رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي اقتصادي و استراتژيهاي رفع چالشهاي اقتصادي پرورش ماهي آزاد درياي خزر و قزل آلاي رنگين کمان در قفس در منطقه جنوبي درياي خزر (منطقه کاسپين استان گيلان) "


شماره شناسایی : 18874207
شماره مدرک : ۶۱۶۳۳
نام عام مواد : [گزارش نهایی -محرمانه]
شناسه افزوده : حسين جاني، عادل
: اللهياري، محمد صادق
: حافظيه، محمود
: بهمنش، شهرام
: صادقي نژادماسوله، اسماعيل
: سيدمرتضائي، سيد رضا
: صيادبوراني، محمد
: ولي پور، عليرضا
: شريفيان، منصور
: ماهي صفت، فرشاد
: صديقي، عبدالعي
: ملکي شمالي، سپيده
: صفائي خلج آبادي، سامک
: گلشاهي، حسن
: ايمني تملي، اميد
عنوان اصلي : ارزيابي اقتصادي و استراتژيهاي رفع چالشهاي اقتصادي پرورش ماهي آزاد درياي خزر و قزل آلاي رنگين کمان در قفس در منطقه جنوبي درياي خزر (منطقه کاسپين استان گيلان)
نام نخستين پديدآور : حسين جاني، عادل
عنوان اصلي به زبان ديگر : Economic assessment and solution strategies in the cage farming of trout fish in south of Caspian Sea (Caspian zones in Guilan province)
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات علوم شيلاتي کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹۶۱۶۳۳
: شماره طرح : 24-73-12-054-971407
: سامانه سمپات
توصیفگر : پرورش ماهی در قفس
: ارزیابی اقتصادی
: گیلان
: دریای خزر
: تحلیل SWOT
خلاصه یا چکیده : پرورش و تولید ماهی در قفس های دریایی از جمله روشهای تولید تجاری در جهان محسوب می شود. می توان با رعایت کامل شرایط زیستی، غیرزیستی، اجتماعی و اقتصادی و همچنین زیست محیطی با توجه به توسعه پایدار نسبت به توسعه آبزی پروری در دریای خزر اقدام نمود. پرورش ماهی در قفس از بعد اقتصادی دارای اهمیت فراوانی است و محاسبه هزینه ها و درآمدها، نحوه مدیریت و همچنین تعیین محل استقرار قفسها در آن نقش اساسی دارد. هدف این پژوهش کاربردي، ارزیابی اقتصادی پرورش ماهيان سرداّبی در قفس شناور در منطقه جنوب درياي خزر در منطقه کاسپین در استان گیلان با توجه به معیارهای منفعت به هزینه (B/C) ارزش حال خالص (NPV) و نرخ بازده داخلی (IRR) بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دو سایت پرورش ماهی فعال در قفس در استان گیلان بوده و داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسش نامه در سال 99-1398 به دست آمد. همچنین از مدل تحلیلی SWOT و نظر 20 تن خبرگان شیلاتی استفاده شد. با توجه به امتیاز نهایی عوامل فرصت 89/2 و عوامل تهدید که 54/3 می باشد. می توان نتیجه گرفت در مطالعه پیش رو نقاط تهدید بر فرصتها غلبه دارند و نشان می دهد این وضعیت نیازمند راهبردهایی در زمینه کاهش تهدیدها می باشد. با توجه به مجموع نمرات ماتریس بدست آمده نمرات ماتریس عوامل خارجی نشان دهنده نیاز به تدوین استراتژی تدافعی یه منظور کاهش حداقل ریسک در سرمایه گذاری است. در پایان استراتژی های رفع چالشهای موجود و پیشنهادات در اقتصادی تر نمودن صنعت پرورش ماهی در قفس در دریا در منطقه گیلان ارائه گردیده است.
: The Caspian Sea can be done with full observance of biological, non-biological, social, and economic conditions and the environment, with an approach based on sustainable development towards the development of aquaculture. Cage farming is of great economic importance, and attention to the calculation of costs and revenues, how to manage it, as well as determining the location of the cages play an important role in cage aquaculture. The purpose of this applied research was the economic evaluation of cold-water fish in floating cages in the southern Caspian Sea region in the Caspian region of Gilan province according to cost-benefit criteria (B / C), net present value (NPV), and internal rate of return (IRR). The statistical population of this study includes two active fish farming sites in cages in Guilan province and the required data were obtained through face-to-face interviews and completing a questionnaire in 2009-2010. Also, the SWOT analytical model and the opinion of 20 fishery experts were used. According to the final score, the opportunity factors are 2.89 and the threat factors are 3.54. In the forthcoming study, the threat points outweigh the opportunities and show that this situation requires strategies to reduce threats. According to the total matrix scores obtained, the matrix scores of external factors indicate the need to develop a defensive strategy to reduce the investment's minimum risk. Finally, strategies to address the existing challenges and suggestions are presented for making the cage fish farming industry more economical in Gilan province.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی