رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی و انتخاب در توده‌ها و نسل‌های در حال تفكيك گندم نان و آزمايش مقايسه عملكرد مقدماتی (برای اقليم معتدل) "


شماره شناسایی : 18874231
شماره مدرک : ۶۱۲۴۴
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : اسماعيل‌زاده مقدم، محسن
: نجفيان، گودرز
: بختیار، فرشاد
: افشاری، فرزاد
: شارسودا، نوید
عنوان اصلي : بررسی و انتخاب در توده‌ها و نسل‌های در حال تفكيك گندم نان و آزمايش مقايسه عملكرد مقدماتی (برای اقليم معتدل)
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Evaluation and selection in bread wheat segregating generations and preliminary yield trial (for temperate regions)
صفحه شمار : ۳۲ ص.:مصور، جدول
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۲۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷۶۱۲۴۴
: شماره طرح ۹۹۱۰۸۴-۱۲۲-۰۳-۰۳-۲
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح مقدماتی است
خلاصه یا چکیده : در اصلاح گياهان خودگشن ايجاد و بكارگيري توده متنوع به عنوان دست افزار كار انتخاب پيشنهاد شده است. تفكيك صفات در دورگ ها از نسل دوم شروع و تا چند سال ادامه مي يابد. در اين مرحله تركيبات متنوعي بين صفات پدري ومادري ظاهر مي شود، با بررسي تك تك بوته ها در مراحل مختلف رشد بوته هائي انتخاب مي شوند كه داراي خواص پرمحصولي و عاري از نقاط ضعف باشند. انجام اين انتخاب تا حصول لاين هاي خالص با صفات تثبيت شده ادامه مي يابد در اين بررسي از تعداد 118 توده دورگ F2 ، تعداد 524 شماره، ازتعداد 575 شماره در نسل F3 ، تعداد 134 شماره، ازتعداد 267 شماره در نسل F4 ، 110 شماره و از تعداد 107 لاين F5 ، 198 تك بوته و بالاخره از 239 لاين خالص F6، 166 لاين انتخاب و به آزمايش مقايسه عملكرد ايستگاهي سال آتي كرج هدايت شدند. از بين لاين‌هاي مورد بررسي در آزمايش مقايسه عملكرد مقدماتي ايستگاهي و بر اساس عملكرد دانه، واكنش به بيماري زنگ زرد، كيفيت بذر و صفات مهم زراعي و در مجموع 32 لاين برتر گزينش و به آزمايشهاي يكنواخت اقليمي اقاليم گرم جنوب و معتدل كشور راه يافتند. روش انتخاب درنسلهاي مورد اشاره شجره -بالك تغيير يافته بود. در نسل F5 روش شجره برای ادامه کار مورد استفاده قرار گرفت. واژه‌هاي كليدي: گندم نان، نو تركيبي، نسلهاي در حال تفكيك، شجره- بالك تغيير شكل يافته
: In this study, bread wheat segregating populations and generations including: 118 F2’s, 575 F3’s, 267 F4’s, 107 F5’s and 239 F6 lines, using modified pedigree- bulk method were evaluated. Totally, 524 single plants from F2, 134 F3, 110 F4, 198 single plants of F5 and 146 lines from F6 generation were selected to be studied in next generations and Preliminary bread wheat screening nursery experiment (PWSN) in next cropping season. Also 32 of the best lines compares to checks from PWSN, was selected for PRWYT of next cropping season of southern dry and warm and temperate zones. Some important traits, such as: resistance to diseases, lodging, and grain shattering, good tillering, plant height, early maturity and seed health have been considered as selection criteria. Keywords: Triticum aestivum L., Recombination, segregating generation, Modified pedigree-bulk method
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی