رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی فاكتورهای رشد رويشی و عملكرد محصول در تراكم‌های مختلف كاشت درختان پسته احمد آقايی "


شماره شناسایی : 18874291
شماره مدرک : ۶۱۲۸۹
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : اسماعيل‌پور، علی
: اسماعيلی‌رنجبر، علی
: پارسايی، مختار
عنوان اصلي : بررسی فاكتورهای رشد رويشی و عملكرد محصول در تراكم‌های مختلف كاشت درختان پسته احمد آقايی
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Evaluation of vegetative growth factors and crop yield in different planting densities of Ahmad Aghaei pistachio trees
صفحه شمار : ۳۲ ص.:مصور، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده پسته، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۲۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳۶۱۲۸۹
: شماره طرح ۹۵۰۰۴۴-۰۰۹-۳۳-۰۶-۲
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح ترویجی است
خلاصه یا چکیده : اين تحقيق با هدف تعيين ميزان رشد رويشي و خواص كمي و كيفي محصول در فواصل مختلف كاشت درختان پسته و به منظور تعيين مناسبترين فاصله كاشت و بهترين تراكم كاشت در رقم احمد آقايي اجرا شد. در اين تحقيق دو فاكتور فاصله بين رديف درختان و فاصله بين درختان بر روي رديف به صورت طرح آزمايشي كرتهاي خرد شده در قالب بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار مورد بررسي قرار گرفت و از درختاني با سن تقريبي 2± 20 سال در محل ايستگاه تحقيقات پسته رفسنجان كه قبلا با اين الگو طراحي و كاشت شده، استفاده گرديد. فاصله بين دو ريف بعنوان عامل اصلي داراي سه سطح فاصله 4، 6، 8 متر و فاصله بين دو درخت بعنوان عامل فرعي با 4 سطح 1، 2، 3 و 4 متر اعمال شده اند. در اين طرح ميزان رشد رويشي ساليانه، ميزان رشد قطري شاخه فصل جاري، ارتفاع و شعاع گسترش تاج درخت، ميزان رشد كلي درخت، تعداد جوانه گل، عملكرد محصول تر، درصد خنداني، درصد پوكي، تعداد دانه در هر اونس محصول، اندازه گيري شد. نتايج اين بررسي نشان داد ميزان رشد طولي شاخه فصل جاري تحت تاثير فاصله رديف درختان قرار گرفت اما فاصله درختان تاثير معني داري بر اين شاخص نداشت. همچنين ميزان رشد قطري شاخه فصل جاري و رشد قطري تنه اصلي تحت تاثير تيمار هاي فاصله رديف درختان و فاصله درختان قرار نگرفت. ارتفاع و اندازه تاج درختان تحت تاثير تراكم هاي مختلف درخت در واحد سطح قرار گرفت و تاثير آن معني دار بود. تعداد جوانه هاي زايشي تحت تاثير فاصله رديف درختان قرار گرفت ولي فاصله درخت تاثير معني داري بر آن نداشت. ميزان محصول در تراكم هاي مختلف درخت تحت تاثير فواصل رديف و فواصل درخت قرار گرفت و افزايش تراكم درختان در واحد سطح باعث عملكرد محصول شد. تاثير فواصل مختلف كاشت بر درصد خنداني، درصد پوكي و اونس پسته معني دار نبود. جدول همبستگي نشان داد ارتفاع درخت با ميزان رشد طولي شاخه و رشد عرضي تنه داراي رابطه مستقيم و معني دار مي باشد. همچنين اندازه تاج درخت با ميزان رشد عرضي تنه و ارتفاع درخت داراي ارتباط مستقيم مي باشد. تعداد جوانه هاي زايشي (گل) با ميزان رشد طولي شاخه فصل جاري و ارتفاع درخت رابطه مثبت دارد. ميزان محصول تر هر درخت با ميزان رشد طولي شاخه، ارتفاع درخت و اندازه تاج درخت داراي رابطه مستقيم و با تعداد جوانه رويشي و تعداد جوانه زايشي براي توليد محصول سال آينده رابطه منفي دارد. درصد خنداني ميوه رابطه مستقيمي با ميزان رشد طولي شاخه و وزن تر محصول و داراي رابطه منفي با تعداد جوانه زايشي مي باشد. درصد پوكي ميوه داراي رابطه مستقيمي با تعداد جوانه رويشي و رابطه منفي با درصد خنداني مي باشد. اونس ميوه داراي رابطه منفي با ميزان رشد طولي شاخه ، تعداد جوانه رويشي، وزن تر محصول و درصد خنداني ميوه مي باشد ولي داراي رابطه مستقيمي با رشد قطري شاخه مي باشد. بطور كلي فاصله رديف 6 متر همراه با فاصله درخت 3-2 متر روي رديف، با تراكم درخت 555- 833 در هكتار محصولي معادل 4219- 2811 كيلو گرم تر در هكتار (در سن 25 سال) توليد كرد، قابل توصيه براي رقم احمد آقايي در شرايط رفسنجان يا مناطق مشابه مي باشد.كلمات كليدي: تراكم كاشت، رقم احمد آقايي، عملكرد كمي و كيفي محصول
: The aim of this study was to determine appropriate planting distance and the best planting density in adult pistachio trees cv. Ahmad Aghaei cultivar according to vegetative growth rates, yield quantitative and qualitative characteristics. In this study, two factors i.e. different row distances and trees distance were investigated as a split plot in randomized complete blocks design with three replications in pistachio research station in Rafsanjan area. Row distance treatments as the main factor had three levels includes 4, 6, 8 meters and tree distance treatments as a sub-factor includes four levels: 1, 2, 3 and 4 meters have been applied. In this project, vegetative growth rate, current season branch diameter growth, height and tree canopy expansion, tree growth rate, numbers of flower and vegetative buds, fresh crop yield, percentage of nut splitting and blanking, number of nuts per ounce were measured annually. The results of this study showed that growth rate of current season branch was affected by tree row distance but tree distance had no significant effect on this index. Also, diameter of the current season and diameter of the main trunk were not affected by the row distance and tree distance treatments. The height and tree canopy size were affected by different tree and row distances (densities) and their effect were significant. The number of reproductive buds were affected by tree row distance but tree distance had no significant effect on it. Yield at different tree densities were affected by both row and tree distances as increasing trees density per hectare, caused increasing in fresh yield. Effects of different tree distances were not significant on splitting and blanking percentages and ounce (nut size) of pistachio. Correlation table showed that tree height has a direct and significant relationship with the rate of branch longitudinal growth and trunk growth. Also, size of tree canopy is directly related to the diagonal growth of trunk and height of the tree. The number of reproductive buds (flowers) is positively related to the longitudinal growth of current season and tree height. The fresh yield of each tree has a direct relationship with branch length, tree height and tree canopy size, and it has a negative relation with number of vegetative buds and number of reproductive buds.Percentage of fruit splitting is directly related to length of branch and fresh weight of crop, and has a negative relationship with number of reproductive buds. Blanking percentage of fruit has a direct relationship with number of vegetative buds and a negative relationship with percentage of splitting. Ounces of fruit (nut size) have a negative relationship with rate of longitudinal branch growth, number of vegetative buds, fresh weight of product and percentage of fruit splitting, but it has a direct relationship with diameter growth of branch. Generally, a row distance of 6 meter with a distance of 2-3 meters of trees on the row, which creates a tree density of about 555 to 833 trees per hectare, can produce a fresh yield about 2811- 4219 kg per hectare are the recommended as favorite tree distances and density of Ahmadaghaei pistachio cultivar (25 years old) in Rafsanjan or other areas with same condition.Keywords: Plantation density, Ahmadaghaei cultivar, qualitative and quantitative characteristics.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی