رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي توده هاي بارده بذري پکان در خوزستان با هدف دستيابي به ژنوتيپ هاي برتر و سازگار به تنش گرما "


شماره شناسایی : 18874248
شماره مدرک : ۶۱۶۴۴
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : عجم گرد، فريدون
: حسني، داراب
: شفيعي زرگر، عليرضا
: ياوري نژاد، روح اله
عنوان اصلي : ارزيابي توده هاي بارده بذري پکان در خوزستان با هدف دستيابي به ژنوتيپ هاي برتر و سازگار به تنش گرما
نام نخستين پديدآور : عجم گرد، فريدون
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation of mature seedling of Pecan trees in Khuzestan for producing superior and adaptable cultivars with warm stress
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم باغباني، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷۶۱۶۴۴
: شماره طرح : 2-71-33-051-970421
: سامانه سمپات
توصیفگر : درختان بذری
: تنش گرما
: اصلاح پکان
: Carya illinoensis
خلاصه یا چکیده : چكيده با هدف دستیابی به ژنوتیپ های پرمحصول و متحمل پکان نسبت به تنش گرما و آفتاب سوختگی، توده های درختان بالغ بذری پکان که از سال های گذشته در شمال استان خوزستان کشت شده بودند، طی سه سال مورد ارزیابی قرار گرفتند. در مدت زمان اجرای این پروژه از سال 1398 تعداد 91 اصله درخت بالغ بذری پکان در سطح منطقه شمال خوزستان شناسایی شده و پلاک کوبی شدند.صفاتی که ثبت و مورد بررسی قرار گرفتند شامل: دور تنه، حجم تاج، ناهمرسی گرده افشانی، متوسط وزن میوه، رنگ مغز میوه، درصد مغز، میزان راحتی جدا شدن مغز از پوست، متوسط میزان عملکرد و عملکرد تجمعی سه ساله، زمان رسیدن میوه و زمان خزان بود. نتایج این تحقیق نشان داد ژنوتیپ P220-1-1 ، ژنوتیپ P200-23 و ژنوتیپ P220-2-5 به ترتیب با عملکرد تجمعی سه ساله 58، 55 و 38 کیلوگرم میوه در هر درخت بالاترین عملکرد را داشتند. بررسی میزان خسارت درختان پکان در اثر تنش گرما به ویژه تنش شدید گرما در تابستان سال 1400 (بر اساس اطلاعات ایستگاه سینو.پتیک صفی آباد گرم ترین تابستان در 20 سال اخیر) نشان داد که اغلب درختان در اثر این تنش، دچار آسیب شدند. در برخی ژنوتیپ ها مانند P220-2-11، P200-16 و P220-13 خشکیدگی و آفتاب سوختگی سرشاخه ها و تاج درختان به 70 درصد رسید. در بین ژنوتیپ های مورد ارزیابی، P200-23 هیچ گونه علایم خسارت تنش گرما را نشان نداد و ژنوتیپ های P200-11 و P200-4 کمتر از 5 درصد آسیب دیدند. نتایج عملکرد ژنوتیپ ها نشان داد که عملکرد میوه بصورت تجمعی سه ساله نسبت به سطح مقطع تنه در ژنوتیپ های P200-23، P220-1-1، P200-9، P200-1 و P200-11 به ترتیب با 65، 49، 39، 32 و 30 گرم به ازاء هر سانتی متر مربع از سطح مقطع تنه در مقایسه با سایر ژنوتیپ ها بیشتر بود. در نهایت ژنوتیپ P200-23 با عملکرد بالا و مغز میوه روشن و تحمل بسیار بالا در برابر تنش گرمای تابستان و ژنوتیپ P220-1-1 با عملکرد بالا و میوه هایی با مغز پر که براحتی از پوست جدا می شدند و به عنوان دو ژنوتیپ برتر و سازگار برای توسعه باغات پکان در مناطق گرم توصیه شدند. همچنین ژنوتیپ P220-2-5 با عملکرد بالا و میوه های ریز با درصد جوانه زنی بالا به عنوان پایه پیشنهاد شد.
: Evaluation of mature seedling trees of Pecan in Khuzestan for selection of superior and adaptable cultivars with warm stress In order to select the high yielding and tolerant genotypes of Pecan trees, seedling trees have been cultivated in Khuzestan Province from 50 years ago, evaluated at 2018-2020. Since 2018, 84 genotypes were evaluated at the Safiabad Agricultural and Natural Resources Research and Education Center. The traits that were recorded and evaluated were: trunk diameter, crown volume, type of Dichogamy, average fruit weight, kernel color, kernel percentage, ease of shelling, average yield, cumulative yield of three years, time of fruit ripening and leaf fall. The results showed that P220-1-1, P200-23 and P220-2-5 had the highest yield with cumulative yield of 58, 55 and 38 kg per tree, respectively. Assessing the heat stress damages in Pecan trees, especially severe heat degrees in the summer of 2021 (The hottest summer in the last 20 years according to the information of Safiabad Meteorological Station Dezful Synoptic,) showed that most of the trees were affected by this stress. In some genotypes such as P220-2-11, P200-16 and P220-13, tree branch damages 70%. Among the evaluated pecan genotypes, P200-23 showed no symptom of heat stress damage and P200-11 and P200-4 showed less than 5% damaged. Finally, P220-1-1 with high qualitative and quantitative yield and P200-23 with high yield and very high tolerance to summer heat stress could be recommended for the development of pecan orchards in warm areas. Also, P220-2-5 with high yield and high germination percentage of seeds is suggested as rootstock production.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی