رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي سازگاري و پايداري عملكرد لاين هاي اميدبخش جو در آزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت در شرايط شور "


شماره شناسایی : 18874251
شماره مدرک : ۶۱۶۴۸
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : نيکخواه چمن آباد، حميد رضا
: آرزمجو، الياس
: طباطبائي، سيد علي
: محلوجي، مهرداد
: شرفي زاد، مهران
: محمدي، حسن
: اسدي، آمنه
: رافتي نيا، محمدرضا
: عابديه، سيد جعفر
عنوان اصلي : بررسي سازگاري و پايداري عملكرد لاين هاي اميدبخش جو در آزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت در شرايط شور
نام نخستين پديدآور : نيکخواه چمن آباد، حميدرضا
عنوان اصلي به زبان ديگر : Study on adaptation and yield stability of promising barley lines in uniform yield trial in saline areas
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷۶۱۶۴۸
: شماره طرح : 0-03-03-250-971080
: سامانه سمپات
توصیفگر : اثر متقابل ژنوتيپ × محيط، پايداري عملكرد، جو، سازگاري، شرایط شور
خلاصه یا چکیده : به منظور تعيين لاین‌های پر محصول برتر با پايداري عملكرد، تعداد 18 لاين اميدبخش جو (همراه با دو شاهد شامل رقم مهر و لاین MBS-95-2) در طي دوسال زارعي99 - 1397 در 3 ايستگاه منطقه معتدل كشور شامل ايستگاه‌هاي یزد (شوری آب 10 و خاک 10 تا 12 دسی زیمنس بر متر مربع)، اصفهان (شوری آب 10 و خاک 8 دسی زیمنس بر متر مربع) و بیرجند(شوری آب بین 10 -8/8 دسی زیمنس بر متر و شوری خاک بین 8/12-8/9 دسی زیمنس بر متر) در شرایط شور و در قالب طرح پايه بلوك‌هاي كامل تصادفي با سه تكرار در آزمايش يكنواخت مورد بررسي قرار گرفتند. تجزيه واريانس مركب عملكرد ژنوتیپ‌ها، نشان دهنده اختلاف معني‌دار برای اثر محیط، ژنوتیپ و ژنوتیپ × محیط بود. مقايسه ميانگين عملكرد به روش دانكن نشان داد که لاين‌هاي شماره 6، 18 و 15 با داشتن عملكرد 712/4، 630/4 و 418/4 تن در هكتار در شرایط تنش شوری بيشترين مقدار عملكرد را دارا بودند. با توجه به معني دار بودن اثر ژنوتیپ × محیط در تجزیه واریانس مرکب تیمارها جهت بررسي دقيق تر اثرات متقابل ژنوتيپ × محيط و تعيين سازگاري ژنوتيپ‌ها از روش‌هاي مختلف تجزيه پايداري استفاده شد. با توجه به عملکرد دانه و معيارهاي پايداري مورد استفاده ژنوتيپ‌هاي شماره 6(ESBYTM-97-6 )، 15 (ESBYTM-97-15) و 18(ESBYTM-97-18) بهترين سازگاري را نشان داده و مي توانند براي معرفي به برنامه هاي به زراعي و آزمايشات تحقيقي - ترویجی پيشنهاد شوند.
: In order to determine the yield stability and genotype × environment interaction effects, 18 barley promising lines/varieties including two controls (Mehre cv.and MBS-95-2 line) were evaluated in 2018–2020 under salinity conditions Using Randomized Complete Block Design with three replications in three stations of moderate zone including Yazd (ECwater: 10ds/m2, ECsoil:10-12ds/m2), Isfahan (ECwater: 10 ds/m2, ECsoil:8ds/m2) and Birjand (ECwater: 8.8-10ds/m2, ECsoil:9.8-12.8ds/m2). Combined analysis of variance for yield, showed significant differences for environment, genotype and genotype × environment interaction effects. Mean comparisons of the yield using Duncan Multiple Range test (DMRT) showed that genotypes No.6, 18 and 15 had the highest yield (4.712, 4.630 and 4.418 t/ha in salinity stress conditions among genotypes. Different stability analysis methods were employed to determine the effects of G × E interactions as well as genotype adaptability. Overall, genotype No. 6(ESBYTM97-6), 15(ESBYTM97-15) and 18(ESBYTM97-18) had the highest adaptability among genotypes using different methods of stability in first year.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی