رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقايسه عملكرد لاين¬هاي اميد¬بخش جو متحمل به شوري با شاهد در مزارع زارعين منطقه خبريز و داريون استان فارس "


شماره شناسایی : 18874328
شماره مدرک : ۶۱۶۹۸
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : حسني، فضل اله
: زارعي، ندا
: کريمي جشني، ناصر
: شهرياري، ذوالفقار
: قائدشرف، فاطمه
: فيروزي، حمزه
: ولي فر، عبداله
عنوان اصلي : مقايسه عملكرد لاين¬هاي اميد¬بخش جو متحمل به شوري با شاهد در مزارع زارعين منطقه خبريز و داريون استان فارس
نام نخستين پديدآور : حسني، فضل اله
عنوان اصلي به زبان ديگر : Yield comparison of salt tolerant barley promising lines with local check under farmers' field conditions in Khobriz and Daryoun regions of Fars Province.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترويج كشاورزي، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴۶۱۶۹۸
: شماره طرح : 3-50-0103-088-991202
: سامانه سمپات
توصیفگر : جو
: مزارع کشاورزان
: لاینهای امیدبخش
: عملکرد
: شوری
خلاصه یا چکیده : اين مطالعه به منظور ارزیابی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه 3 لاين¬ اميدبخش جدید جو متحمل به شوري MBS-96-2 ، MBS-96-3 و MBS-96-13 در شرایط مزرعه کشاورزان در سال زراعی 1399-1400 انجام شد. این لاین¬ها از آزمايش¬های سازگاري لاين¬هاي اميدبخش جو در منطقه معتدل شور ایران انتخاب شده بودند. رقم¬هاي مهر و گلشن به عنوان شاهد منطقه در نظر گرفته شدند. اين پروژه در اراضی شور دو منطقه از استان فارس، در شهرستان¬هاي ارسنجان (منطقه خبريز) و شيراز (منطقه داريون) به ترتیب با EC آب آبیاری 15 و 13 دسی¬زیمنس بر متر اجرا شد. هر کدام از رقم¬ها و لاين¬ها در مساحت 2000 مترمربع کشت شده و مورد ارزيابي قرار گرفتند. در طول فصل رشد، صفت-های تعداد روز تا سبزشدن، روز تا ظهور سنبله، روز تا رسیدگی فیزیولوژیک، ارتفاع گیاه، خوابیدگی و بیماری¬های گیاهی ثبت شدند. پس از برداشت، عملکرد دانه و وزن هزاردانه لاین¬های امیدبخش اندازه¬گیری شده و با شاهد مقایسه شدند. بارندگی کم وسرمای بهاره در مرحله گلدهی در هر دو منطقه باعث کاهش شدید عملکرد دانه لاین¬ها و رقم¬های مورد بررسی شد. نتایج نشان داد که همه لاین¬های امید بخش مورد بررسی نسبت به ارقام شاهد گلشن و مهر زودرس¬تر بودند. لاین MBS-96-3 زودرس¬ترین لاین بود و لاین MBS-96-13 با اختلاف اندکی در رتبه دوم قرار داشت. عملکرد دانه همه لاین¬های امید بخش کمتر از ارقام شاهد بود ولی لاین MBS-96-13 با میانگین عملکرد دانه 1083 کیلوگرم در هکتار در بین لاین¬های امیدبخش بالاترین عملکرد دانه را نشان داد. با توجه به عملکرد دانه بالا، زودرسی و خصوصیات زراعی مطلوب، لاین MBS-96-13 برای مناطق با شوری بالا در استان فارس می¬تواند توصیه شود.
: This study was conducted to evaluate the agronomic characteristics and grain yield of 3 new promising barely lines tolerant to salinity, MBS-96-2, MBS-96-3 and MBS-96-13 under farmers' field conditions in 2020-21 cropping season.These lines were selected from the adaptability experiments of barley promising lines in moderate and saline regions of Iran. Golshan and Mehr cultivars were considered as local checks. This project was carried out on the saline lands of two regions of Fars province, Arsenjan (Khobriz) and Shiraz (Daryoun) with EC of irrigation water 15 and 13 dS/m respectively. Each of the cultivars and lines was cultivated and evaluated in the area of 2000 square meter. During the cropping season, days to emergence, days to heading, days to physiological maturity, plant height, lodging and diseases were recorded. After harvesting, grain yield and 1000 kernel weight of promising lines were measured and compared with the checks. Low rainfall and spring frost at flowering stage in both regions caused a severe grain yield reduction of the studied cultivars and lines. The results showed that the promising lines were earlier than the local checks of golshan and mehr. Line MBS-96-3 was the earliest line and line MBS-96-13 was the second with a slight difference. Grain yield of all promising lines was lower than local checks but line MBS-96-13 with grain yield of 1083 kg/ha, showed the highest grain yield among promising lines. Due to the high grain yield, earliness and desirable agronomic characteristics, line MBS-96-13 can be recomended for areas with high salinity in Fars province.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی