رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي بهره وري آب ارقام و لاين هاي برتر انتخابي از آزمايشات اليت گندم نان (ARWYT-95) براي اقليم گرم و خشك جنوب "


شماره شناسایی : 18874257
شماره مدرک : ۶۱۶۵۴
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : معيري، منصور
: طبيب غفاري، سيدمحمود
: اسماعيل زاده مقدم، محسن
: عارفي نژاد، محمدرضا
: لطفيان، بهمن
عنوان اصلي : بررسي بهره وري آب ارقام و لاين هاي برتر انتخابي از آزمايشات اليت گندم نان (ARWYT-95) براي اقليم گرم و خشك جنوب
نام نخستين پديدآور : معيري، منصور
عنوان اصلي به زبان ديگر : Investigating the water productivity of new cultivars and promising lines of bread wheat selected in elite trials (ARWYT- 95) in southern warm and dry zone.
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷۶۱۶۵۴
: شماره طرح : 34-71-1403-069-961632
: سامانه سمپات
توصیفگر : 'گندم
: آب کاربردی
: تابع تولید
: عملکرد
: کارائی مصرف آب
خلاصه یا چکیده : بمنظور دستيابي به ارقام پر محصول گندم نان كه در مقايسه با ارقام موجود از نظر عملكرد و بهره‌وری آب برتري داشته ودر مناطق گرم جنوب كشور از تطابق بيشتري برخوردار باشند طرحی در قالب بلوک‌های کامل تصادفی به مدت سه سال از 1396 الی 1399 به اجرا درآمد در این آزمایش تیمار اصلی شامل چهار سطح مقادیر آب (50%، 75%، 100% و 125% نیازآبی) و تیمارهای فرعی شامل چهار رقم جدید (چمران2، مهرگان، شوش و برات) به عنوان شاهد و 7 لاین امید بخش گندم نان انتخابی حاصل از آزمایشات الیت سال 95 (لاین‌‌های شماره 3، 9، 12، 13، 15، 16 و 17) با سه تکرار بود. نیازآبی بر اساس روش تشتک تبخیر محاسبه و اعمال تیمارهای آبیاری با استفاده از سامانه آبیاری قطره‌ای انجام شد. ضمن ثبت مراحل رشد، در زمان برداشت، نمونه‌های تیمارها برای اندازه‌گیری، عملکرد و اجزای عملکرد گرفته شد. در تجزیه واریانس ساده و مرکب صفات تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، ماده خشک تولیدی، شاخص برداشت، عملکرد دانه و بهره‌وری آب بر اساس عملکرد دانه و ماده خشک تولیدی بررسی شدند. در تجزیه واریانس مرکب اثرات سال در تیمارها معنی‌دار شد. در این بررسی متوسط نیازآبی گندم در سه سال اجرای آزمایش به ترتیب 342، 231 و225 میلی‌متر بدست آمد. در تیمارهای ترکیبی هرساله، مشخص شد که با گزینش و انتخاب رقم و مدیریت آبیاری متناسب آن بهره‌وری آب – عملکرد دانه از 51 الی 63 درصد قابل افزایش است. در رابطه آب کاربردی با عملکرد دانه و بهره‌وری آب مشخص شد که با کاهش 10 درصدی در آب مورد نیاز گندم نان، 6 درصد از ظرفیت عملکرد و ظرفیت بهره‌وری آب کاسته می‌شود و بهترین توصیه کم‌آبیاری در مناطق گرم کاهش 10 درصدی یا تأمین 90 درصد نیازآبی گندم است. براساس نیازآبی/ آبیاری، ظرفیت تولید دانه، پایداری تولید در کم تا بیش‌آبیاری‌ها و تأثیرپذیری کمتر عملکرد این ارقام/لاین‌ها از شرایط متغیر آب هوایی سالانه، لاین‌های شماره 9، 12 و 13 و ارقام مهرگان و برات برتر بودند.
: Improving crop yield and wheat water productivity depends on certain factors, the most important of which is the selection and cultivation of high-yielded with less water consumption. In order to obtain high-yielding bread wheat cultivars with high water productivity, an experiment was conducted in the form of randomized complete blocks for three years from 1396 to 1399. In this experiment, the main treatment included four levels of water (50%, 75%, 100% and 125% water requirement) and the sub-treatments included four new cultivars (Chamran 2, Mehregan, Shoush and Barat) as control and 7 promising lines with three replications. bread Wheat lines were selected from the Elite experiments of 1395 (lines 3, 9, 12, 13, 15, 16 and 17) . Evapotranspiration was calculated based on the evaporation pan method and irrigation treatments were applied using drip irrigation system. While recording growth stages, at the time of harvest, samples of treatments were taken to measure yield and yield components. In simple and combined analysis of variance, the number of grain per spike, thousand kernel weight, dry matter produced, harvest index, grain yield and water use efficiency based on grain yield and dry matter produced were investigated. In the combined analysis of variance, the effects of the year on the treatments were significant. In this study, the average wheat evapotranspiration in the three years of the experiment was 342, 231 and 225 mm, respectively. In annual combined treatments, it was found that By selecting the cultivar and managing it appropriately, water productivity can be increased from 51 until to 63%. In relation to applied water with grain yield and water productivity, it was found that with a 10% deficit in water required for bread wheat, 6% of yield and water productivity is reduced. The best recommendation for deficit irrigation in warm areas is to supply 90% of the water requirement of wheat. Based on evapotranspiration or water requirement, grain production capacity, tolerance to water stress and less yield changes in annual variable climatic conditions, lines 9, 12 and 13 and Mehregan and Barat cultivars were superior.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی