رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقايسه عملكرد لاين¬هاي اميد¬بخش جو با شاهد در مزارع کشاورزان منطقه خبريز و داريون استان فارس "


شماره شناسایی : 18874327
شماره مدرک : ۶۱۶۹۷
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : حسني، فضل اله
: نوروزعليزاده، نجمه
: کريمي جشني، ناصر
: فيروزي، حمزه
: ياسائي، محسن
: ولي فر، عبداله
: قائدشرف، فاطمه
عنوان اصلي : مقايسه عملكرد لاين¬هاي اميد¬بخش جو با شاهد در مزارع کشاورزان منطقه خبريز و داريون استان فارس
نام نخستين پديدآور : حسني، فضل اله
عنوان اصلي به زبان ديگر : Yield comparison of barley promising lines with local check under farmers' field conditions in Khobriz and Daryoun regions of Fars Province.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترويج كشاورزي، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴۶۱۶۹۷
: شماره طرح : 3-50-0103-089-991203
: سامانه سمپات
توصیفگر : جو
: مزارع کشاورزان
: عملکرد
: لاین¬های امید بخش
خلاصه یا چکیده : این مطالعه به منظور ارزیابی و مقایسه عملکرد دانه و صفات زراعی 3 لاين اميدبخش جدید جو MB-96-15 ، MB-96-16 و MB-96-19 با شاهد به¬رخ در شرایط مزرعه کشاورزان در سال زراعی 1400-1399 انجام شد. اين پروژه در دو منطقه معتدل از استان فارس در شهرستان¬هاي ارسنجان (منطقه خبريز) و شيراز (منطقه داريون) اجرا گردید. هر کدام از رقم و لاين¬ها در زمینی به مساحت 2000 مترمربع کشت شدند. آزمایش در خبریز و داریون به ترتیب در شرايط بهینه وتنش خشکی آخر فصل انجام شد. در طول فصل رشد، صفت¬های ارتفاع گیاه، تعداد روز تا ظهور سنبله، روز تا رسیدگی فیزیولوژیک، درصد خوابیدگی و بیماری¬های گیاهی ثبت شدند. پس از برداشت، عملکرد دانه و وزن هزاردانه لاین¬های امیدبخش اندازه¬گیری شده و با شاهد مقایسه شدند. بارندگی کم وسرمای بهاره در مرحله گلدهی در هر دو منطقه باعث کاهش شدید عملکرد دانه شد. نتایج نشان داد که لاین MB -96-19 در خبریز، داریون و همچنین به¬طور میانگین نسبت به لاین¬های مورد آزمایش از عملکرد دانه بیشتری برخوردار بود. لاین MB-96-16 در شرایط بهینه (خبریز) دارای عملکرد بالا و صفات زراعی مناسب از جمله زودرسی بود ولی در داریون نسبت به تنش خشکی آخر فصل حساس بود. با توجه به نتایج می¬توان لاین MB-96-19 را به عنوان لاین برتر در شرایط بهینه و تنش خشکی آخر فصل معرفی نمود.
: This study was conducted to evaluate and compare the grain yield and agronomic traits of three new promising lines MB-96-15, MB-96-16 and MB-96-19 with local check, Behrokh under farmers field conditions in croping season 2020-21. This project was implemented in two temperate regions of fars provice in Arsanjan (Khobriz region) and Shiraz (Daryoun region). Each of the lines and cultivars were grown in the area of 2000 meter squar. The experiment was carried out under optimal conditions and terminal drought in Khobriz and Daryoun, respectively. During growing season, traits of plant height, date of heading, date of maturity, loging and diseases were recorded. After harvesting grain yield and 1000 kernel weight of promising lines were measured and compared with local check. Low rainfal and spring frost at flowering stage caused severe grain yield reduction in the both regions. Results showed that line MB-96-19 had more grain yield than other lines of experiment in Khobriz, Daryoun and mean of the both regions. The line MB-96-16 had high grain yield and suitable agronomic traits such as earliness under normal condition (Khobriz) but was susebtible to terminal drought stress in Daryoun. According to the results, the line MB-96-19 could be introduced as the superior under both normal and terminal drought stress conditions.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی