رکورد قبلیرکورد بعدی

" شناسايي و اولويت¬بندي عوامل عدم مشارکت پايدار جوامع روستايي در طرح¬هاي آبخيزداري (مطالعه موردي: حوزه¬هاي آبخيز منتخب استان زنجان)” "


شماره شناسایی : 18874378
شماره مدرک : ۶۱۷۳۶
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : عبدي نژاد، پرويز
: رابط، عليرضا
: عبدي نژاد، پرويز
: خلفي، جعفر
: طباطبايي، محمود رضا
: صالح پور جم، امين
: شادماني، عليرضا
: عين اللهي احمدآبادي، محرم
: مجتهدي، قاسم
: نوروزي، علي اکبر
: حيدري، اصغر
: سوري، محمدرضا
عنوان اصلي : شناسايي و اولويت¬بندي عوامل عدم مشارکت پايدار جوامع روستايي در طرح¬هاي آبخيزداري (مطالعه موردي: حوزه¬هاي آبخيز منتخب استان زنجان)”
نام نخستين پديدآور : عبدي نژاد، پرويز
عنوان اصلي به زبان ديگر : Identification and Prioritization of Preventing Sustainable Participation of Rural Societies in Watershed Management Plans, Case Study: Selected Watershed Areas of Zanjan Province
وضعیت انتشار : تهران: پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹۶۱۷۳۶
: شماره طرح : 0-47-29-015-970392
: سامانه سمپات
توصیفگر : آزمون¬های ناپارامتریک، تصمیم
: گیری چندمعیاره، تحلیل سلسله مراتبی فازی
: رتبه‌بندی، آزمون فریدمن
: حوزه قزل‌تپه
: حوزه کینه‌ورس
: حوزه علاءرود، حوزه ایچ
: استان زنجان
خلاصه یا چکیده : توجه به مشارکت ذینفعان و شناسایی و مرتفع ساختن موانع تحقق آن در اجرای پروژه¬های منابع¬ طبیعی و آبخیزداری، امکان برخورداری از پتانسیل های فکری، اجرایی، نظارتی و دانش بومی جوامع محلی را در مراحل مختلف مطالعاتی، اجرایی، ارزیابی و نگهداشت و حفاظت آتی طرح¬ها سبب ساز است. این مساله ضمن کاهش هزینه¬های اجرایی، ضامن موفقیت و اجرای موثرتر پروژه¬هاست. عوامل متعددي مي‌توانند بر عدم مشاركت مردمی در طرح هاي آبخیزداری دخالت داشته باشند كه در اين تحقيق اقدام به طبقه¬بندی آنها در غالب شاخص¬ها و زیر¬شاخص¬های مربوطه می‌شود. عوامل متعددي مي‌توانند باعث عدم مشاركت مردمی در طرح‌هاي آبخیزداری گردند كه هدف از پژوهش حاضر شناسایی، طبقه‌بندی و نیز اولویت‌بندی آن¬ها در حوزه¬های آبخیز منتخب استان زنجان شامل چهارحوزه آبخیز قزل‌تپه(شهرستان زنجان)، کینه‌ورس (شهرستان¬های ابهر)، علاءرود (شهرستان طارم) و ایچ(شهرستان زنجان و ایجرود) مورد بررسی قرار گرفتند. بدین‌منظور ابتدا این عوامل بر اساس مرور منابع، پرسش از کارشناسان و نیز مراجعه به منطقه و مصاحبه حضوری با ساکنان و بهره‌برداران مشخص و طبقه¬بندی شد. در مرحله بعد، پرسش¬نامه¬های مقایسات زوجی و لیکرت به‌عنوان ابزار اندازه‌گیری تهیه و روایی پرسش‌نامه‌ها مبتنی بر نظرات خبرگان تایید شد. در نهایت پس از تعیین حجم نمونه توسط فرمول کوکران و تکمیل پرسش‌نامه‌ها، با کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و نیز آزمون فریدمن، شاخص‌ها و زیرشاخص¬های مؤثر بر عدم مشارکت پایدار مردمی در طرح‌های آبخیزداری حوضه¬های مورد بررسی اولویت‌بندی شد. از دیدگاه کارشناسان خبره حاکی از آن است که به¬ترتیب شاخص¬های اقتصادی، طراحی و اجرایی بیشترین نقش و شاخص‌های ، آموزشی - ترویجی و اجتماعی کمترین نقش را در عدم شکل‌گیری مشارکت این جوامع در پروژه‌های آبخیزداری داشته‌اند. اما در حوضه قزل‌تپه، شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی به ترتیب بیشترین نقش را در عدم مشارکت مردم را دارند. در حوزه کینه‌ورس شاخص‌های آموزشی- ترویجی و طراحی- اجرایی دارای بیشترین اهمیت از این نظر هستند. در حوزه علاءرود شاخص¬های اقتصادی و طراحی- اجرایی خم نظر با نظریه خبرگان بیشترین نقش را در عدم مشارکت مردم داشته اما در حوزه آبخیز ایچ، شاخص‌های اجتماعی و آموزشی و ترویجی تاثیر بیشتری در عدم مشارکت مردم نسبت به طرح¬های آبخیزداری دارا می‌باشند. از منظر کارشناسان، زیرشاخص نادیده گرفتن درآمد مردم به عنوان انگیزه¬ اقتصادی مستقیم دارای بیشترین اولویت نسبی و زیرشاخص عدم توجه به سازمان¬های غیر دولتی (سمن¬ها) در برنامه¬ریزی¬های آبخیزداری دارای کمترین اولویت نسبی در عدم مشارکت مردم در پروژه‌های آبخیزداری حوضه¬های مورد مطالعه می‌باشند. در صورتیکه در حوزه آبخیز قزل‌تپه از منظر جوامع محلی زیرشاخص نادیده گرفتن درآمد مردم به عنوان انگیزه¬ اقتصادی مستقیم دارای بیش‌ترین و زیر شاخص عدم آموزش ساکنان حوضه در خصوص طرح¬ها و اهداف مربوطه دارای کم‌ترین میزان اهمیت در عدم مشارکت مردم می‌باشد. در حوزه آبخیز کینه‌ورس، از منظر جوامع محلی پایین بودن سطح سواد و آگاهی و تمرکز قدرت تصمیم¬گیری در مرکز به¬ترتیب دارای بیش‌ترین و کم‌ترین میزان اهمیت در عدم مشارکت مردم می‌باشند. در حوزه آبخیز علاءرود شهرستان طارم از منظر جوامع محلی زیرشاخص¬های دیربازده بودن طرح¬های آبخیزداری و اختلافات قومی و محلی حوضه دارای بیش‌ترین و کم‌ترین میزان اهمیت در عدم مشارکت مردم هستند. همچنین در حوزه آبخیز ایچ شهرستان‌های زنجان و ایجرود، مهمترین زیرشاخص¬های دارای اهمیت در عدم مشارکت مردم در طرح‌های آبخیزداری، عدم اعتماد نسبت به نتایج و اثربخشی پروژه¬ها و عدم توجه به سازمان¬های غیر دولتی (سمن¬ها) در برنامه¬ریزی¬های آبخیزداری می‌باشند. به طور کلی نظرسنجی از جوامع محلی، تمرکززدایی قدرت تصمیم‌گیری، فعالیت سمن‌ها و آموزش بهره‌برداران به همراه عواملی چون اجرای پروژه¬های چندمنظوره و درنظرداشتن منافع آبخیزنشینان می‌تواند زمینه‌ساز اعتماد و جلب مشارکت فعال مردم در مراحل مختلف پایش، مطالعات، نیازسنجی، اجرا، و نیز نگهداری پروژه‌های آبخیزداری پروژه‌های آبخیزداری گردد.
: Peoples’ participation in watershed development projects, in addition to reducing administrative costs, can lead to more successful and effective implementation of executive projects. Numerous factors can cause non-participation of people in watershed management projects. The purpose of this study is to identify, classify and prioritize them in selected watersheds of zanjan province, including the four basins of Qezel Tapeh, Kinehvars, Alaroud and Ich from the perspective of experts. Expert and watershed dwellers. For this purpose, first, these factors were identified and classified based on reviewing resources, asking experts, as well as referring to the area and face-to-face interviews with residents and users. In the next step, the pairwise and Likert comparison questionnaires were prepared as a measurement tool and the validity of the questionnaires was confirmed based on the opinions of experts. Finally, after determining the sample size by Cochran's formula and completing the questionnaires, using the fuzzy hierarchical analysis process and Friedman test, indicators and sub-indices affecting the lack of sustainable public participation in watershed management projects in the basins under study were prioritized. The results showed that from the perspective of experts, economic, design-executive, educational-extension and social indicators, respectively, have the greatest role in non-participation of people in watershed management projects. In Qezel Tapeh basins, economic, and social indicators are important, respectively, and in kinehvars basin, educational-extension and design-executive indicators are important. But in Alaroud basin, economic and design-executive indicators are important, respectively. In Ich basin, social and design-executive are important, respectively. In general, from the perspective of experts and local communities, economic and design-executive indicators have the most and educational-extension and social indicators have the least role in people's non-participation in watershed management projects. The importance of sub-indicators is also disputed from the perspective of two groups of experts and local communities. From the experts' point of view, the sub-index "ignoring people's income as a direct economic incentive" has the highest relative priority and the sub-index "non-attention to non-governmental organizations (NGOs) in watershed planning" has the lowest relative priority in Non-participation of people in watershed management projects are the studied basins, while: In Qezel Tapeh Basin, although from the perspective of local communities, the sub-indicators of "ignoring people's income as a direct economic incentive" are the most important in non-participation, but " Lack of training of basin residents in relevant plans and projects" is the least important in Lack of people's participation. In the kinehvars Basin, from the perspective of local communities, the sub-indicators of Low level of literacy and awareness and " Concentrate decision-making power at the center " have the highest and lowest importance in non-participation of the people, respectively. From the perspective of local communities, Alaroud Basin, the sub-indicators of " Late return of watershed management projects " and "ethnic and local differences" of the basin have the highest and lowest importance in non-participation of people, respectively. Ich Basin, from the perspective of local communities, the sub-indicators of " mistrust about the benefits of projects " and " Lack of attention to non-governmental organizations (NGOs) in watershed management plans " are the most important and the least important, respectively. They are in the absence of the people. In general, the reason for the difference in sub-indicators, from the perspective of two groups of experts and local communities, should be sought in unemployment and livelihood problems of local people. From the point of view of employment experts, in such short-term projects, a maximum of a few months is only a temporary housing for the pain of employment of local people, but local people also consider this low and short-term income as employment. The overal conclusion is that factors such as stakeholder consultation, decentralization of decision-making from the headquarters, NGOs activities and training of local communities along with the considering the benefits of stakeholders, and multi-purpose projects can provide the basis for local peoples’ trust and will result in participation of people in the watershed development projects.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی