رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقايسه عملکرد لاين‌هاي اميد بخش سويا (SOY-94-26 و SOY-94-79) با رقم شاهد (ويليامز) در شرايط زارعين در استان گلستان "


شماره شناسایی : 18874256
شماره مدرک : ۶۱۶۵۳
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : قلي زاده، امير
: کمند لو، منصوره
: نجفي خان ببين، حميد
: موحدي، احمد
: پيغام زاده، کمال
: حسن آبادي، نرگس
: عسکري، مازيار
عنوان اصلي : مقايسه عملکرد لاين‌هاي اميد بخش سويا (SOY-94-26 و SOY-94-79) با رقم شاهد (ويليامز) در شرايط زارعين در استان گلستان
نام نخستين پديدآور : قلي زاده، امير
عنوان اصلي به زبان ديگر : Yield comparison of promising soybean lines (SOY—94-26 and SOY-94-79) with check cultivar (Williams) under farmer's conditions in Golestan province
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترويج كشاورزي، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷۶۱۶۵۳
: شماره طرح : 3-57-0103-048-000391
: سامانه سمپات
توصیفگر : استان گلستان
: رقم ویلیامز
: سویا
: لاین SOY-94-79
: عملکرد دانه
خلاصه یا چکیده : سویا یکی از مهمترین گیاهان دانه روغنی جهان می‌باشد و تولید ژنوتیپ‌های پرمحصول در این گیاه از اهمیت بالایی برخوردار است. ارقام زراعی پر پتانسیل باید برتری خود را از لحاظ عملکرد دانه و صفات زراعی مطلوب نشان داده و در شرایط زارعین، پایداری عملکرد داشته باشند. از این رو در فرآیند معرفی ارقام زراعی معمولا پس از ارزیابی‌های ایستگاهی، لاین‌های برتر برای معرفی رقم در قالب طرح‌های تحقیقی ترویجی و در شرایط کشاورزان با شاهد منطقه مورد مقایسه قرار می‌گیرند. در مطالعه حاضر لاین‌های SOY-94-26 (Liana*L.33) و SOY-94-79 (Williams*Nonphoto) به همراه رقم ویلیامز (به عنوان شاهد) در قالب پروژه تحقیقی ترویجی در مزارع زارعین در دو منطقه از استان گلستان (شهرستان‌های علی‌آباد کتول و گرگان) از نظر عملکرد و سایر صفات زراعی در سال زراعی 1400 مورد مقایسه قرار گرفتند. صفات فنولوژیکی، موفولوژیکی و عملکرد و اجزاي عملکرد شامل روز تا رسیدگی فیزیولوژیک، ارتفاع بوته، ارتفاع شاخه‌بندی، تعداد گره، تعداد شاخه فرعی، تعداد غلاف در شاخه اصلی، تعداد غلاف در شاخه(های) فرعی، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه و عملکرد دانه مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در هر دو منطقه عملکرد دانه لاین SOY-94-79 بیشتر از رقم شاهد ویلیامز بود. در گرگان عملکرد لاین SOY-94-79، 3250 کیلوگرم در هکتار و عملکرد رقم ویلیامز 2200 کیلوگرم در هکتار بود و در علی‌آباد عملکرد لاین SOY-94-79، 3185 کیلوگرم در هکتار بود که نسبت به شاهد (2100 کیلوگرم در هکتار) 35 درصد افزایش عملکرد نشان داد. نتایج این بررسي در منطقه علی‌آباد نشان داد که تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک در لاین SOY-94-79 و رقم ویلیامز به ترتیب 125 و 108 روز و در منطقه گرگان این مقادیر برای لاین SOY-94-79 و رقم ویلیامز به ترتیب 122 و 110 روز بود. پس می‌توان نتیجه گرفت که لاین SOY-94-79 حدود دو هفته از رقم ویلیامز دیررس‌تر می‌باشد که با توجه به برتری چشمگیر این لاین از نظر عملکرد دانه و سایر صفات زراعی نسبت به رقم ویلیامز، این زمان قابل چشم‌پوشی می‌باشد. به طور کلی لاین SOY-94-79 به دلیل داشتن عملکرد دانه بالا و خصوصیات زراعی مطلوب (چندشاخه بودن، قابلیت برداشت مکانیزه، مقاوم به بیماری‌ها)، قابلیت معرفی به‌عنوان رقم جدید میان‌رس برای کشت در استان گلستان را دارد.
: Soybean is one of the most important oilseeds and the production of high-yielding genotypes is especially important in this plant. The high-yielding cultivars must show their superiority in terms of seed yield and agronomic traits and should have yield stability under farmer’s conditions. Therefore, in the process of releasing a new cultivar usually after evaluation of candidate lines in the research stations, these lines must be also tested in the on-farm trials under conditions similar to those of farmer’s conditions. In the present study, the lines SOY-94-26 and SOY-94-79 along with cultivars Williams (as check) were compared in under farmer’s conditions in two regions of the Golestan province (Aliabad and Gorgan) during the 2021 cropping season. The phonological, morphological characteristics and yield and its components including days to physiological maturity, plant height, branching height, number of nodes, number of sub-branches, number of pods in the main branch, number of pods in sub-branches, number of pods per plant, number of seeds per pod, thousand seed weight, and seed yield were measured. The results showed that the seed yield of line SOY-94-79 was higher than Williams control cultivar in both regions. In Gorgan, seed yield of line SOY-94-79 was 3250 kg ha-1 while Williams control cultivar had only 2200 kg ha-1 of seed yield. Similarly, in Aliabad line SOY-94-79 had seed yield of 3185 kg ha-1 that was 35% higher than that of Williams control cultivar with seed yield of 2100 kg ha-1. The results of this study in Aliabad region showed that the number of days to physiological maturity in line SOY-94-79 and Williams cultivar was 125 and 108 days respectively. Also, these values in Gorgan region for line SOY-94-79 and Williams cultivar was 122 and 110 days respectively. Therefore, it can be concluded that SOY-94-79 line is about two weeks later-maturing than Williams cultivar, which can be neglected due to the significant superiority of this line in terms of seed yield and other agronomic traits compared to Williams cultivar. Generally, line SOY-94-79 can be introduced as a new cultivar for cultivation in Golestan province due to high seed yield and desirable agronomic characteristics.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی