رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعيين ارزش زراعي(VCU) هيبريدهاي جديد آفتابگردان در مناطق مختلف ايران "


شماره شناسایی : 18874370
شماره مدرک : ۶۱۷۲۸
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : صادقي، حسين
: اندرخور، سيد عباسعلي
: مجدنصيري، بهرام
: کلانتراحمدي، سيداحمد
: غفاري، مهدي
: ناصرقديمي، فرشاد
: سليماني اصل، محمدعلي
: لک، احمد
: شيدائي کوجل، سامان
: تشکري ميمند، حبيب
: ميوه چي لنگرودي، حسن
: يعصوبي، سيدعلي
: شريعتي، فرناز
: مبيني راد، حبيب
: مبصّر، صمد
: خندان، عاطفه
: صفوي فرد، ناديا
: حمزه زاده، فاطمه
: کميجاني، علي
عنوان اصلي : تعيين ارزش زراعي(VCU) هيبريدهاي جديد آفتابگردان در مناطق مختلف ايران
نام نخستين پديدآور : صادقي، حسين
عنوان اصلي به زبان ديگر : Value for Cultivation and Use (VCU) of new sunflower hybrids in different regions of Iran
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹۶۱۷۲۸
: شماره طرح : 034-08-0803-024-980905
: سامانه سمپات
توصیفگر : ارزش زراعی
: آجیلی
: پایداری
: سازگاری
خلاصه یا چکیده : در این پروژه سازگاری تعداد نه ژنوتیپ خارجی و ایرانی آفتابگردان در چهارمنطقه کرج، اصفهان، خوی و ساری از نظر عملکرد دانه و روغن و خصوصیات زراعی در قالب آزمایش تعیین ارزش زراعی ( VCU) به مدت دو سال (1398 و 1399) مورد رازیابی قرار گرفت. آزمایش در هر منطقه و هر سال در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار به اجرا در آمد. بر اساس تجزیه واریانس ژنوتیپهای مورد بررسی با استفاده از امید ریاضی میانگین مربعات بین ژنوتیپ های آزمایش از نظر همه صفات مورد اندازه گیری اختلاف معنی داری وجود داشت و نشان دهنده تنوع ژنتیکی قابل ملاحظه در بین ژنوتیپهای مورد بررسی بود. مقایسه عملکرد چهار منطقه حاکی از برتری عملکرد دانه در خوی نسبت به سایر مناطق بود. بر اساس نتایج حاصل از مقایسه میانگین ژنوتیپهای آفتابگردان در چهار منطقه در طی دو سال 1398 و 1399 هیبریدهای اسکار، ادیسون و فانتازیا با بیشترین عملکرد دانه ( به ترتیب2981 ، 2955 و 2914 کیلوگرم در هکتار) در رتبه های نخست قرار گرفتند. بیشترین درصد روغن در هیبریدهای اسکار، قاسم و ادیسون (46-45%) مشاهده شد. هیبرید آجیلی پالانچی با عملکرد دانه 2886 کیلوگرم در هکتار در در مقایسه به شاهد سنقری با عملکرد 2454 کیلوگرم 432 کیلوگرم (حدود 18 درصد) عملکرد دانه بیشتری تولید کرد و با طول دوره رویش 98 روز در مقایسه با توده سنقری (110 روز) 12 روز زودرس تر و با ارتفاع بوته 178 سانتیمتر 51 سانتیمتر کوتاه تر از توده سنقری (2259 سانتی متر) بود. درصد روغن این دو هیبرید مشابه و در حدود 30 درصد بود (جدول 14). ارزیابی پایداری هیبریدها بر اساس شاخص ضریب تغییرات محیطی بیانگر آن بود که در بین ارقام مورد ارزیابی توده آجیلی سنقری و هیبریدهای قاسم، شمس و فرخ و سپس پالانچی از کمترین ضریب تغییرات برخوردار هستند. و تنها دو هیبرید روغنی شمس و پالانچی در منطقه مناسب با عملکرد و ضریب تغییرات مناسب قرار گرفتند. با در نظر گرفتن معیار پایداری لین و بینز ارقام اسکار، فانتازیا، ادیسون، پالانچی و شمس به واسطه عملکرد زیاد و ضریب pi کم از سایر ژنوتیپها متمایز و در منطقه مناسب نمودار دو بعدی قرار گرفتند.
: In this project, the compatibility of nine foreign and Iranian sunflower genotypes in four regions of Karaj, Isfahan, Khoy and Sari in terms of grain and oil yield and agronomic characteristics was evaluated in the form of field value determination test (VCU) for two years (1398 and 1399). The experiment was performed in each region and each year in a randomized complete block design with four replications. Based on the analysis of variance of the studied genotypes using mathematical expectation, there was a significant difference between the experimental genotypes in terms of all measured traits and showed considerable genetic diversity among the studied genotypes. Comparison of yield of four regions showed the superiority of grain yield in temperament compared to other regions. Based on the results of comparing the average of sunflower genotypes in four regions during 1398 and 1399, Oscar, Edison and Fantasia hybrids with the highest grain yield (2981, 2955 and 2914 kg / ha, respectively) were ranked first. The highest percentage of oil was observed in Oscar, Qasem and Edison hybrids (46-45%). Palanchi nut hybrid with 2886 kg / ha grain yield produced more grain yield compared to control of Songhori with 2454 kg (43%) and with a growth period of 98 days compared to Songhari mass (110 days) 12 days It was earlier and with a plant height of 178 cm, it was 51 cm shorter than Sanghari mass (2259 cm). The oil content of these two hybrids was similar and was about 30% (Table 14). Evaluation of hybrid stability based on environmental change coefficient index showed that among the cultivars evaluated, Sanghari nut mass and Ghasem, Shams and Farrokh and then Palanchi hybrids have the lowest coefficient of change. And only two oil hybrids Shams and Palanchi were in the right area with good yield and coefficient of variation. Considering the stability criteria of Lane and Benz, Oscar, Fantasia, Edison, Palanchi and Shams cultivars were distinguished from other genotypes due to high yield and low pi coefficient and were placed in the appropriate region of the two-dimensional chart.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی