رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابی مقاومت ارقام و لاين‌های پيشرفته گندم ديم نسبت به بيماری سياهک پنهان معمولی "


شماره شناسایی : 18874223
شماره مدرک : ۶۱۲۲۰
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : محمدی، ناصر
: مرادی، محمود
: محمودی‌، فرشید
: روستایی، مظفر
: بهمنی، کامبیز
: فتاحی، بهروز
عنوان اصلي : ارزيابی مقاومت ارقام و لاين‌های پيشرفته گندم ديم نسبت به بيماری سياهک پنهان معمولی
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Resistance evaluation of cultivars and advanced genotypes of dryland wheat to common bunt
صفحه شمار : ۵۲ ص.:مصور، جدول
وضعیت انتشار : مراغه: موسسه تحقيقات کشاورزی دیم کشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۲۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲۶۱۲۲۰
: شماره طرح ۹۸۱۰۹۰-۰۸۴-۱۵-۱۵-۰
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح مقدماتی است
خلاصه یا چکیده : سياهك پنهان معمولي با عاملKuhn Tilletia laevis از بيماريهاي مهم گندم در مناطق ديم مي‌باشد. این پروژه به منظور ارزیابی مقاومت 335 ژنوتيپ گندم ديم نسبت به اين بيماري در کردستان، مراغه، کرمانشاه طی سال زراعی 98-1397 اجرا گردید. بذور لاین های آزمایشی با تلیوسپورهای ایزوله های محلی سیاهک پنهان به میزان 005/0 تلقیح شده و در کرت های آزمایشی ایستگاه‌های تحقیقاتی کشت گردید و یادداشت برداری از تعداد خوشه های آلوده در مرحله ی رسیدن دانه به عمل آمده و واکنش نهایی گیاه با استفاده از روش مملوک و ون اسلاگرن تعیین شد.نتايج ارزيابي در مراغه نشان داد كه از بین 124 ژنوتیپ گندم نان زمستانه و 96 ژنوتیپ گندم نان بهاره به ترتیب فقط 18 و 28 ژنوتيپ واکنش مقاومت نشان دادند. از مجموع 115 ژنوتیپ گندم دوروم، تعداد 88 ژنوتيپ (بیش از 70%) مقاوم به سیاهک پنهان معمولی گندم بودند. در کردستان از میان 124 ژنوتیپ گندم نان زمستانه و 96 ژنوتیپ گندم نان بهاره به ترتیب فقط 35 و 38 ژنوتيپ واکنش مقاومت نشان دادند و بقیه حساس بودند. و از مجموع 115 ژنوتیپ گندم دوروم، 60 ژنوتيپ (بیش از 50%) مقاوم به سیاهک پنهان معمولی گندم بودند. اما نتایج در استان کرمانشاه کاملاً متفاوت از کردستان و مراغه بود و فقط 10% ژنوتیپ‌های ارزیابی شده مقاوم و نیمه مقاوم بودند و 90 درصد ژنوتیپ‌ها حساس به این بیماری بودند.واژه‌هاي كليدي: گندم، مقاومت، سیاهک، دیم، Tilletia
: Common bunt with causing agent (Tilletia laevis Kuhn) is one of the important diseases of wheat in dryland areas of Iran. In this study, to investigate the reaction of 335 durum and bread wheat genotypes, they were evaluated for infection to common during 2018-19 cropping seasons using artificial inoculation of seeds with common bunt teliospores (0.005%) and sowing in experimewntal plots of Ghamlu (Kurdistan), Maragheh and Kermanshah reserach stations. At maturity time, the percentage of infected heads and the main reactions were determined based on the Mamluk and Van Slageren method. Evaluation results in Maragheh showed that out of 124 genotypes of winter bread and 96 genotypes of spring bread ، only 18 and 28 genotypes were resistant. Out of 115 durum wheat genotypes, 88 genotypes (more than 70%) were resistant to conventional wheat secretory. In Kurdistan out of 124 genotypes of winter bread and 96 genotypes of spring bread, only 35 and 38 genotypes were resistant, respectively, and the rest were susceptible. Out of 115 durum wheat genotypes, 60 genotypes (more than 50%) were resistant to Common bunt. However, The results in Kermanshah province were completely different from Kurdistan and Maragheh and only 10% of evaluated genotypes were resistant and semi-resistant and 90% of genotypes were susceptible to this disease Key word: Common bunt, Rainfed wheat, Resistance, Tilletia laevis
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی