رکورد قبلیرکورد بعدی

" پايلوت يکصد گونه بومي گياهان دارويي در ايستگاه تحقيقاتي چم خاني مرکز تحقيقات استان کهگيلويه و بويراحمد "


شماره شناسایی : 18874373
شماره مدرک : ۶۱۷۳۱
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : عسکري، يوسف
: کشاورزي، کاووس
: چاکرالحسيني، محمد رضا
: خزايي، مجيد
: مرتضوي، مذکور
: سيدي موردراز، عبدالخالق
عنوان اصلي : پايلوت يکصد گونه بومي گياهان دارويي در ايستگاه تحقيقاتي چم خاني مرکز تحقيقات استان کهگيلويه و بويراحمد
نام نخستين پديدآور : عسکري، يوسف
عنوان اصلي به زبان ديگر : The pilot of one hundred native species of medicinal plants at Chamkhani Research Station in Kohgiluyeh and Boyerahmad Agricultural and Natural Resources Research and Education Center
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹۶۱۷۳۱
: شماره طرح : 24-56-09-062-991160
: سامانه سمپات
توصیفگر : پایلوت
: چم خانی
: سیستم آبیاری
: گیاهان دارویی
خلاصه یا چکیده : ضرورت وجود ایستگاه تحقیقاتی با هدف تمرکز و مدیریت واحد تحقیقات گیاهان داروئی در زمینه کشت و اهلی کردن به منظور رسیدن به اطلاعات مود نیاز برای توسعه این فعالیت اقتصادی از ضرورت¬های غیر قابل اجتناب است. از طرف دیگر وجود مزارع الگویی کشت گیاهان داروئی موجب تمرکز فعالیت¬های آموزشی و ترویجی در زمینه کشت گیاهان داروئی خواهد شد. لذا در ایستگاه تحقیقات چم¬خانی وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد، کلکسیون کشت این گیاهان با هدف اهلی نمودن آنها و همچنین ارایه نتایج تحقیقاتی به علاقه¬مندان و فعالان کشت گیاهان داروئی در اولویت قرار گرفت، از طرف دیگر این مزارع می¬توانند برای مدیریت اهداف آموزشی و ترویجی نیز مورد استفاده قرار گیرد. بدین منظور در سطح یک هکتاری از ایستگاه مذکور، اقدامات اولیه و تکمیلی از جمله جمع¬آوری سنگ¬ها، شخم، دیسک، کوددهی زمین، طراحی عرصه، تثبیت مسیرهای عبور و مرور بازدیدکنندگان و آماده¬سازی قطعات متناسب با هر روش کشت گیاه دارویی اجرا شد. در فاز اول 24 گونه گیاهی انتخاب و در مساحت¬های 60 و 120 متر مربعی و در تراکم¬های مختلف کشت گردید. علت تفاوت در سطوح کاشت به خاطر شرایط رویشگاه، میزان بذر و نشاء در دسترس و همچنین شرایط دیم و آبی گونه-های گیاهی مختلف بوده است. بعد از اجماع نظر متخصصین و کارشناسان، گیاهان دارویی ذیل کشت شدند؛ موسیر (Allium hirtifolium Boiss.)، زعفران (Crocus sativus L.)، نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)، زوفا (Hyssopus officinalis L.)، سرخار گل (Echinacea purpurea (L.) Moench)، مریم گلی (Salvia officinalis L.)، گل گاوزبان (Echium amoenum Fisch.)، بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)، آویشن باغی (Thymus vulgaris L.)، آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.)، مخلصه (Tanacetum parthenium L.)، مرزنجوش (Origanum vulgare L.)، گل راعی (Hypericum perforatum L.)، گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.)، کنگر فرنگی (Cynara scolymus L.)، کنگر خوراکی (Gundelia tourneforti L.)، بن سرخ (Allium Jesdianum Boiss & Buhse..)، کلوس (Kelussia odoratissima Mozaff.)، آنغوزه (Ferula assa-foetida L.)، باریجه (Ferula gummosa Boiss.)، بیلهر (Dorema aucheri Boiss.)، گل ختمی (Althaea officinalis L.)، بومادران (Achillea millefolium L.) و جاشیر (Prangos ferulacea Lindl.). خشک نمودن اندام¬های رویشی و جداسازی بذر گیاهان در محل¬های مناسب و برآورد میزان تولید در واحد سطح در مقاطع مختلف زمانی و طول دوره رویشی انجام گرفت. طبق نتایج بدست آمده، میانگین زنده¬مانی گونه¬های کشت شده، بیشتر از 80 درصد برآورد گردید. در پایان این پژوهش، پراکنش جغرافیایی، گیاهشناسی، شرایط اکولوژیکی مورد نیاز، خواص درمانی، بهترین زمان کاشت، روش کاشت، اندام مورد استفاده، بهترین زمان برداشت و عملکرد خشک گیاه به تفکیک برای هر کدام از گونه¬های گیاهی کشت شده مشخص گردید. اصلاح سیستم آبیاری از سنتی به تحت فشار از دیگر اقدامات این طرح بود.
: Existing a research station to focus and manage the Medicinal Plants Research Unit in the cultivation and domestication of plants to achieve the information needed to develop this economic activity is essential. Also, the existence of medicinal planting pattern farms will cause the focus of educational and extension activities in the field of medicinal plants cultivation. Therefore, the collection of these plants was prioritized to domesticate them, providing research results to enthusiasts and activists of medicinal plants cultivation and use for the management of educational and promotional purposes in Chamkhani Research Station affiliated Kohgiluyeh and Boyerahmad Agricultural and Natural Resources Research and Education Center. For this purpose, initial and complementary measures such as clearing the field of stones, plowing, discing, fertilization, designing the field, fixing the passage routes of visitors, and preparing the parts according to each method of cultivation of medicinal plants in the one-hectare land were carried out in the mentioned station. In the first phase, twenty-four plant species were selected and cultured in 60 and 120 m2 areas in different densities. The difference in planting levels was due to habitat conditions, the number of seeds and seedlings available, and dryland and irrigated conditions of different plant species. After the expert consensus, the following medicinal plants were cultivated; Allium hirtifolium Boiss, Crocus sativus L, Mentha piperita L, Hyssopus officinalis L, Echinacea purpurea (L.) Moench, Salvia officinalis L, Echium amoenum Fisch, Melissa officinalis L, Thymus vulgaris L, Thymus daenensis Celak, Tanacetum parthenium L, Origanum vulgare L, Hypericum perforatum L, Calendula officinalis L, Cynara scolymus L, Gundelia tourneforti L, Allium Jesdianum Boiss & Buhse, Kelussia odoratissima Mozaff, Ferula assa-foetida L, Ferula gummosa Boiss, Dorema aucheri Boiss, Althaea officinalis L, Achillea millefolium L and Prangos ferulacea Lindl according to the results, the average viability of cultivated species was more than 80%. Moreover, drying of vegetative organs, seed separation of plants in suitable places, and estimating the value of production per unit area at different times and vegetative growth periods were performed. At the end of this research, chorology, botany, required ecological conditions, therapeutic properties, best planting time, planting method, organs used, best harvest time, and dry plant yield was determined for each plant species. Transforming the irrigation system from traditional to pressurized was another measure of the plan.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی