رکورد قبلیرکورد بعدی

" ماهیان فراموش شده جهان نگاهی به وضعیت ماهیان آب شیرین در معرض تهدید و منقرض شده (بر اساس گزارش IUCN–WWF، 2021) "


شماره شناسایی : 18874320
شماره مدرک : ۳۱۴۰۱۱۳
نام عام مواد : [کتاب]
شناسه افزوده : زند، اسکندر
عنوان اصلي : ماهیان فراموش شده جهان نگاهی به وضعیت ماهیان آب شیرین در معرض تهدید و منقرض شده (بر اساس گزارش IUCN–WWF, 2021)
نام نخستين پديدآور : اسکندر زند
صفحه شمار : ۶۰ص.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۳۱۴۰۱۱۳ مورخ ۲۲-۰۳-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی