رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقايسه¬ي اثر سين بيوتيک (LIMAX)، آنتي بيوتيک و ماکروجلبک قهوه اي سارگاسوم بر عملکرد، گوارش پذيري و برخي فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي "


شماره شناسایی : 18874375
شماره مدرک : ۶۱۷۳۳
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : آگاه، محمدجواد
: رضواني، محمد رضا
: تکاسي، محمدولي
: گازر حبيب آبادي، زهره
: بوستاني، علي داد
: لطف اللهيان، هوشنگ
: ايزدي، غلامعباس
: مردانه، علي
عنوان اصلي : مقايسه¬ي اثر سين بيوتيک (LIMAX)، آنتي بيوتيک و ماکروجلبک قهوه اي سارگاسوم بر عملکرد، گوارش پذيري و برخي فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
نام نخستين پديدآور : آگاه، محمدجواد
عنوان اصلي به زبان ديگر : Comparison of the effect of a synbiotic supplement (LIMAX), antibiotic and Macroalgae Brown Sargassum on performance, digestibility and some of blood parameters in broiler chicken
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم دامي کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹۶۱۷۳۳
: شماره طرح : 24-50-13-113-991016
: سامانه سمپات
توصیفگر : سین بیوتیک، لیماکس، جلبک قهوه¬ای سارگاسوم، عملکرد، فراسنجه¬های خونی، جوجه گوشتی
خلاصه یا چکیده : این پژوهش با هدف بررسی مقایسه¬ای اثرات سین بیوتیکی مکمل گیاهی لیماکس (LIMAX) و ماکرو جلبک قهوه¬ای سارگاسوم به¬منظور جایگزینی با آنتی¬بیوتیک محرک رشد اکسی¬تتراسایکلین در جیره، بر عملکرد تولیدی، خصوصیات لاشه، گوارش¬پذیری و فراسنجه¬های خونی جوجه¬های گوشتی از سن 1 تا 42 روزگی انجام شد. تعداد 240 جوجه گوشتی سویه راس 308 در قالب طرح كاملاً تصادفي با پنج تيمار، چهار تكرار و 12 پرنده در هر تكرار توزیع شدند. تیمارهای آزمایشی شامل1: جیره پایه، بدون افزودنی (کنترل منفی)، 2: جیره پایه+05/0 درصد اکسی¬تتراسایکلین (کنترل مثبت)، 3: جیره پایه+ 2/0 درصد جلبک قهوه¬ای سارگاسوم و تیمارهای 4 و 5 : به ترتیب جیره پایه+ 1 و 5/1 درصد سین¬بیوتیک لیماکس بودند. یافته‌ها بیانگر تأثیر معنی¬داری تیمارهای آزمایشی بر مصرف خوراک روزانه‌ی پرنده‌ها در دوره‌ی 25 تا 42 روزگی بود (05/0>P)، به¬طوری¬که بالاترین میزان مربوط به تیمار شاهد و کمترین آن در تیمار لیماکس 1درصد مشاهده شد. بیشترین میانگین افزایش وزن روزانه در دوره پرورشی 25 تا 42 روزگی مربوط به تیمار اکسی‌تتراسایکلین و کمترین آن برای تیمار لیماکس 1 و 5/1 درصد بود (05/0>P). ضریب تبدیل خوراک در هیچ¬یک از دوره¬های پرورشی و میانگین شاخص تولید پرنده‌ها در کل دوره تفاوت معنی¬داری را بین تیمارها نشان نداد (05/0P>)، اما از لحاظ عددی تیمار اکسی‌تتراسایکلین و لیماکس 1 درصد به¬ترتیب بیشترین و کمترین مقدار شاخص تولید را داشتند. بیشترین درصد چربی حفره شکمی در تیمار اکسی‌تتراسایکلین و کمترین آن در تیمار با 1 درصد لیماکس مشاهده شد(05/0>P). بالاترین درصد گوارش¬پذیری پروتئین و خاکستر برای گروه شاهد و لیماکس 5/1 درصد و کمترین میزان مربوط به گروه اکسی¬تتراسایکلین، جلبک سارگاسوم و لیماکس 1 درصد بود. در مورد عصاره اتری بیشترین درصد گوارش¬پذیری مربوط به جلبک سارگاسوم و پایین¬ترین آن در گروه اکسی تتراسایکلین مشاهده شد (05/0>P). نتایج نهایی این پژوهش نشان داد که با توجه به کاهش معنی¬دار درصد چربی حفره بطنی و افزایش گوارش¬پذیری پروتئین و خاکستر در جیره¬های حاوی سین¬بیوتیک لیماکس در مقایسه با تیمار اکسی-تتراسایکلین، می¬توان از جلبک قهوه‌ای سارگاسوم و سین¬بیوتیک لیماکس به¬عنوان جایگزین آنتی‌بیوتیک-های محرک رشد در جیره به¬ویژه در شرایط چالشی استفاده کرد.
: The present comparative study aims to evaluate the effects of synbiotic Limax and brown macroalgae Sargassum on substitution of growth promoting antibiotics Oxytetracycline in the diet of chicken broilers characteristics such as production performance, carcass characteristics, digestibility and blood parameters of 1 to 42 days broilers. Through a completely randomized design, 240 Ross 308 broilers were distributed with five treatments, four replications and 12 birds per replication. The dietary treatments include: 1 basal diet, without additives (negative control), 2 basal diet + 0.05% Oxytetracycline (positive control), 3 basal diet + 0.2% brown algae Sargassum and treatments 4 and 5 the basal diet was + 1% and 1.5% of synbiotics Limax, respectively. The results showed a significant effect of treatments on the daily feed intake of birds in the period of 25 to 42 days (P <0.05), so that the highest rate was related to the control treatment and the lowest one was observed in 1% Limax treatment. The highest average of daily body weight gain in the 25-42 days brearing period was related to Oxytetracycline treatment and the lowest was related to Limax treatment of 1 and 1.5% (P <0.05). Feed conversion ratio hasn’t addressed a significant difference in the treatments of any three breeding periods and the average production index (API) of birds in the whole period (P> 0.05), yet numerically the Oxytetracycline and 1% Limax treatments respectively showed the highest and the lowest amount of API. The highest percentage of abdominal fat was observed in Oxytetracycline treatment and the lowest one was in 1% Limax treatment (P <0.05). The highest percentage of protein and ash digestibility of the control group and Limax was 1.5% and the lowest one was related to Oxytetracycline, Sargassum and 1% Limax. Regards to ether extract, the highest digestibility was related to Sargassum and the lowest was observed in the Oxytetracycline group (P <0.05). The final results of this study showed that due to the significant reduction in the percentage of abdominal fat and increased digestibility of protein and ash in diets containing Limax synbiotic compared to oxytetracycline treatment, brown algae Sargassum and synbiotic Limax can be used instead of growth-promoting antibiotics in the diet, especially in challenging conditions.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی