رکورد قبلیرکورد بعدی

" كاهش ميزان رطوبت خرما با استفاده از خشك كن خورشيدي تونلي "


شماره شناسایی : 18874295
شماره مدرک : ۶۱۶۷۳
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : محمدپورسوروئيه، ايران
: گازر، حميد رضا
: زارع مهراني، اسحق
: سعيدي، غلام
عنوان اصلي : كاهش ميزان رطوبت خرما با استفاده از خشك كن خورشيدي تونلي
نام نخستين پديدآور : محمدپورسوروئيه، ايران
عنوان اصلي به زبان ديگر : Decreasing the moisture content of dates using solar tunnel dryer.
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱۶۱۶۷۳
: شماره طرح : 2-62-14-010-990172
: سامانه سمپات
توصیفگر : خرما، خشک¬کن تونلی خورشیدی، آبگیری
خلاصه یا چکیده : استان هرمزگان یكي از استان¬هاي مهم خرماخيز کشور است. کشاورزان منطقه برای افزایش عمر نگهداری ارقام خرمای مرطوب، آن¬ها را قبل از بسته¬بندی، در فضای باز نخلستان پهن کرده تا مقدار رطوبت خرماها کاهش یابد. کاهش مقدار رطوبت خرما در فضای باز نخلستان سبب آلودگی خرما به گرد و خاک و آفات شده و میزان ضایعات محصول را افزایش می¬دهد. در این پژوهش، خشك¬¬كن تونلی خورشیدی با تابش مستقیم و با طول 6 متر و عرض 2 متر طراحی و ساخته شد. سپس کاهش مقدار رطوبت میوه ارقام خرمای خنیزی، مرداسنگ و خاصویی در این خشک¬کن بررسی شد. در طی فرآیند خشک¬شدن، دما و رطوبت نسبي محل آزمايش، زمان و آهنگ خشك¬شدن خرما و تغییرات دما درون محفظه خشک¬کن ثبت شد. صفات مورد بررسی شامل ویژگی¬های کیفی (pH ، بریکس، درصد اسیدیته، درصد رطوبت و درصد ترشیدگی) و خصوصیات حسی محصول ( شكل و وضعیت ظاهري، رنگ، عطر و طعم) بودند. حداکثر دمای درون خشک¬کن 57 درجه سلسیوس بود که 18 درجه سلسیوس نسبت به دمای محیط (39 درجه سلسیوس) بیشتر بود. زمان لازم برای کاهش مقدار رطوبت ارقام خرمای خنیزی، مرداسنگ و خاصویی به رطوبت ایمن برای نگهداری(23-22 درصد) به ترتیب20،26 و 14 ساعت آفتابی بود. خرماهای خشک¬شده در خشک¬کن تونلی دارای رنگ روشن¬تر و میزان چروکیدگی کمتری بودند. رسیدگی کامل رطب در خشک¬کن سبب افزایش میزان اسیدیته وکاهش PH خرما نسبت به شاهد شد. درصد ترشیدگی میوه¬¬های شاهد هر سه رقم خرما بین 5 تا 8 درصد بود. با توجه به نتایج حاصله، استفاده از این نوع خشک¬کن¬ تونلی خورشیدی برای کاهش مقدار رطوبت ارقام خرمای نرم در مناطق خرماخیز کشور قابل پیشنهاد است.
: Hormozgan is one of the important date-producing provinces of the country. Local farmers spread soft dates in the open air before packing to reduce the moisture content and increase the shelf life of the dates. Reducing the moisture content of dates in the open air of the grove causes the contamination of dates with dust and pests and increases the amount of date waste. In this study, a solar tunnel dryer with direct radiation and a length of 6 meters and a width of 2 meters was designed and built. Then, the reduction of fruit moisture content of Khanizi, Moardaseng and Khasoie date cultivars in the dryer was investigated. During the drying process, the temperature and relative humidity of the test place, the time and rate of drying of the date and temperature changes were recorded inside the dryer chamber. The studied traits included qualitative characteristics (pH, Brix, acidity, moisture content) and sensory characteristics of the product (shape and appearance, color, aroma and taste). The maximum temperature inside the dryer was 57º C, which was 18ºC higher than the ambient temperature (39ºC). The time required to reduce the moisture content of Khanizi, Moardaseng and Khasoie dates to safe moisture (23-22%) was 20, 26 and 14 hours of sunshine, respectively. The dried dates in the tunnel dryer were lighter in color and less wrinkled. Complete ripening of rotab in the dryer increased the acidity and decreased the pH of dates compared to the control. The souring percentage of control date fruits in all three date cultivars was between 5 and 8%. According to the results, the use of this type of solar tunnel dryer to reduce the moisture content of soft date fruits in date-growing regions of the country can be recommended.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی