رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی عملکرد لاين‌های پیشرفته پرروغن و میزان اولئیک اسید بالا در گلرنگ در شرايط ديم مناطق سردسیر و معتدل سرد "


شماره شناسایی : 18874224
شماره مدرک : ۶۱۲۲۱
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : جمشيدمقدم، مهدی
: امیری، رضا
: شهبازی دورباش، صادق
: اسدی، علی‌اکبر
: شریعتی، عبدالله
: عليزاده‌ديزج، خشنود
: پورداد، سعید
: رستمی احمدوندی، حسین
: خیاوی، مجید
عنوان اصلي : بررسی عملکرد لاين‌های پیشرفته پرروغن و میزان اولئیک اسید بالا در گلرنگ در شرايط ديم مناطق سردسیر و معتدل سرد
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Performance evaluation of safflower advanced lines with high oil content and high oleic acid content under rainfed conditions of cold and semi-cold regions
صفحه شمار : ۴۰ ص.:مصور، جدول
وضعیت انتشار : مراغه: موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، ۱۴۰۰
سرشناسه : - مجيد خياوي، داديار محمدي شکوه
فروست : شماره ثبت ۶۱۲۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲۶۱۲۲۱
: شماره طرح ۹۸۱۰۸۵-۰۷۹-۱۵-۱۵-۰
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح مقدماتی است
خلاصه یا چکیده : به منظور ارزيابي ژنوتیپهای گلرنگ در مناطق معتدل سرد و سردسیر تحت شرايط ديم ، دو آزمايش جداگانه شامل 20 ژنوتیپ حاوی میزان روغن دانه بالا به همراه ارقام و توده‌های محلی گلرنگ در سه منطقه سرارود کرمانشاه، سراب چنگایی خرم‌آباد و خدابنده زنجان و 20 ژنوتیپ حاوی میزان اولئیک بالا با ارقام و توده‌های محلی گلرنگ در سه ایستگاه سرارود کرمانشاه، آغچه کهل مراغه و قاملو کردستان در قالب طرح بلوك‌هاي كامل تصادفي طی سال زراعی 99-1398 اجرا گرديد. پس از تجزيه واريانس ساده صفات زراعي در هر مكان، تجزيه واريانس مركب دو آزمایش انجام شد.‌ بر اساس تجزيه واريانس مركب عملکرد دانه و میزان روغن؛ به ترتیب حدود 8 /71 و 1 /3 درصد در آزمایش اول و 3 /91 و 7 /13 درصد در آزمایش دوم، از مجموع واريانس كل توسط اثرات جمع‌پذير مکان توجیه گردید. اثر ژنوتیپ سبب توجیه 2 /10 و 9 /90 درصد در آزمایش اول و 3 /1 و 9 /66 درصد از کل تغییرات در آزمایش دوم گردید. اثر ژنوتيپ x مکان نیز منجر به توجیه 4 /10 و 6 /4 درصد کل تغییرات آزمایش اول و 1/4 و 5 /15 درصد کل تغییرات آزمایش دوم گرديد. با توجه به هر دو صفت عملکرد دانه و میزان روغن دانه، لاینهای PI560169 (به ترتیب 998 کیلوگرم در هکتار و 5/ 42 درصد) و PI537701 (به ترتیب 978 کیلوگرم در هکتار و 9 /39 درصد) در آزمایش اول؛ لاینهای PI401589 (به ترتیب 475 کیلوگرم در هکتار و 8 /34 درصد) ، PI401587 (به ترتیب 454 کیلوگرم در هکتار و 4 /33 درصد) و PI576981 (به ترتیب 420 کیلوگرم در هکتار و 9 /33 درصد) در آزمایش دوم برتر بودند. این دو صفت برای رقم امید (شاهد) در آزمایش اول (به ترتیب 954 کیلوگرم در هکتار و 5 /33 درصد) و آزمایش دوم (به ترتیب 452 کیلوگرم در هکتار و 9 /32 درصد) بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که امکان شناسایی ژنوتیپهای برتر پرروغن و اولئیک‌دار وجود دارد.واژه هاي کليدي: گلرنگ، صفات زراعی، روغن، اولئیک اسید، شرايط ديم
: The main objective of this study was to investigate the agronomic characteristics of safflower lines using from two sets of experiments [20 genotypes including lines with high seed oil content, cultivars and local genotypes × 3 locations of Saraood Kermanshah, Sarab Changai Khorramabad and Khodabandeh Zanjan; and 20 genotypes including lines with high oleic content, cultivars and local genotypes × 3 locations of Saraood Kermanshah, Aghcheh Kohl Maragheh and Qamloo of Kurdistan]. The trials were conducted based on randomized complete block design during the 2009-2010. After simple ANOVA in each location, combined ANOVAs were done for agronomic traits in two sets of experiments. Based on combined ANOVA, seed yield and oil content; about 71.8-3.1% in the first experiment and 91.3-13.7% in the second experiment of the total sum of squares was attributable to environmental effects, respectively. Genotypic effects explained 10.2-90.9% in the first experiment and 1.3-66.9% in the second experiment of the total changes for these two traits, respectively. GL interaction effects also explained 10.4-4.6% in the first experiment and 4.1-15.5% in the second experiment of the total changes, respectively. The highest seed yield and seed oil content were belong to two genotypes PI560169 (998 kg / ha and 42.5%, respectively) and PI537701 (978 kg / ha and 39.9%, respectively) in the first experiment; and genotypes PI401589 (475 kg / ha and 34.8%, respectively), PI401587 (454 kg / ha and 33.4%, respectively) and PI576981 (420 kg / ha and 33.9%, respectively) in the second experiment. These two the traits were for Omid cultivar (Check) in the first experiment (954 kg / ha and 33.5%, respectively) and the second experiment (452 kg / ha and 32.9%, respectively). The results of this study showed that it is possible to identify safflower superior lines with high oil content and oleic acid content.Key words: Carthamus tinctorius L.; Agronomic traits; Oil; Oleic acid, Rainfed condition
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی