رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقايسه لاين‌هاي اميدبخش گندم نان با رقم تيرگان در دو منطقه آق قلا و علي آباد استان گلستان در مزارع کشاورزان "


شماره شناسایی : 18874255
شماره مدرک : ۶۱۶۵۲
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : باقري کيا، سعيد
: موسوي، سيد محسن
: چکاني، ام البنين
: خدارحمي، منوچهر
: سيدي، فرامرز
: سوقي، حبيب اله
: سهرابي، علي
: ميرزا علي، هاديه
: کاظمي، گزل
: سنچولي، قربان
عنوان اصلي : مقايسه لاين‌هاي اميدبخش گندم نان با رقم تيرگان در دو منطقه آق قلا و علي آباد استان گلستان در مزارع کشاورزان
نام نخستين پديدآور : باقري کيا، سعيد
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation of promising bread wheat lines in comparison with Tirgan cultivar in Aqqala and Aliabad regions of Golestan province, under on-farme conditions
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترويج كشاورزي، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷۶۱۶۵۲
: شماره طرح : 3-57-0153-042-990945
: سامانه سمپات
توصیفگر : گندم نان
: لاین امیدبخش
: استان گلستان
خلاصه یا چکیده : به منظور مقایسه عملکرد دانه لاین‌های امید بخش گندم نان با رقم شاهد منطقه (رقم تیرگان) در شرایط کشاورزان یک آزمایشی در مناطق علی آباد و آق قلا در استان گلستان در سال زراعی 1400-1399 اجرا شد. پنج لاین N-96-4، N-96-5، N-96-7، N-96-15 و N-96-17 در دو منطقه مذکور در مساحت2000 متر مربع با تراکم بذر 350 دانه در متر مربع کشت شدند. علاوه بر برداشت مستقیم توسط کمباین، تعداد 20 نمونه به مساحت یک متر مربع از هر لاین به طور تصادفی از هر کرت‌ برداشت شد. میانگین‌ها با استفاده از آزمون t استیودنت مقایسه شدند. نتایج نشان دادکه در منطقه علی آباد عملکرد دانه لاین‌های N-96-4 (4962 کیلوگرم در هکتار) و N-96-5 (4773 کیلوگرم در هکتار) به طور معنی‌داری بیشتر از رقم شاهد تیرگان بود. در برداشت مستقیم نیز به ترتیب افزایش عملکردی معادل 18 و 14 درصد نسبت به رقم شاهد ملاحظه شد. علاوه بر این در منطقه آق‌قلا عملکرد لاین N-96-15 (3811 کیلوگرم در هکتار) بیشتر از رقم شاهد تیرگان بود. این افزایش عملکرد نسبت به شاهد در شرایط برداشت مستقیم 13 درصد بود. با توجه به عدم اختلاف لاین‌های برتر با رقم شاهد از نظر تعداد سنبله در متر مربع، عامل موثر در افزایش عملکرد لاین‌های برتر به صفت وزن هزار دانه نسبت داده شد. از میان لاین‌های امیدبخش بررسی شده، لاین‌های N-96-4 و N-96-15 به ترتیب در مناطق علی آباد و آق قلا استان گلستان بیشترین برتری را نسبت به رقم شاهد داشتند.
: In order to compare the grain yield of the promising lines of bread wheat with the local check cultivar (Tirgan), in on farm conditions, an experiment was conducted in cropping season 2020-2021 in Aliabad and Aqqala of Golestan province. Five lines N-96-4, N-96-5, N-96-7, N-96-15 and N-96-17 were planted in 2000 m2 and 350 seed density per m2. In addition to direct harvesting by the combine, 20 samples (area of each sample 1 m2) were taken in completely randomized for each plot. The means were compared using Student's t test. The results showed that in Aliabad region, grain yield of N-96-4 (4962 kg ha-1) and N-96-5 (4773 kg ha-1) lines was significantly greater than local check cultivar, Tirgan. Also, in direct harvesting, an increase in grain yield was observed equal to18% and 14% compared to the local check cultivar, respectively. Moreover, in Aqqala region, the yield of N-96-15 (3811 kg ha-1) was greater than local check cultivar, Tirgan. In direct harvesting, the yield was 13% higher than the local check. Due to the lack of differences between the top lines and the local check cultivar in terms of the number of spikes per square meter, the effective factor in increasing the yield of the top lines was attributed to 1000-kernel weight. Among the promising lines studied, N-96-4 and N-96-15 lines are recommended for cultivation in Aliabad and Aqqala regions of Golestan province, respectively.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی