رکورد قبلیرکورد بعدی

" اثر ماشين بذرکار و تراکم کاشت بر عملکرد سويا در شرايط کم‌خاک‌ورزي در شمال خوزستان "


شماره شناسایی : 18874213
شماره مدرک : ۶۱۶۴۲
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : لطفيان، بهمن
: کلانتراحمدي، سيداحمد
: اشرفي زاده، سيدرضا
: قمرزاده، بهروز
: دهقان، الياس
: مبيني راد، حبيب
: ميرزاشاهي، کامران
: عارفي نژاد، محمدرضا
: شاهي کوتياني، محمود
عنوان اصلي : اثر ماشين بذرکار و تراکم کاشت بر عملکرد سويا در شرايط کم‌خاک‌ورزي در شمال خوزستان
نام نخستين پديدآور : لطفيان، بهمن
عنوان اصلي به زبان ديگر : Effect of planters and seed rate plantings in minimum tillage soybean cultivation in North of Khuzestan province
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰۶۱۶۴۲
: شماره طرح : 3-71-1403-069-991357
: سامانه سمپات
توصیفگر : ارزیابی اقتصادی، تراکم کاشت،سویا،عملکرد، کم‌خاک‌ورزی
خلاصه یا چکیده : کشت سویا در خوزستان در اوایل تیرماه انجام می‌شود و با مشکل کم بودن درصد رویش بذرها به دلیل وجود درجه حرارت‌های بالا در لایه‌ی سطحی خاک روبرو است. این تحقیق به‌صورت ‏کرت‌های یک‌بار خردشده در قالب طرح بلوك‌‌هاي كامل تصادفي با سه تكرار در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‌آباد دزفول در سال زراعی 1399 اجرا شد.کرت‌های اصلی سه نوع بذرکار با دو خط کاشت روی پشته 75 سانتی‌متر شامل1) خطی‌کار غلات زراعت همدان مدل MZ-FK3-20/4(P1)، 2) ریزدانه‌کارصنعت‌کاران‌ دزفول (P2) و3) ردیف‌کار تراشکده‌ مدل TR2124(P3) و كرت‌‌هاي فرعی نیز ‏شامل مقدار مصرف بذر در سه سطح (96، 120 و 144 کیلوگرم بر هکتار) بودند. نتایج نشان داد در مرحله‌ی کاشت سویا، ظرفیت موثرمزرعه‌ای به میزان 7/0 و 8/0 هکتار بر ساعت به ترتیب مربوط به ماشین‌های ‏خطی‏کار ‏و ردیف‌کار بود. نتایج نشان داد اثر نوع کارنده بر تعداد بوته در مترمربع، درصد سبز شدن بذور، تعداد غلاف در بوته، عملکرد دانه و شاخص برداشت در سطح احتمال 5 درصد معنی‌دار بود. مقایسه میانگین ‌کارنده‌ها نشان داد که خطی‌کار زراعت همدان (مجهز به شیار بازکن کفشکی و بدون چرخ فشار روی بذر) و ریزدانه کار صنعت‌کاران (مجهز به شیار بازکن خنجری و چرخ فشار فلزی روی بذر) به ترتیب از بیشترین (95/41 درصد) و کمترین (68/26 درصد) درصد سبز شدن برخوردار بودند. حداکثر تعداد غلاف در بوته (62/60) و عملکرد دانه (3754 کیلوگرم در هکتار) نیز به ‌ردیف‌کار تراشکده (مجهز به شیار بازکن خنجری و چرخ فشار لاستیکی کنار بذر) اختصاص یافت. ارزیابی اقتصادی نشان داد کاشت بذر ‏‏ با کارنده ردیف‌کار تراشکده با تراکم 144 کیلوگرم بر هکتار با بیشترین نسبت سود به هزینه (6/2) در خاک‌های مشابه با شرایط آزمایش مناسب است.
: Soybean cultivation in Khuzestan is done in early July and is facing the problem of low seed growth due to high temperatures in the surface layer of soil. This research was carried out as split plots in a randomized complete block design with three replications in Safiabad Agricultural Research Center, Dezful in the 2020 crop year.The main plots of three types of seeders with two planting lines on a 75 cm ridge, including 1) Hamedan cereal seed drill model MZ-FK3-20/4 (P1), Driller made in Dezful Sanatkaran (P2) and 3) Row crop planter tarashkadeh model TR2124 (P3) Sub-plots also included seed consumption at three levels (96, 120 and 144 kg ha-1). The results showed that in the soybean planting stage, the effective field capacity of 0.7 and 0.8 hectares per hour were related to linear and row machines, respectively. The results showed that the effect of planter type on number of plants per square meter, seed germination percentage, number of pods per plant, grain yield and harvest index was significant at 5% probability level. Comparison of average farmers showed that Hamedan cereal seed drill (equipped with shoe opener groove and without pressure wheel on seed) and Driller made in Dezful Sanatkaran (equipped with dagger opener and metal pressure wheel on seed) were among the highest (41.95%) and They had the lowest (26.68%) percentage of greening. The maximum number of pods per plant (60.62) and grain yield (3754 kg ha-1) were assigned to the Row crop planter tarashkadeh (equipped with dagger opener groove and rubber pressure wheel next to the seed). Economic evaluation showed that sowing seeds with a row planter with a density of 144 kg ha-1 with the highest ratio of profit to cost (2.6) in soils similar to the test conditions is suitable.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی