رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي اقتصادي مديريت برخي از عارضه ها در باغ هاي پسته در شهرستان هاي انار و رفسنجان "


شماره شناسایی : 18874262
شماره مدرک : ۶۱۶۵۹
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : عبدالهي عزت آبادي، محمد
: حسيني فرد، سيدجواد
: صداقت، رضا
: دبستاني، عليرضا
: اکبري پور، اکرم
: ميرزائي امينيان، سعيد
عنوان اصلي : بررسي اقتصادي مديريت برخي از عارضه ها در باغ هاي پسته در شهرستان هاي انار و رفسنجان
نام نخستين پديدآور : عبداللهي عزت آبادي، محمد
عنوان اصلي به زبان ديگر : Economic analysis of some disorders management in pistachio orchards of Anar and Rafsanjan areas
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم باغباني، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸۶۱۶۵۹
: شماره طرح : 7-06-33-023-980258
: سامانه سمپات
توصیفگر : عارضه¬هاي پسته
: پيامدهاي اقتصادي
: ريزبرگي (قرمزو)
: لكه پوست استخواني ميوه
: حاشيه سوختگي برگ
: زردي برگ
خلاصه یا چکیده : باغ¬هاي پسته در شهرستان¬هاي انار و رفسنجان در استان كرمان با عارضه¬هاي مختلفي مواجه مي¬باشند. اين عوامل بر عملكرد محصول پسته تاثير منفي گذاشته و پيامدهاي اقتصادي گسترده¬اي دارند. در تحقيق جاري، عوارض زردي برگ، لكه پوست استخواني ميوه، ريزبرگي (قرمزو) و حاشيه سوختگي برگ مورد بررسي فني و اقتصادي قرار گرفت. اين پروژه تحقيقاتي با استفاده از 286 باغ پسته در شهرستان¬هاي انار و رفسنجان كه از سال 1389 اطلاعات مختلف آن¬ها توسط پژوهشكده پسته جمع آوري شده است، انجام شد. براي بررسي عوامل موثر بر عارضه¬ها و همچنين تاثير عارضه¬ها بر عملكرد كمي و كيفي محصول و پيامدهاي اقتصادي آن از دو روش تجزيه واريانس و رگرسيون لاجيت استفاده شد. نتايج نشان داد در باغ¬هاي پسته داراي عارضه ريزبرگي (قرمزو)، عواملي مانند تراكم كشت بالا، آبياري با آب¬هاي شيرين، توزيع نامناسب آب در سطح باغ، ناهماهنگي الگوي تغذيه¬اي باغ با ميزان آب در دسترس، استفاده تنها از كودهاي گاوي و گوسفندي و وقوع سال¬هاي به شدت آور و با عملكرد بالا بيشتر مشاهده مي¬گردد. در مقابل، استفاده از كود مرغي، استفاده هر ساله از كودهاي آلي و شيميايي به جاي استفاده چند سال در ميان، مصرف خاكي عناصر ميكرو، هرس شاخه¬بري و هرس ناخنك¬چيني از ويژگي باغ¬هاي پسته فاقد عارضه ريزبرگي (قرمزو) است. اين عارضه باعث شده است تا ميانگين عملكرد باغ¬هاي پسته آلوده سالانه 350 كيلوگرم در هكتار كاهش يابد. در زمينه عارضه لكه پوست استخواني ميوه، نتايج نشان داد كه عواملي مانند نوع رقم(اكبري و كله قوچي)، آبياري با حجم بالا و به ويژه ورود يكباره آب به باغ (دبي بالاتر)، افزايش EC آب آبياري، پوشيده بودن كل عرض نوار آبياري توسط درخت پسته و حذف تبخير آب از سطح خاك، پاكني كنار درختان، استفاده از ماسه بادي و تيلر كردن از ويژگي باغ¬هاي مبتلا به اين عارضه مي¬باشد. در مقابل بافت خاك سبك، نوع رقم (احمدآقايي)، توزيع يكنواخت آب در سطح باغ، مصرف كودهاي آلي و شيميايي به صورت چاله كود، كاربرد گاوآهن و استفاده از بيل مكانيكي جهت شكستن لايه¬هاي سخت زيرين و حذف علف¬هاي هرز، در باغ¬هاي پسته فاقد عارضه لكه پوست استخواني ميوه بيشتر به چشم مي¬خورد. اين عارضه خسارتي معادل 255 كيلوگرم در هكتار در سال در باغ¬هاي در معرض آسيب ايجاد مي¬كند. در خصوص عارضه حاشيه سوختگي برگ مشخص شد كه شرايطي مانند سبك بودن بافت خاك، كاهش تراكم درختان، افزايش خشكي و بالا رفتن دماي محيط، افزايش دور آبياري در تابستان، افزايش شوري خاك، افزايش سطح آبياري شده باغ كه تحت تاثير تابش نور خورشيد است، استفاده از كودهاي حيواني و شيميايي فسفاته، مصرف كودهاي ازته در فصول گرم سال مانند بهار و تابستان در باغ¬هاي داراي اين عارضه بيشتر مشاهده مي¬شود. در مقابل مصرف كود ازته در پاييز، مصرف كودهاي پتاسه و به صورت سولوپتاس در ماه¬هاي گرم سال، حذف لايه سخت زيرين با استفاده از لودر يا بيل مكانيكي و وجود بسياري از علف¬هاي هرز، به غير از شور و سلمه در كنار درخت در فصل تابستان، ويژگي بسياري از باغ¬هاي پسته¬اي است كه فاقد عارضه حاشيه سوختگي برگ هستند. خسارت ناشي از عارضه حاشيه سوختگي برگ در حدود 230 كيلوگرم در هكتار در سال براي باغ¬هاي آسيب ديده، برآورد مي¬گردد. در زمينه عارضه زردي برگ نتايج نشان داد، سنگين بودن بافت خاك، پايين بودن تراكم كشت درختان، كم آبياري و آبياري¬هاي سنگين، عدم توزيع يكنواخت¬ آب در سطح باغ، استفاده از كودهاي گاوي و فسفاته، پاكني كنار درختان، استفاده از ماسه بادي، كاربرد گچ، وجود انواع علف¬هاي هرز در باغ و مبارزه نادرست با پسيل پسته از خصوصيات باغ¬هاي پسته داراي اين عارضه است. در مقابل استفاده از كودهاي گوسفندي، مرغي، پتاسه و ازته، استفاده هرساله به جاي چند سال در ميان كودهاي آلي و شيميايي، مصرف كودهاي ميكرو به صورت خاكي و بر روي چاله كود، هرس شاخه بري و ناخنك چيني در باغ¬هاي پسته فاقد عارضه زردي بيشتر به چشم مي¬خورد. اين عارضه به طور متوسط سالانه معادل 420 كيلوگرم در هكتار در سال براي باغ¬هاي در معرض آسيب، خسارت وارد مي¬كند.
: Pistachio orchards in Anar and Rafsanjan areas in Kerman province face various disorders. These disorders have negative impact on pistachio crop yield and have far-reaching economic consequences. In the present study, the effects of yellow leaves, endocarp lesion, little leaf (Ghermezoo) and leaf burn margin were studied technically and economically. This research project was carried out using 286 pistachio orchards in Anar and Rafsanjan areas, various information of which has been collected by Pistachio Research Center since 2010. Analysis of variance and logit regression were used to investigate the factors affecting the disorders and also the effect of the disorders on the quantitative and qualitative performance of the product and its economic consequences. The results showed that in pistachio orchards with little leaf (Ghermezoo), factors such as high crop density, irrigation with fresh water, inadequate distribution of water in the garden, inconsistency of the garden feeding pattern with the amount of available water, use of only cow and sheep manure and the occurrence of low and high-yield years are more common. In contrast, the use of poultry manure, the use of organic and chemical fertilizers every year, soil application of microelements and pruning are characteristic of pistachio orchards without little leaf (Ghermezoo). This disorder has caused the average yield of pistachio orchards to be reduced by 350 kg per hectare per year. In the field of endocarp lesion, the results showed that factors such as Akbari and Koleghoochi cultivars, irrigation with higher volume and especially the sudden entry of water into the garden (higher discharge), increasing EC of irrigation water, covering the entire width of the irrigation strip by pistachio tree and removing water evaporation from the soil surface, cleaning trees, using wind sand and tillering are the characteristics of gardens with this complication. In contrast, light soil texture, Ahmad Aghaei cultivar, uniform distribution of water in the garden, use of organic and chemical fertilizers in the form of manure pits, application of plows and use of excavators to break the hard layers below and remove weeds in the garden pistachios without endocarp lesion are more common. This disorder causes damage equal to 255 kg per hectare per year. Regarding the leaf burn margin, it was found that conditions such as light soil texture, decrease in tree density, increase in drought and increase in ambient temperature, decrease in irrigation frequency in summer, increase in soil salinity, increase in irrigated area of garden that is affected by sunlight, the use of phosphate fertilizers and animal manure, the use of nitrogen fertilizers in hot seasons such as spring and summer are more common in gardens with this disorder. In contrast, the use of nitrogen fertilizer in the fall, the use of potash fertilizers in the form of soloptas in the hot months, the removal of the hard bottom layer using a loader or excavator and the presence of many weeds, except Shoor and Salmeh, in beside the tree in summer, it is a feature of many pistachio orchards that do not have the Leaf burn margin disorder. The damage caused by the leaf margin disorder is estimated about 230 kg per hectare per year. In the field of yellow leaves, the results showed: heavy soil texture, low crop density, low irrigation and heavy irrigation, lack of uniform distribution of water in the garden, use of cattle and phosphate fertilizers, use of sandy soil, the use of gypsum, the presence of weeds in the garden and improper control of pistachio psylla are the characteristics of pistachio orchards with this complication. In contrast, the use of sheep, poultry, potash and nitrogen fertilizers, use every year instead of a few years among organic and chemical fertilizers, use of micro fertilizers in the soil and on the fertilizer pit and pruning, in pistachio orchards without the disorder of yellow leaves is more noticeable. The damage caused by this disorder is estimated about 420 kg per hectare per year.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی