رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقايسه عملکرد دانه ارقام گندم نان زمستانه ديم صدرا و هشترود در نظام بي‌خاک‌ورزي در مزارع زارعين "


شماره شناسایی : 18874336
شماره مدرک : ۶۱۷۰۷
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : جعفرزاده، جعفر
: صالحي، فريبا
: جاويدان، علي‌رضا
: دستبري، رقيه
: قدسي، مينا
: فيضي اصل، ولي
: قهرمانيان، غلامرضا
عنوان اصلي : مقايسه عملکرد دانه ارقام گندم نان زمستانه ديم صدرا و هشترود در نظام بي‌خاک‌ورزي در مزارع زارعين
نام نخستين پديدآور : جعفرزاده، جعفر
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation of grain yield of Sadra and Hashtrood rainfed winter bread wheat varieties under no tillage system at farmer’s conditions
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترويج كشاورزي، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴۶۱۷۰۷
: شماره طرح : 3-15-0153-097-991218
: سامانه سمپات
توصیفگر : نظام‌های خاکورزی، گندم نان زمستانه، عملکرد دانه و دیم
خلاصه یا چکیده : این پروژه با هدف ارزیابی عملکرد دانه ارقام گندم نان زمستانه در نظام بی‌خاک‌ورزی و شرایط عرف زارع به عنوان شاهد در تناوب زراعی معمول مناطق سردسیر دیم اجرا گردید. در این راستا با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی سه ساله هشت رقم گندم نان دیم در نظام بی‌خاکورزی و مرسوم در موسسه تحقیقات کشاورزی دیم، دو رقم گندم دیم برتر صدار در منطقه مراغه و هشترود در منطقه هشترود، در دو روش بی‌خاک‌ورزی ("تيمار توصيه شده حاصل از نتايج تحقيقات") و "خاک‌ورزی عرف بهره‌بردار" در تناوب نخود-گندم با رعایت دستورالعمل فنی زراعت گندم دیم در سال زراعی 1400-1399 کشت و ارزیابی گردید که تفاوت این دو تیمار در نوع خاک‌ورزی بود و سایر عوامل‌ به‌زراعی یکسان بود (حالت 1). همچنین مزرعه کشاورز مجاور آزمایش که در آن تمامی عملیات به روش کشاورز بود به عنوان "شاهد عرف بهره‌بردار" در نظر گرفته شد (حالت 2). کاشت ارقام با کارنده کشت مستقیم آسکه 13ردیفه با قابلیت جایگذاری کود در مزارعی که سال 99-1398 زیر کشت نخود بوده در کرت‌های بزرگ انجام شد. نیاز کودی گندم از منبع اوره و سوپرفسفات تریپل به‌ترتیب به میزان 90 و 110 کیلوگرم در هکتار بر اساس نمونه‌برداری خاک از مزرعه و با توصیه کارشناس تغذیه تعیین و مصرف گردید.. در انتهای فصل رشد از تیمارها نمونه 60 متر مربعی برداشت و عملکرد ارقام برآورد و مورد مقایسه قرار گرفت. برای حالت 1 در مراغه، عملکرد دانه رقم صدرا در نظام بی‌خاکورزی و کم‌خاکورزی (خاک‌ورزی عرف بهره‌بردار) به ترتیب 1550 و 1572 کیلوگرم در هکتار و در هشترود نیز عملکرد دانه رقم هشترود برای این دو نظام به ترتیب 1050 و 1200 کیلوگرم در هکتار بود. برتری عملکرد دانه تیمار کم‌خاکورزی نسبت به بی‌خاکورزی در مراغه و هشترود به ترتیب 22 و 150 کیلوگرم در هکتار بود. در حالت 2 در مراغه، عملکرد دانه در تیمار بی‌خاکورزی و مزرعه کشاورز مجاور "شاهد عرف بهره‌بردار" به ترتیب 1550 (رقم صدرا) و 745 کیلوگرم در هکتار (رقم هما) در هشترود نیز عملکرد دانه برای تیمارها به ترتیب 1050 (رقم هشترود) و 700 کیلوگرم در هکتار (رقم باران) بود. برتری عملکرد دانه تیمار بی‌خاکورزی نسبت به "شاهد عرف بهره‌بردار" در مراغه و هشترود به ترتیب 805 (108%) و 350 (50%) کیلوگرم در هکتار بود. عملکرد گندم در نظام بی‌خاکورزی در هر دو منطقه نسبت به "شاهد عرف بهره‌بردار" برتری داشت و با نظام کم‌خاکورزی با رعایت دستورالعمل اختلاف کمتری نشان داد که در درازمدت به دلیل بهبود ماده آلی، ساختمان فیزیکی و شیمیایی خاک در این نظام، این اختلاف کمتر خواهد شد. لذا نظام بی‌خاک‌ورزی در دارزمدت با رعایت اصول کشاورزی حفاظتی قابل توصیه می‌باشد.
: The objective of this project was to evaluate the yield performance of rainfed winter bread wheat in no-tillage, and farmer’s tillage (reduced tillage as a check) system in common crop rotation in rainfed cold areas. According to the result of three years evaluation of eight winter wheat in the no-tillage system at Dryland Agricultural Research Institute (DARI), Sadra and Hashtrood cultivars were planted in Maragheh (Kosasafar village) and Hashtrood (Borj-e-olya village) in 2020-2021 cropping season. These cultivars were evaluated under no-tillage and farmer’s tillage (check) in chickpea-wheat rotation in which differences between treatments were only tillage system (scenario 1). Also, the farmer’s field next to this trial was evaluated as the local farming system in which farmers used their own method and cultivars (scenario 2). The Aske direct planter was used for sowing cultivars and urea (90 kg/ha) and superphosphate triple (110 kg ha-1) was applied at sowing time (autumn). To estimate grain yield (GY), 60 m2 samples were harvested for each treatment, and farmer’s field. For scenario 1 in Maragheh, GY of Sadra was 1550, and 1572 kg ha-1, and in Hashtrood, GY of Hashtrood cultivar was 1050, and 1200 kg ha-1, in no-tillage and farmer’s tillage systems (check), respectively. Sadra and Hashtrood in farmer’s tillage had 22, and 150 kg ha-1 higher GY than that in the no-tillage system. For scenario 2 in Maragheh, GY of Sadra was 1550, and 745 kg ha-1, and in Hashtrood, GY of Hashtrood cultivar was 1050, and 700 kg ha-1, in no-tillage and local farming system (check), respectively. GY of Sadra and Hashtrood in the no-tillage system was 805 (108%), and 350 (50%) kg ha-1 higher than that in the local farming system. Winter wheat had higher GY in the no-tillage system compared to the local farming system while they had slightly lower GY in the reduced tillage system. However, this low difference between no-tillage and reduced tillage will decrease in long term due to improvement of organic matter, and physicochemical structure of soil under the no-tillage system. Therefore, a no-tillage system along with conservation agriculture principles could be recommended for cold rainfed.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی