رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي عملکرد سه لاين‌‌ اميد بخش گندم نان (S-96-15، S-96-16 ، S-96-31) با شاهد چمران 2 در مزارع زارعين حاجي‌آباد هرمزگان "


شماره شناسایی : 18874374
شماره مدرک : ۶۱۷۳۲
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : عسکري، عبدالحسين
: اسدي، زهرا
: قاسمي نژاد، سعيد
: حسيني، يعقوب
: قسمي، منا
: بشير زاده، لاله
عنوان اصلي : بررسي عملکرد سه لاين‌‌ اميد بخش گندم نان (S-96-15, S-96-16 , S-96-31) با شاهد چمران 2 در مزارع زارعين حاجي‌آباد هرمزگان
نام نخستين پديدآور : عسکري، عبدالحسين
عنوان اصلي به زبان ديگر : Yield comparison of the three promising bread wheat lines (S-96-15, S-96-16 and S-96-31) with common cultivar (Chamran 2) under farmers' conditions of Hajiabad region
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترويج كشاورزي، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹۶۱۷۳۲
: شماره طرح : 3-62-0153-035-990883
: سامانه سمپات
توصیفگر : اجزای عملکرد
: عملکرد
: گندم
: لاین¬های امید بخش
: مزارع کشاورزان
خلاصه یا چکیده : در اين پژوهش سه لاين اميدبخش گندم نان مناطق گرم شامل لاين‌های (15-96-S- 96-16،S و 31-96-S) به همراه رقم شاهد منطقه (رقم چمران2) در قالب یک آزمایش مشاهده‌‌ای بدون تکرار در دو منطقه طارم و شمیل از توابع شهرستان حاجی‌آباد در مزارع کشاورزان در سال زراعي 1400-1399 مورد ارزیابی قرار گرفتند. كاشت بذور لاین‌های فوق و شاهد توسط بذرکار همدانی و در اواسط آذرماه انجام گرفت. مساحت كرت‌هاي آزمایشی برای هر لاین و رقم شاهد 2000 مترمربع بود. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه با میانگین3924 کیلوگرم در هکتار مربوط به لاین 31-96-S بود. همچنین بررسی اجزاء عملکرد دانه نیز نشان داد که بیشترین وزن هزار دانه و تعداد سنبلچه در سنبله، به¬ترتیب با میانگین¬های 40 گرم و 4/15 سنبلچه در سنبله مربوط به لاین 31-96-S ، بیشترین تعداد دانه در سنبلچه با میانگین 75/2 دانه مربوط به رقم چمران2 (شاهد) و همچنین بیشترین تعداد دانه در سنبله با میانگین 5/41 دانه به طور مشترک مریوط به لاین 31-96-S و رقم چمران2 (شاهد) بود. با توجه به اینکه لاین 31-96-S نسبت به شاهد ( چمران 2) و لاین¬های 15-96-S و 16-96-S در منطقه عملکردی بیشتری داشت و همچنین نسبت به شاهد حدود سه تا چهار روز زودرس¬تر بود، این لاین را می¬توان برای کاشت در منطقه حاجی¬آباد توصیه نمود.
: In this study, three promising bread wheat lines adapted to warm and dry zones (S-96-15, S-96-16, and S-96-31) and Chamran2 as check cultivar were planted in two framers' fields (Tarom and Shamil regions) in Hajiabad in 2020-2021 cropping season. The seeds of the lines and check were planted by Hamedani seeders in mid-December in 2000 m2 for each genotype. The results indicated that the highest grain yield (3924 kg/ha) belonged to S-96-31 line and the highest thousand kernel weight (40 g) and the number of the spikelet in spike (15.4 seed) belonged to S-96-31 line. The highest number of seed in spikelet in spike (2.75 seed spikelet) was recorded from Chamran2 (control). The highest number of seed per spike with an average of 41.5 was jointly related to the S-96-31 line and Chamran2 cultivar. Considering the more performance than control (Chamran 2) and other promising lines, and about 3-4 days earlier compared to control cultivar, S-96-31 line can be recommended for planting in Hajiabad area.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی