رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي برخي ويژگي هاي کمي و کيفي زرشک بدون هسته (Berberis vulgaris L.) تحت تنش شوري "


شماره شناسایی : 18874347
شماره مدرک : ۶۱۷۱۷
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : راد، محمد هادي
: سلطاني گردفرامرزي، ولي
: يزداني بيوکي، رستم
: بشارت، ناديا
عنوان اصلي : ارزيابي برخي ويژگي هاي کمي و کيفي زرشک بدون هسته (Berberis vulgaris L.) تحت تنش شوري
نام نخستين پديدآور : راد، محمد هادي
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation of some quantitative and qualitative characteristics of seed less barberry (Berberis vulgaris L.) under salinity stress
وضعیت انتشار : يزد: مرکز ملي تحقيقات شوري، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴۶۱۷۱۷
: شماره طرح : 2-64-23-001-970039
: سامانه سمپات
توصیفگر : تنش شوری
: شاخص های مورفوفیزیولوژیک
: روابط آبی
: گل
: میوه
خلاصه یا چکیده : با هدف بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر ویژگی¬های کمی و کیفی زرشک بدون¬هسته (Berberis vulgaris) آزمایشی در شرايط كنترل شده با استفاده از گلدان¬های بزرگ زهکش¬دار انجام شد. تیمارها شامل3، 6، 9، 12 و 15 دسی زیمنس بر متر شوری آب آبیاری بود که در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار و هر تکرار شامل دو گلدان و در ایستگاه مرکزی مرکز ملی تحقیقات شوری واقع در شهر یزد اعمال شد. تیمار شوری از مهرماه 1399 و به مدت 10 ماه با رقیق کردن آب شور چشمه در غلظت¬های ذکر شده ادامه یافت. تاثیر شوری آب آبیاری بر برخی شاخص¬های مربوط به روابط آبی، مورفولوژی، فیزیولوژی، بیوشیمیایی و تجمع عناصر معدنی و همچنین ویژگی¬های عملکردی گل و میوه مورد بررسی قرار گرفت. بین تیمارهای شوری آب آبیاری در شاخص¬های مربوط به روابط آبی شامل درصد رطوبت برگ، پتانسیل آبی گیاه، محتوای نسبی آب برگ و سطح ویژه برگ اختلاف معنی¬داری در سطح 1 درصد (P<0.001) مشاهده گردید. اختلاف معنی¬داری در سطح آماری 1 درصد (P<0.001) بین سطوح مختلف شوری در شاخص¬های مورفولوژیک اندام هوایی شامل افزایش ارتفاع و قطر، افزایش سطح و حجم تاج¬پوشش، تعداد جست جدید، تعداد انشعاب جدید، تعداد برگ در هر درختچه، سطح کل برگ، شاخص سطح برگ، وزن خشک برگ و درصد آسیب دیدگی برگ¬ها در دمای بالا مشاهده گردید. اختلاف معنی-داری در قطر یقه مشاهده نگردید. بین سطوح مختلف تیمارهای شوری آب آبیاری در شاخص¬های فیزیولوژیک از قبیل کلروفیل کل، کلروفیل a و b، کارتنوئید، پرولین، قند کل، میزان آنتوسیانین برگ، فنول برگ، فعالیت آنتی¬اکسیدانی و پایداری غشاء سلولی اختلاف معنی¬داری در سطح آماری 1 درصد (P<0.001) مشاهده شد. اختلاف معنی¬داری بین سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر میزان سدیم و پتاسیم برگ مشاهده نگردید، لیکن سدیم و پتاسیم ریشه و همچنین نسبت این دو عنصر در برگ و ریشه در سطح آماری 1 درصد (P<0.001) اختلاف معنی¬داری را نشان داد. بین سطوح مختلف تیمار شوری آب آبیاری در شاخص¬های عملکردی گل و میوه مثل تعداد خوشه گل، تعداد گل در هر درختچه، تعداد میوه تشکیل شده در هر خوشه، درصد میوه تشکیل شده، تعداد میوه باقی مانده پس از ریزش اولیه، درصد ریزش میوه و وزن تر میوه در زمان برداشت، اختلاف معنی¬داری در سطح آماری 1 درصد (P<0.001) و در تعداد میوه تشکیل شده در هر درختچه در سطح آماری 5 درصد (P<0.05) مشاهده شد. تجزیه و تحلیل داده¬ها نشان داد که شاخص¬های عملکردی گل و میوه بیشتر تحت تاثیر شوری آب آبیاری بود و با افزایش سطح شوری کاهش معنی¬داری داشت. در شاخص¬های مورفولوژیک و فیزیولوژیک، رفتار گیاه در سطوح مختلف شوری متفاوت بود. واکنش¬های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه عمدتاً در جهت سازگاری و بقا در شرایط شوری-های متوسط بود. با چنین شرایطی می¬توان بیان داشت که زرشک بی¬هسته می¬تواند شوری 15 دسی¬زیمنس را نیز تحمل و در صورت مساعد بودن شرایط اقلیمی، دوره¬های مختلف رشد و نمو را با عملکرد پایین طی نماید. برای تولید اقتصادی، در صورت مساعد بودن شرایط اقلیمی، م¬ توان از منابع آبی با شوری تا 9 دسی زیمنس بر متر استفاده کرد. به دلیل افزایش تولید مواد موثر در بهبود فعالیت آنتی¬اکسیدانی در شوری¬های متوسط، امکان بهبود کیفیت میوه نیز در این شرایط وجود دارد.
: The aim of this study was to investigate the effect of different salinity levels of irrigation water on the quantitative and qualitative characteristics of seedless barberry (Berberis vulgaris) in controlled conditions whit using of the large drained pots. The treatments included 3, 6, 9, 12 and 15 ds/m of irrigation water salinity, which was applied in a completely randomized design with three replications and each replication including two pots at the central station of the National Salinity Research Center in Yazd. Salinity treatments were continued from September 2020 for 10 months by diluting of the springs salt water of the mentioned concentrations. The effect of irrigation water salinity on some indicators related to water relations, morphology, physiology, biochemistry and accumulation of mineral elements as well as functional characteristics of flowers and fruits were investigated.There was a significant difference between irrigation water salinity treatments in indices related to water relations including leaf moisture percentage, plant water potential, relative water content (RWC) and leaf specific surface area at the level of 1% (P <0.001). Significant differences were absorbed at the level of 1% (P <0.001), between different salinity levels in morphology indices, including increase in height and diameter, increase in canopy area and volume, number of new shoots, number of new branches, number of leaves per shrub, total leaf area, leaf area index, leaf dry weight and percentage of leaf damage, were observed at high temperatures. Significant difference not observed in trunk diameter. Significant difference was observed between different levels of irrigation water salinity treatments in physiological indicators such as total chlorophyll, chlorophyll a and b, carotenoids, proline, total sugar, leaf anthocyanin content, leaf phenol, antioxidant activity and cell membrane stability at the statistical level of 1% (P <0.001). There was no significant difference between different levels of irrigation water salinity on leaf sodium and potassium, but root sodium and potassium as well as the ratio of sodium to potassium in leaf and root showed a statistically significant difference of 1% (P <0.001). Between different levels of irrigation water salinity treatment in flower and fruit yield indices, number of flower clusters, number of flowers per shrub, number of fruits formed in each cluster, percentage of fruit formed, number of fruits remaining after initial fall, percentage of fruit fall and the fresh weight of fruit at harvest time, a significant difference was observed at the statistical level of 1% (P <0.001) and the number of fruits formed per shrub at the statistical level of 5% (P <0.05). Data analysis and comparison means of data showed that flower and fruit yield indices were more affected by irrigation water salinity and decreased significantly with increasing salinity level. In morphology and physiology indices, plant behavior was different at different salinity levels. Physiological and biochemical reactions of the plant were mainly positive for adaptation and survival in moderate salinity conditions. Under such conditions, it can be stated that seedless barberry can tolerate salinity of 15 ds/m and if the climatic conditions are favorable, it can go through different periods of growth and development with low yield. For economic production, if the climatic conditions are favorable, water resources with salinity up to 9 ds/m can be used. Due to the increased production of effective substances in improving the antioxidant activity in moderate salinities, it is possible to improve fruit quality in these conditions.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی