رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر کاربرد ماده ضدریزش در کاهش تلفات برداشت مکانیزه کلزا "


شماره شناسایی : 18874230
شماره مدرک : ۶۱۲۴۳
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : شهربانو نژاد، مسعود
: عارفی‌نژاد، محمدرضا
: کلانتراحمدی، احمد
عنوان اصلي : بررسی تاثیر کاربرد ماده ضدریزش در کاهش تلفات برداشت مکانیزه کلزا
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Effect of anti-loss material in loss reduction, mechanized harvesting rapeseed
صفحه شمار : ۵۹ ص.:مصور(عکس‌رنگی)، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، ۱۳۹۸
فروست : شماره ثبت ۶۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷۶۱۲۴۳
: شماره طرح ۹۷۰۰۰۹-۰۰۱-۱۴-۷۱-۲۴
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح ترویجی است
خلاصه یا چکیده : کلزا و دیگر گیاهانی که دارای غلاف هستند به طور طبیعی در مرحله رسیدن و خشک شدن، غلاف یا پیله آنها در اثر جذب رطوبت محیط متورم می شود و در اثر انقباض و انبساط های متوالی ناشی از تر و خشک شدن محیط باز می شود. برداشت مکانیزه یک مرحله ای کلزا با توجه به قدیمی بودن و عدم توان کمباین های تولید داخل با تلفات بالا انجام می شود. برای کاهش و جلوگیری از ریزش دانه کلزا می توان برداشت محصول را به روش دو مرحله ای انجام داد. طبق بررسی های انجام شده کاربرد مواد ضد ریزش و چسبنده (اسپودنام) فرصت لازم برای گیاه را فراهم می کند تا بتواند بدون ریزش محصول، رشد طبیعی خود را انجام داده و دانه ها به مرحله کامل رشد برسد. این تحقیق از سال 97 بمدت 5 /1 سال اجرا شد،هدف از اجرای پروژه در سال اول امکان سنجی تاثیر ماده ضدریزش برای کاهش و جلوگیری از ریزش دانه کلزا در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به روش کرت های خرد شده درسه تکرار بود.کرت های اصلی سه روش پاشش محلول ضد ریزش با دستگاه های سمپاش اتومایزر، میکرونر و لانس دار و کرت های فرعی چهار دوز صفر، 75 /0، 5 /1، و 25 /2 لیتر در هکتار بود. سال دوم اجرای پروژه با سه تیمار شامل روش برداشت با کمباین های رایج غلات و جدید وارداتی در مقایسه با روش برداشت دو مرحله ای در قالب آزمون t اجرا شد. نتایج نشان داد محلولپاشی ماده ضد ریزش با دستگاه سمپاش لانس دار تراکتوری با دوز 5/1 لیتر درهکتار مناسبترین روش محلول پاشی می‌باشد و تلفات طبیعی محصول را بطور چشم گیر کاهش می دهد. نتایج همچنین نشان داد با پاشش محلول ضد ریزش در دوره رسیدگی کلزا بیشترین میزان تلفات محصول، روش برداشت با کمباین مرسوم غلات و کمترین میزان تلفات مربوط به روش برداشت مکانیزه دو مرحله ای و کمباین های جدید وارداتی بود.واژه‌هاي كليدي:کلزا، کمباین، برداشت مکانیزه، اسپودنام، تلفات برداشت
: During raping and drying period, pods of rapeseeds and the other crop plants open and loss some grains after expansion and contraction by absorbing humidity. Direct combining of rapeseed by old fashion cereal combine have many grain losses. For preventing grain loss in rapeseed, two-stage harvesting method wassuggested. Some research showed that, by using polymer-derived emulsion such as Spodnam, pod and pedicel of rapeseed grow and ripe naturally, without grain loss reduction during harvestingtime. For usability of anti –loss product in rapeseed, this research project carried out in 2017 by using a randomized block design with three replications. The main plot was using three different spraying methods; Atomizer, Micronair, and Nozzle sprayer, and the sub plots were using anti-loss product (Spodnam) with four different doses; 0.0, 0.75, 1.5, and 2.25 Liters per Ha. In the second year, three different harvesting methods (Harvesting by regular cereal combine, Harvesting by new imported combine, and Two-stage harvesting method) were compared with each other by using t-test analysis. The results showed that, using 1.5 L/Ha of anti-loss product by nozzle sprayer was reduced grain loss reduction significantly. The highest rate of grain loss reduction was happen when we used anti-loss product in ripening stage and crop harvested by cereal harvesting combine, but the lowest rate of grain loss was happen when the rapeseed harvested by new imported combing and/or by two-stage harvesting method.Keywords:Rapeseed, Combine, Mechanized harvesting, Spodnam ,Harvesting looses.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی