رکورد قبلیرکورد بعدی

" پیامدهای تغییر اقلیم بر شیلات و دورنمای آن در ایران "


شماره شناسایی : 18874228
شماره مدرک : ۶۱۲۳۳
نام عام مواد : [گزارش علمی- فنی]
شناسه افزوده : ربانی‌ها، مهناز
: عوفی، فریدون
عنوان اصلي : پیامدهای تغییر اقلیم بر شیلات و دورنمای آن در ایران
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Consequences of climate change on fisheries and its projection in Iran
صفحه شمار : ۶۵ ص.:مصور(عکس‌رنگی)، جدول، نمودار، نقشه
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات علوم شیلاتی کشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۲۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵۶۱۲۳۳
: شماره نامه: سامانه سمپات
خلاصه یا چکیده : اثر گلخانه ای پدیده ای است که باعث گرم شدن کره زمین می شود. بر اساس مدل های ارائه شده توسط IPCC سناریوهای متعددی به نام RCP برای گرمایش جهانی مدل سازی و معرفی شده است. 88 درصد ایران در مناطق خشک و نیمه خشک قرار دارد و ایران کمتر از یک سوم متوسط بارندگی جهان را دریافت می کند. وجود مشکلات اقلیمی از جمله خشک شدن دریاچه ها و تالاب های کشور مانند ارومیه، هامون، شادگان، پریشان، ارژن در جنوب و رودخانه زاینده رود در مرکز ایران، طوفان گرد و غبار، رکوردشکنی دما، خشکسالی و سیل نشانه های تغییرات آب و هوایی است. در سال های اخیر اثرات تغییر اقلیم بر صنعت شیلات در دو بعد ماهیگیری و آبزی پروری کشور قابل توجه است که شامل خسارت های اقتصادی به هر دو صنعت شیلاتی شده است. تغییر اقلیم را می توان با بررسی بارندگی، فرکانس سیل و تغییرات دما به عنوان داده های سری زمانی تجزیه و تحلیل کرد. در مقایسه با سال های 1980-2004، پیش بینی آب و هوا در سال های 2025-2049 انجام شده است. ایران احتمالا تغییرات شدیدتری را تجربه خواهد کرد و حداکثر دما در جنوب کشور مشاهده می شود. چشم انداز اقلیمی ایران شامل افزایش دما، افزایش روزهای حداکثر دما، خشکسالی و بارندگی خواهد بود. در صورت عدم همکاری کشورها برای کاهش CO2 و گازهای گلخانه ای می توان وضعیت را به سناریوهای بدبینانه نزدیک کرد که وضعیت مناسب حداقل دو سوم ایران را برای زندگی از دست خواهد داد. در صنعت آبزی پروری با تغییر روش های پرورش، گونه پرورشی و دوره های پرورشی می توان وارد مرحله سازش شد و در صید و صیادی نیز تغییر سیستم های صیادی جهت بهره برداری از ابهای عمیق تر اقدام نمود. ایران به دلیل بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمینی در وضعیت بحرانی قرار دارد و مشکل در حادترین وضعیت آن یعنی تامین آب شرب در کشور و جنگ بین حوضه و استان رخ خواهد داد. بر اساس مجموعه ای از مطالعات انجام شده با استفاده از مدل های پیش بینی در سناریوهای مختلف، مشخص شده است که پدیده تغییر اقلیم در کشور اثرات محسوس و اغلب نامطلوب ایجاد می کند که مستلزم اجرای مدیریت آگاهانه با تمرکز بر حفظ آب است.کلمات کلیدی: تغییر اقلیم- حوضه های آبریز- شیلات- ایران
: The greenhouse effect is a phenomenon that causes global warming. RCP Forecasts for the 21st Century According to the Fifth IPCC Assessment Report, global warming will be followed by rising sea levels in the mid to late 21st Century. 88% of Iran is located in arid and semi-arid regions and Iran receives less than one-third of the world average rainfall. Existence of climatic problems such as drying of lakes and wetlands of the country such as Urmia, Hamoon, Shadegan, Parishan, Arjan in the south and Zayandehrud river in the center of Iran, dust storms, record-breaking temperature, drought and floods sign of climate change. In recent years, the climate change effects on the fisheries industry in the country's two dimensions of fishing and aquaculture can be considered which includes economic losses in fishery and aquaculture. Climate change can be analyzed by examining rainfall, flood frequency, and temperature changes as time-series data. Compared to 1980-2004, the climate projection is made in 2025-2049. Iran is likely to experience more drastic changes, and the maximum temperature is seen in the southern part of the country. Iran's climatic landscape will include rising temperatures, rising maximum temperature days, drought, and rainfall. If countries do not cooperate to reduce CO2 and greenhouse gases can bring the situation closer to the pessimistic view of scenarios that will lose the proper condition of at least two-thirds of Iran. In the aquaculture need to adaptation by changing its methods, type of species and culture period and in fishing need to change fishing method to exploit deeper waters. Iran is in a critical situation due to the improper exploitation of groundwater resources, and the problem will occur in its most acute situation, namely the supply of drinking water in the country and the war between the basin and the province. Based on a series of studies conducted using predictive models in different scenarios, it has been determined that the phenomenon of climate change in the country will create tangible and often adverse effects that require the implementation of conscious management with a focus on water conservationKeywords: Climate change – Drainge basin - Fisheries - Iran
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی