رکورد قبلیرکورد بعدی

" تأثير تاريخ کاشت بر نمو فنولوژيکی ارقام تجاری پنبه "


شماره شناسایی : 18874227
شماره مدرک : ۶۱۲۲۶
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : کشیری، حبیب‌الله
: سلطانی، سعید
: حسین‌پور، جعفر
عنوان اصلي : تأثير تاريخ کاشت بر نمو فنولوژيکی ارقام تجاری پنبه
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Effect of Planting Date on Phonological Development of Cotton Commercial Cultivars
صفحه شمار : ۳۵ ص.:مصور، جدول
وضعیت انتشار : گرگان: موسسه تحقيقات پنبه کشور، ۱۳۹۹
فروست : شماره ثبت ۶۱۲۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲۶۱۲۲۶
: شماره طرح ۹۷۱۴۲۷-۰۲۶-۰۷-۰۷-۰
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح مقدماتی است
خلاصه یا چکیده : در بین عوامل محیطی درجه حرارت مهم ترین عاملی است که در سرعت رشد و نمو پنبه نقش اساسی دارد. GDD متداول‏ترین شاخص مورد استفاده برای تخمین نمو یک گیاه است. تجمع واحدهای گرمایی رسیدگی و کیفیت محصول نهایی را تعیین می‏کند. به منظور تعیین GDD مورد نیاز ارقام تجاری پنبه تحت تأثیر تاریخ‌های مختلف کاشت آزمایش مزرعه‌ای در دو ایستگاه تحقیقات پنبه هاشم آباد (گرگان) و کارکنده (کردکوی) انجام شد. آزمایش به صورت کرت‌های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی در3 تکرار انجام شد. براي برآورد تأثیر تاریخ کاشت بر فنولوژي 6 تاریخ کاشت (با فاصله 15 روز) در کرت های اصلی و 3 رقم (گلستان، لطیف و ساجدی) در کرت های فرعی کاشته شد. عملیات زراعی بر اساس دستورالعمل فنی زراعت پنبه انجام شد .یادداشت برداري لازم برای مراحل مختلف فنولوژی (سبز شدن، غنچه دهی، گل دهی ، غوزه‌دهی و باز شدن غوزه)، وزن غوزه و عملکرد برای هر تاریخ کاشت انجام ‌شد. برای محاسبه GDD ابتدا تعداد روز تا رسیدن به هر مرحله محاسبه و سپس با استفاده از داده‌های هواشناسی مقدار درجه روز رشد برای هرتیمار محاسبه شد. نتایج نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر تعداد روز مورد نیاز در در هر دو ایستگاه‌ه کارکنده و هاشم‌آباد از کاشت تا مرحله سبز شدن، غنچه‌دهی، گل‌دهی، غوزه‌دهی و رسیدگی در سطح 1 درصد معنی دار بوده است. به‌طوری‌که با تأخیر در کاشت در ایستگاه کارکنده و هاشم‌آباد تعداد روز به ترتیب تا مرحله سبز شدن از 7 و 1 /9 به 6 /4 و 1 /3 روز، تا مرحله غنچه‌دهی از 52 و 46 روز به 2 /29 و 2 /23 روز، تا مرحله گل دهی از 3 /63 و 9 /57 روز به 9 /41 و 3 /33 روز، تا مرحله غوزه دهی از 75 و 8 /63 روز به 8 /53 و 2 /43 و تا مرحله رسیدگی از 115و 7 /107 به 1 /98 و 6 /84 روز کاهش یافت. نتایج نشان داد که اثر رقم و اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر تعداد روز و GDD مورد نیاز تا رسیدن به مراحل مختلف رشد( به استثنای تعداد روز و GDD مورد نیاز تا رسیدن به مرحله گل‌دهی برای ایستگاه هاشم‌آباد) معنی دار نبود. به‌طور کلی نیاز دمایی ارقام مختلف اختلاف معنی‌داری با هم نداشتند. GDD مورد نیاز برای رقم گلستان، لطیف و ساجدی در ایستگاه کارکنده 2 /1076، 4 /1075 و 8 /1073 و برای ایستگاه هاشم‌‌آباد 3 /1341، 6 /1338 و 3 /1331 برآورد شد.کلمات کلیدی: پنبه، فنولوژی، GDD ( درجه-روز-رشدو مؤلفه های هواشناسی
: Among the environmental elements, temperature is the most important element that plays a key role in the growth rate of cotton. Growth degree days (GDD) is the most common indicator used to estimate the growth and development of a plant. The accumulation of this heat unit determines the maturity, quality and quantity of the final yield. In order to determine the required GDD of cotton commercial cultivars under different planting dates, tow field experiments were conducted in 2018 at tow national cotton research stations of Iran, Hashem-Abad (Gorgan) and Karkandeh (Kordkoy). To estimate the effect of planting date on the phenology, field experiments were conducted using a split-plot design arranged on RCBD with 6 planting date (15 days apart) as the main plot and 3 cultivars (Golestan, Latif and Sajedi) as the subplot with 3 replications. Cultivation operations were carried out according to the technical instructions of cotton cultivation. Necessary notes were recorded for different phenological growth stages (emergence, squaring, flowering, boll setting and boll opening), boll weight and yield for each planting date. To calculate GDD, first days to reach each stage was calculated, and then using meteorological data, the value of the growth degree days were calculated for each treatment. The results showed that the effect of planting date on the required days in both Karkandeh and Hashem-Abad stations from planting to the stage of emergence, squaring, flowering, boll setting and boll opening at the p = 1% was significant. So that with the delay in planting date, in both Karkandeh and Hashem-Abad stations, days to the emergence from 7 and 9.1 to 4.6 and 3.1 days, to the squaring from 52 and 46 days to 29.2 and 23.2 days, up to the flowering stage from 63.3 and 57.9 days to 41.9 and 33.3 days, to the flowering stage from 75 and 63.8 days to 58.3 and 43.2, to the maturity stage from 115 and 107.7 decreased to 98.1 and 84.6 days, respectively. The results showed that the effect of cultivars and interaction of planting date × cultivar on the days and GDD required to reach different stages of growth (except for days and GDD required to reach flowering stage at Hashem-Abad station) was not significant. In general, the GDD requirement of different cultivars did not differ significantly. The GDD required for Golestan, Latif and Sajedi cultivars was estimated at 1076.2, 1075.4 and 1073.8 for Karkandeh station and 1341.3, 1338.6 and 1331.3 for Hashem-Abad station.Key words: Cotton, Phenology, GDD, Meteorological Factor
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی