رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي کارايي علف کش کوييزالوفوپ-پي-اتيل 8/8 درصد EC جهت کنترل علف هاي هرز باريک برگ در بادام زميني (Arachis hypogaea L.) "


شماره شناسایی : 18874329
شماره مدرک : ۶۱۶۹۹
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : تکاسي، سميه
: تکاسي، سميه
: يونس آبادي، معصومه
: شريفي زيوه، پرويز
: ديده باز مغانلو، قربان
: حبيبيان، ليلا
عنوان اصلي : بررسي کارايي علف کش کوييزالوفوپ-پي-اتيل 8/8 درصد EC جهت کنترل علف هاي هرز باريک برگ در بادام زميني (Arachis hypogaea L.)
نام نخستين پديدآور : تکاسي، سميه
عنوان اصلي به زبان ديگر : Investigation on the efficacy of Quizalofop-p-etyl 8/8 % herbicide for grass weed control in Groundnut (Arachis hypogaea L.)
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴۶۱۶۹۹
: شماره طرح : 04-58-16-057-990367
: سامانه سمپات
توصیفگر : آنزیم استیل کوآنزیم آ، تراکم علف¬هرز، زیست¬توده علف هرز، کارایی کنترل علف¬هرز
خلاصه یا چکیده : این پژوهش به¬منظور ارزیابی کارایی علف¬کش جدید کوییزالوفوپ-پی-اتیل 8.8%EC به سفارش شرکت کیمیای مغان با مقدار پیشنهادی 600-526 میلی¬لیتر در هکتار برای کنترل علف¬های¬هرز باریک¬برگ در مزارع بادام¬زمینی (Arachis hypogaea L.) انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوك كامل تصادفي با نه تیمار و چهار تكرار در سال 1399 در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سه استان گیلان، اردبیل و گلستان به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل علف¬کش¬های کوییزالوفوپ-پی-اتیل 8.8%EC در مقادیر 500، 550، 600 و 650 میلی¬لیتر در هکتار، گالانت¬سوپر (هالوکسی¬فوپ-آر-متیل استر 10.8%EC) به¬میزان 75/0 لیتر در هکتار، سلکت¬سوپر (کلتودیم 12%EC) 1 لیتر در هکتار، نابو¬اس (ستوکسیدیم 12.5%OEC) 3 لیتر در هکتار، فوزیلید¬فورت (فلوآزیفوپ-پی-بوتیل 15%EC) 3 لیتر در هکتار و شاهد کنترل کامل علف¬هرز بودند. زمان کاربرد علف¬کش¬های مورد بررسی در مرحله 2 تا 4 برگی علف¬های¬هرز باریک¬برگ بود. برای مقایسه تیمارها از ارزیابی کنترل چشمی علف¬های¬هرز بر اساس روش EWRC و محاسبه درصد کاهش تعداد و زیست¬توده علف¬های¬هرز هر تیمار نسبت به شاهد عدم سمپاشی همان تیمار استفاده شد. درصد افزایش عملکرد بیولوژیک و اقتصادی و همچنین وزن صد دانه بادام¬زمینی هر تیمار نسبت به شاهد نیز محاسبه و برای ارزیابی استفاده گردید. در استان گیلان، میانگین تعداد و زیست¬توده مجموع علف¬های¬هرز باریک¬برگ سوروف و ارزنی (E.crus-galli و S.glauca) در شاهدهای بدون کنترل علف¬هرز طی دو نمونه¬برداری، 58 عدد با 3/231 گرم در مترمربع بود. در استان اردبیل، میانگین تعداد و زیست¬توده سوروف (E.crus-galli) 8 عدد با 5/34 گرم در متر¬مربع و ارزنی (S.glauca) 7 عدد با 25/27 گرم در مترمربع در شاهدهای بدون کنترل علف¬هرز بود. در استان گلستان، میانگین تعداد و زیست¬توده علف¬های¬هرز سوروف برنجی E.colonum، ارزنی گونه S. glauca و ارزنی گونه S. verticillata در شاهدهای بدون کنترل به¬ترتیب 62، 40 و 8 عدد با 1372، 389 و 170 گرم در مترمربع بود. نتایج نمونه¬گیری در زمان 45 روز پس از سمپاشی نشان داد که کارایی علف¬کش جدید کوییزالوفوپ-پی-اتیل 8.8%EC در مقادیر 500، 550، 600 و 650 میلی¬لیتر در هکتار در استان گیلان به¬ترتیب 72، 79، 90، 85 درصد کاهش تعداد و 70، 87، 96، 92 درصد کاهش زیست¬توده علف¬های¬هرز باریک¬برگ (E.crus-galli و S.glauca) بود. در استان اردبیل، کارایی علف¬کش جدید در مقادیر مورد بررسی به¬ترتیب 57، 74، 90، 92 درصد کاهش تعداد و 60، 71، 90، 92 درصد کاهش زیست¬توده علف¬هرز سوروف (E.crus-galli) و به¬ترتیب 46، 60، 71، 69 درصد کاهش تعداد و 57، 84، 93، 92 درصد کاهش زیست¬توده علف¬هرز ارزنی (S.glauca) بود. در استان گلستان نیز کارایی علفکش جدید در مقادیر مورد بررسی به-ترتیب 19، 24، 57، 58 درصد کاهش تعداد و 23، 53، 78، 78 درصد کاهش زیست¬توده سوروف برنجی (E.colonum)، به¬ترتیب 33، 35، 39، 53 درصد کاهش تعداد و 51، 59، 90، 92 درصد کاهش زیست¬توده ارزنی گونه S.glauca و در نهایت به¬ترتیب 53، 61، 66، 58 درصد کاهش تعداد و 87، 90، 92، 87 درصد کاهش زیست¬توده ارزنی گونه S. verticillata بود. با در نظر گرفتن نتایج سه استان، کاربرد علف¬کش کوییزالوفوپ-پی-اتیل 8.8%EC در مقادیر پیشنهادی شرکت (600-526 میلی¬لیتر در هکتار) در کنترل علف¬های¬هرز سوروف و ارزنی دارای نتایج کنترلی مشابه با علف¬کش¬های رایج مورد مقایسه بود، همچنین در تولید دانه بادام-زمینی با شاهد کنترل کامل علف¬هرز و علف¬کش¬های مورد مقایسه اختلاف آماری نداشت. بر اساس نتایج سه استان، کاربرد علف¬کش کوییزالوفوپ-پی-اتیل 8.8%EC به¬میزان 600 میلی¬لیتر ماده تجاری در هکتار (8/52 گرم ماده مؤثره در هکتار) به¬صورت برگ¬پاش در مرحله 2 تا 4 برگی علف¬های¬هرز باریک¬برگ به¬دلیل کنترل مؤثر علف¬های¬هرز باریک¬برگ سوروف و ارزنی در مناطق مختلف و همچنین میزان مصرف پایین¬تر این علف¬کش جدید در مقایسه با علف¬کش¬های مورد مقایسه قابل توصیه می¬باشد.
: To investigate the efficacy of the new herbicide Quizalofop-P-ethyl 8.8% EC at 526-600 ml/ha (recommended dosages by Kimiya Company) in grass weed control of groundnut (Arachis hypogaea L.), an experiment was conducted in Gilan and Ardabil and Golestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Centers in 2020. Experiment was laid out in randomized complete block design with 4 replications and 9 treatments. Treatments consisted Quizalofop-P-ethyl 8.8%EC at dosages of 500, 550, 600 and 650 ml.ha-1, Galant super (Haloxy fop-R-methyl ester 10.8% EC) at 0.75 L.ha-1, Select Super (Clethodim 12%EC) at 1 L.ha-1, Nabo-S (Sethoxydim 12.5%OEC) at 3 L.ha-1, Fusilade Forte (Fluazifop-P-butyl 15%EC) at 3 L.ha-1 and Weed-free control. Herbicides were applied at 2-4 leaves stage of grass weeds. To compare the treatments, EWRC rating scale for visual control and weed number and biomass reduction percentage in each treatment compared to the non-sprayed treatment were applied. Also, the percentage increase of biologic and economic yield and the weight of one hundred seeds of peanut in each treatment in comparison with the non-sprayed control were assessed to evaluate the treatments. In Guilan province, the mean number of grass weeds in weedy control was 58 with dry weight of 231.3 g/m2. In Ardabil province, the mean number of E. crus-galli and S. verticillata in weedy control was respectively 8 and 7 with 34.5 and 27.25 g/m2, respectively. In Golestan province, the mean number of E.colonum, S. glauca and S. verticillata in weedy control was respectively 62, 40, 8 with dry weight of 1372, 389, 170 g/m2. The result showed that in Guilan province, application of Quizalofop-P-ethyl 8.8% EC at 500, 550, 600 and 650 ml/ha led to efficient control of grass weed (72, 79, 90, 85% number reduction and 70, 87, 96, 92% dry weight reduction). In Ardabil province, the control efficacy of the new herbicide at 500, 550, 600 and 650 ml/ha for the number reduction of E. crus-galli was 57, 74, 90, 92% and for dry weight reduction was 60, 71, 90, 92%, respectively and for S.glauca, the number reduction was 46, 60, 71, 69% of and the dry weight reduction was 57, 84, 93, 92%. In Golestan province, application of Quizalofop-P-ethyl 8.8% EC at 500, 550, 600 and 650 ml/ha led to 19, 24, 57, 58% number reduction and 23, 53, 78, 78% dry weight reduction of E. colonum, 33, 35, 39, 53% number reduction and 51, 59, 90, 92% dry weight reduction of S. glauca and 53, 61, 66, 58% number reduction and 87, 90, 92, 87% dry weight reduction of S. vercillata. Application of Quizalofop-P-ethyl 8.8% EC at recommended dose of company (526-600 ml/ha) in weed control was at par with common herbicides and yield production of peanut. In totally, the new herbicide of Quizalofop-P-ethyl 8.8% EC at dosage of 600 ml/ha (52.8 g ai/ha) in the form of a foliar spray in stage two- to four-leaf of narrow-leaf weeds is recommendable as a new herbicide to control narrow-leaf weeds in and can replace previously registered herbicides with the high recommended dosage per hectare.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی