رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي كارايي علف‌کش فومزافن (رفلکس) براي كنترل علف‌هاي‌‌‌هرز در کشت تابستانه سويا "


شماره شناسایی : 18874330
شماره مدرک : ۶۱۷۰۰
نام عام مواد : [گزارش نهایی -محرمانه]
شناسه افزوده : نورعليزاده اطاقسرا، مرتضي
: شاهي کوتياني، محمود
: نورعليزاده اطاقسرا، مرتضي
: شريفي زيوه، پرويز
: موسوي، سيدکريم
: همتي، محمد
: ملائي، غلامرضا
: ديده باز مغانلو، قربان
عنوان اصلي : بررسي كارايي علف‌کش فومزافن (رفلکس) براي كنترل علف‌هاي‌‌‌هرز در کشت تابستانه سويا
نام نخستين پديدآور : نورعليزاده اطاقسرا، مرتضي
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation the efficacy of Fomesafen(Reflex) herbicide on weed control in summer soybean culture
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴۶۱۷۰۰
: شماره طرح : 04-60-16-007-990032
: سامانه سمپات
توصیفگر : سویا
: علف‌های هرز
: علف‌کش
خلاصه یا چکیده : آزمايش ارزيابي كارايي علف‌کش فومزافن (رفلکس SL 25%) برای کنترل علف‌های هرز کشت تابستانه سويا در قالب طرح بلوك‌هاي كامل تصادفي با 9 تيمار و 4 تكرار طي سال 1399 در استان‌هاي اردبیل، خوزستان و مازندران اجرا شد. تيمارهاي آزمايش شامل کاربرد پس‌رویشی فومزافن (رفلکس) 5/0، 1، 5/1 و 2 لیتر در هکتار، تری‌فلورالین (ترفلان) 5/2 لیتر در هکتار، متری‌بیوزین (سنکور) 6/0 کیلوگرم در هکتار، ایماز تاپیر (پرسوئیت) 8/0 لیتر در هکتار، بنتازون (بازاگران) 3 لیتر در هکتار و وجین دستی بود. نتایج نشان داد که در هر سه منطقه مورد آزمایش، بین تیمارهای علف‌کش مورد آزمایش کاربرد پس رویشی علف‌کش فومزافن به میزان 5/1 و 2 لیتر در هکتار ضمن برخورداری از بیشترین میانگین عملکرد دانه سویا با تیمار وجین دستی تفاوت معنی‌داری نداشتند. در هر سه منطقه تراکم علف‌های هرز برای همه تیمارهای علف‌کش به‌طور معنی‌داری کمتر از تیمار شاهد بدون کنترل علف‌های هرز بود. علف‌کش فومزافن 5/1 لیتر در هکتار در مازندران، خوزستان و اردبیل به ترتیب با 66/90، 36/86 و 13/85 درصد کاهش کاهش تراکم علف‌های هرز نسبت به شاهد، با میزان 2 لیتر همین علف‌کش تفاوت معنی‌داری نداشته و برتر از سایر تیمارهای علف‌کش بودند. در مازندران بین تیمارهای علف‌کش بیشترین میانگین کاهش زیست توده علف‌های هرز 13/95 و 58/95 درصد، اخوزستان 17/95 و 99/95 درصد و در اردبیل 89/87 34/88 درصد به تیمارهای کاربرد علف‌کش فومزافن 5/1 و 2 لیتر در هکتار مربوط بود. در هر سه منطقه ارزیابی چشمی صورت گرفته در اواسط فصل رشد گویای فقدان اثرات گیاه‌سوزی علف‌کش‌ فومزافن مورد آزمایش روی گیاه‌زراعی سویا بود. بر اساس نتایج این پژوهش کاربرد پس‌رویشی علف‌کش فومزافن به مقدار 5/1 لیتر در هکتار برای کنترل علف‌های‌هرز پهن برگ در کشت تابستانه مزارع سویا قابل کاربرد است.
: Fumesafen herbicide evaluation tests (SL 25% reflex) to control weeds of summer soybean fields were conducted in a Randomized Complete Block Design with 9 treatments and 4 replications during 2020 in Ardabil, Khuzestan and Mazandaran provinces. Experimental treatments include post emergence application of fumesafen (Reflex) 0.5, 1, 1.5 and 2 liters per hectare, trifluralin (Terflan) 2.5 liters per hectare, Metribuzin (Senkor) 0.6 kg per hectare, Imazaethapyr (Pursuit) 0.8 liters per hectare, Bentazone (Basagran) was 3 liters per hectare and hand weeding.. The results showed that in all three regions, there was no significant difference between the herbicide treatments of fumesafen application of 1.5 and 2 liters per hectare while having the highest average soybean yield with manual weeding. In all three regions, weed density for all herbicide treatments was significantly lower than the control treatment without weed control. Fumesafen herbicide 1.5 liters per hectare in Mazandaran, Khuzestan and Ardabil with 90.66, 86.36 and 85.13 percent reduction in weed density reduction compared to the control, with 2 liters of the same herbicide did not differ significantly. And were superior to other herbicide treatments. In Mazandaran, among herbicides treatments, the highest average reduction of weed biomass was 95.13 and 95.58%, in khuzestan, 95.17 and 95.99%, and in Ardabil, 88.89, 88.34% to fumesafen herbicides 1.5 and 2 liters per hectare, respectively. In all three regions, ocular evaluation performed in the middle of the growing season showed the lack of herbicide-burning effects of fumesafen tested on soybean crop. Based on the results of this study, the regenerative application of fumesafen herbicide in the amount of 1.5 liters per hectare can be used to control broad leaf weeds in summer cultivation of soybean fields.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی