رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي اثرات مقادير مختلف گوگرد معدن زرکوه در اصلاح شوري، pH، قليائيت و آهک خاک نخلستان-هاي استان خوزستان "


شماره شناسایی : 18874249
شماره مدرک : ۶۱۶۴۵
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : ديالمي، حجت
: پورقيومي، محمدرضا
: ديالمي، حجت
: مستعان، احمد
: يوسفي، رحمان
: جهانبخشي، احمد
: موسوي، سيدناصر
عنوان اصلي : بررسي اثرات مقادير مختلف گوگرد معدن زرکوه در اصلاح شوري، pH، قليائيت و آهک خاک نخلستان-هاي استان خوزستان
نام نخستين پديدآور : ديالمي، حجت
عنوان اصلي به زبان ديگر : Investigation the effects of different amounts of Zarkuh mine sulfur on soil salinity, pH, alkalinity and calcium carbonate amendment in date palm groves of Khuzestan province
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم باغباني، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷۶۱۶۴۵
: شماره طرح : 04-11-33-121-981117
: سامانه سمپات
توصیفگر : گوگرد معدن زرکوه
: نخل خرما
: عملکرد
: خصوصیات کمی میوه خرما
خلاصه یا چکیده : با هدف بررسی تأثیر کاربرد گوگرد معدن زرکوه در اصلاح شوری، pH، قلیائیت و آهک خاک نخلستان¬های استان خوزستان و افزایش عملکرد و کیفیت میوه خرما، آزمایشی در قالب طرح بلوك¬هاي كامل تصادفي با 7 تيمار و 3 تكرار بر روي 21 اصله نخل خرماي بارور رقم برحي 20 ساله در استان خوزستان و در دو منطقه شامل اهواز (نخلستان پژوهشکده خرما و میوه¬های گرمسیری) و دیگری در آبادان به مدت 2 سال اجرا گردید. تيمارهاي آزمايشي شامل: = T1تیمار شاهد (بدون مصرف کود گوگردی)،T2 = مصرف گوگرد معدن زرکوه به میزان توصیه شرکت سازنده (12 کیلوگرم به ازای هر درخت 20 ساله) به روش چالکود، =T3مصرف گوگرد معدن زرکوه به میزان توصیه شرکت سازنده (12 کیلوگرم به ازای هر درخت 20 ساله) به روش پخش سطحی، =T4 مصرف گوگرد معدن زرکوه به میزان 25 درصد وزنی کمتر از توصیه شرکت سازنده به روش چالکود، =T5مصرف گوگرد معدن زرکوه به میزان 25 درصد وزنی کمتر از توصیه شرکت سازنده به روش پخش سطحی، =T6مصرف گوگرد معدن زرکوه به میزان 25 درصد وزنی بیشتر از توصیه شرکت سازنده به روش چالکود و =T7 مصرف گوگرد معدن زرکوه به میزان 25 درصد وزنی بیشتر از توصیه شرکت سازنده به روش پخش سطحی بودند. نتایج نشان داد، کاربرد خاکی مقادیر مختلف کود گوگرد معدن زرکوه به هر دو روش پخش سطحی و چالکود در هر دو منطقه اجرای آزمایش (در نخلستان ستاد پژوهشکده -ایستگاه ام التمیر واقع در شهرستان اهواز و در نخلستان واقع در شهرستان آبادان) باعث اصلاح شوری بالا وآهکی بودن خاک نگردید و به دلیل این که مصرف این کود نتوانست وضعیت حاصلخیزی خاک را بهبود ببخشد و تامین شرایط تغذیه بهینه برای نخل خرما فراهم آورد، در نتیجه قادر به بهبود عملکرد و کیفیت میوه خرما نبود. از نظر آماری نیز مصرف کود مذکور، تأثیر معنی¬داری بر میزان عملکرد و ویژگی¬های کمی میوه خرما شامل شامل وزن، طول، قطر و حجم ميوه، وزن هسته، وزن گوشت میوه و نسبت وزن گوشت میوه به هسته نداشت.
: In order to evaluate the effect of different amounts of Zarkuh mine sulfur on soil salinity, pH, alkalinity and calcium carbonate amendment in date palm grove of Khuzestan province and increasing of yield and quantitative characteristics of date fruit, an experiment was carried out in randomized completed block design (RCBD) with seven treatments and three replications on 21 mature, 20 years old date palm cv. Barhee, in Ahwaze (Date Palm & Tropical Fruits Research Center) and Abadan (garden of palm growers ). The treatments were: T1= Control (without consumption of sulfur use), T2= Consumption of Zarkooh mine sulfur according to the manufacturer's recommendation (12 kg per 20-year-old tree) by localized placement method (Chalkood)), T3= Consumption of Zarkuh mine sulfur according to the manufacturer's recommendation (12 kg per 20-year-old tree) by spreading method, T4= Consumption of Zarkuh mine sulfur at the rate of 25% less than the manufacturer's recommendation by Chalkood method, T5= Consumption of Zarkuh mine sulfur at the rate of 25% less than the manufacturer's recommendation by spreading method, T6=Consumption of Zarkuh mine sulfur at the rate of 25% more than the manufacturer's recommendation by Chalkood method and T7= Consumption of Zarkuh mine sulfur at the rate of 25% weight more than the manufacturer's recommendation by spreading method.The results showed that soil application of different amounts of sulfur fertilizer in Zarkuh mine at both surface spreading and localized placement (Chalkood) methods in both test areas (one in the grove of Date Palm & Tropical Fruits Research Center located in Ahwaze city and the other in the grove located in Abadan city) did not improve the high salinity and calcareous nature of the soil . Consequently, because the use of this fertilizer could not improve the fertility of the soil and provide optimal nutritional conditions for date palms, so it was not able to improve the yield and quality of date fruits. Statistically, the use of the Zarkuh mine sulfur did not have a significant effect on the yield and quantitative characteristics of date fruit including weight, length, diameter and volume of fresh fruit, weight of seed and fruit pulp and ratio of fruit pulp to seed.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی