رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي خصوصيات زراعي و عملکرد دانه ارقام و لاين هاي اميد بخش گندم تحت سناريوهاي مختلف خاک ورزي در پايگاههاي نوآوري پروژه امنيت غذايي در استان کردستان "


شماره شناسایی : 18874331
شماره مدرک : ۶۱۷۰۲
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : روحي، ابراهيم
: سهرابي، شهريار
: فاتحي، شهريار
: طاريمرادي، حسين
: خالديان، فرهنگ
عنوان اصلي : بررسي خصوصيات زراعي و عملکرد دانه ارقام و لاين هاي اميد بخش گندم تحت سناريوهاي مختلف خاک ورزي در پايگاههاي نوآوري پروژه امنيت غذايي در استان کردستان
نام نخستين پديدآور : روحي، ابراهيم
عنوان اصلي به زبان ديگر : ُStudy on agronomic charateristics of wheat cultivars and promised lines under diffeerent tilage senarios at innovation platforms in Kurdistan province
وضعیت انتشار : مراغه: موسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴۶۱۷۰۲
: شماره طرح : 24-53-15-064-971144
: سامانه سمپات
توصیفگر : ارقام گندم دیم
: بی خاک ورزی
: کم خاک ورزی
: خاک ورزی مرسوم
خلاصه یا چکیده : به منظور بررسی اثر سیستمهای مختلف شخم شامل بی خاک ورزی، کم خاک ورزی و خاک ورزی مرسوم بر عملکرد ارقام معرفی شده گندم دیم و همچنین لاینهای امید بخش این مطالعه طی سه سال زراعی (98-1397 تا 00-1399) در پایگاههای نوآوری پروژه امنیت غذایی استان کردستان انجام شد. در پایگاه نوآوری حسین‌آباد (منطقه سرد) در سال اول 26، در سال دوم 27 و در سال سوم 20 ژنوتیپ تحت سه سیستم خاک ورزی شامل بی‌خاک ورزی، کم‌خاک ورزی و خاک ورزی مرسوم ارزیابی شدند. همچنین در پایگاه نوآوری کامیاران (منطقه معتدل) در سال اول 17، در سال دوم 17 و در سال سوم 16 ژنوتیپ ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که در پایگاه نوآوری حسین‌آباد عملکرد دانه در سال اول در سیستم های بی‌خاک ورزی، کم‌خاک ورزی و خاک ورزی مرسوم به ترتیب برابر 1231، 1126 و 1240 کیلو گرم در هکتار بود. در سالهای دوم و سوم عملکرد دانه در سیستم بی‌خاک ورزی معادل 2557 و 800 کیلوگرم در هکتار بود که نسبت به سیستم مرسوم به ترتیب 167 و 34 کیلوگرم در هکتار افزایش نشان داد. در کامیاران نیز میزان افزایش عملکرد دانه در سیستم بی‌خاک ورزی نسبت به مرسوم طی سالهای اول، دوم و سوم به ترتیب برابر 736، 46 و 123 کیلو گرم در هکتار بود. واکنش ژنوتیپ ها نیز به سیستمهای خاک ورزی متفاوت بود. به طور کلی اغلب ارقام معرفی شده و لاین¬های Zargana6-//Dari7//Sabalan و MV17//Kavir واکنش مثبتی به سیستم¬های خاک‌ورزی حفاظتی(NT&RT) نشان داده و در هر دو منطقه و همه سالها این ارقام نسبت به شاهد (سرداری در منطقه سرد و آذر 2 در منطقه معتدل سرد) وضعیت بهتری داشتند. بنابراین کشاورزان این مناطق می توانند بدون نگرانی از کاهش عملکرد در نظام زراعی کشاورزی حفاظتی از آنها استفاده کنند.
: In order to investigate the effect of different tillage systems including no tillage, reduced tillage and conventional tillage methods on grain yield of cultivars and promising genotypes of rainfed wheat, this experiment was conducted during three crop years (2017-18 to 2020-21) in different climatic conditions of the Innovation platforms (IP) in Kurdistan province. In Hosseinabad IP (cold region) in the first year 26, in the second year 27 and in the third year 20 genotypes were evaluated under three tillage systems including no tillage, reduction tillage and conventional tillage while in Kamyaran IP (temperate region) in the first year 17, in the second year 17 and in the third year 16 genotypes were used. At Hosseinabad IP, grain yield in the first year in no-till, reduced tillage and conventional tillage systems was equal to 1231, 1126 and 1240 kg / ha, respectively. In the second and the third years, grain yield in the NT was equal to 2557 and 800 kg / ha, which increased by 167 and 34 kg / ha, respectively, compared to the CT. In Kamyaran, the increase in grain yield in NT compared to the CT during the first, second and third years was equal to 736, 46 and 123 kg/ha, respectively. The response of genotypes to tillage systems was also different. In general, most of the introduced cultivars (Baran, Varan, Sadra, Hashtrood, Ouhadi, Homa, Jam, Rad) had shown a positive response to conservation tillage systems (NT&RT) in both regions and years. Therefore, growhing these cultivars is recommended for rainfed areas in Kurdistan province without worrying about reducing the yield under conservation agricultural system.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی