رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي ميزان افت مفيد و غيرمفيد گندم‏ هاي توليد داخل با استفاده از سه نوع الک مختلف در سال زراعي 1399-1400 "


شماره شناسایی : 18874203
شماره مدرک : ۶۱۶۳۱
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : نقي پور، فريبا
: سهرابي، سهراب
: نجفي ميرک، توحيد
: اسماعيل زاده مقدم، محسن
: خورسندي، هنگامه
: رشيد، ميترا
: شاعري افشار، سمانه
عنوان اصلي : بررسي ميزان افت مفيد و غيرمفيد گندم‏ هاي توليد داخل با استفاده از سه نوع الک مختلف در سال زراعي 1399-1400
نام نخستين پديدآور : نقي پور، فريبا
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation of the grain and black dockage of interior wheat product by using three types of different sieves in 2020-21 cropping season
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹۶۱۶۳۱
: شماره طرح : 24-03-03-051-000624
: سامانه سمپات
توصیفگر : افت مفید و غیرمفید
: گندم دیم و آبی
: خصوصیات نانوایی
: خرید تضمینی گندم
خلاصه یا چکیده : در حال حاضر پارامترهایی از جمله افت مفید و غیرمفید نقش به سزایی در تعیین میزان قیمت خرید تضمینی گندم دارند. لذا هرگونه تغییر در روش اندازه‏گیری این پارامترها روی قیمت خرید تضمینی گندم اثرگذار می¬باشد. در همین راستا در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر استفاده از سه الک جداسازی با اندازه منافذ 2×2، 20×2 و 20×7/1 میلی‏متر× میلی‏متر بر روی میزان افت مفید و غیرمفید ارقام مختلف گندم آبی و دیم پرداخته شد. بدین منظور از 12 استان مهم در تولید گندم در کشور (شامل استان‏های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کرمانشاه، کردستان، گلستان، لرستان، مرکزی و همدان) تعداد 665 نمونه از گندم تولیدی مزارع زارعین و 341 نمونه از مراکز خرید گندم متشکل از گندم¬های آبی و دیم تهیه و مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین میزان افت مفید مربوط به الک با اندازه شبکه‏های 20×2 میلی‏متر (89/3 درصد) و کمترین آن در الک 2×2 میلی‏متر (01/1 درصد) بود. در مورد افت غیرمفید نیز بیشترین میزان (06/1 درصد) مربوط به الک با اندازه چشمه‏های 20×2 میلی‏متر و کمترین آن نیز (89/0 درصد) با استفاده از الک 2×2 میلی‏متر گزارش گردید. از سوی دیگر مشاهده گردید که ارقام گندم دیم (نان و دوروم) از میزان افت مفید بالاتری در مقایسه با ارقام آبی برخوردار بودند. به‏طوری که میزان افت مفید با استفاده از الک با اندازه چشمه‏های 20×2 میلی‏متر در گندم نان آبی و دیم به ترتیب 69/3 و 12/4 و در ارقام دوروم آبی و دیم 06/2 و 97/4 درصد گزارش شد. بیشترین و کمترین میزان افت غیرمفید زیر الک و افت مفید در تمامی گروه‏های گندم مورد ارزیابی به‏ترتیب در الک با چشمه‏های 20×2 میلی‏متر و 2×2 میلی‏متر مشاهده گردید. همچنین با بررسی خصوصیات نانوایی تعداد 60 نمونه گندم الک شده با سه سایز متفاوت در استان‏های مختلف، مشخص گردید که اختلاف قابل ملاحظه‏ای بین خصوصیات نانوایی نمونه‏های الک شده با سایزهای مختلف الک وجود نداشت. در نهایت با بررسی تأثیر اندازه‏ شبکه‏های الک بر ارزش ریالی گندم با قیمت پایه 105000 ریال به ازای هر کیلوگرم نیز مشخص شد که گندم‏های آبی الک شده با الک 2×2 و 20×2 میلی‏متر به‏ترتیب دارای بیشترین (106276 ریال) و کمترین قیمت (105203 ریال) به ازای هر کیلوگرم نمونه بود. این اختلاف قیمت در مورد گندم‏های دیم نیز مشاهده شد و نمونه‏های الک شده با سایز 20×2 میلی‏متر به دلیل افت مفید و غیرمفید بالاتر نسبت به دو سایز دیگر الک، از قیمت کمتری (104763 ریال) از کشاورزی خریداری خواهد گردید.
: At present, parameters such as grain and black dockage play an important role in determining the guaranteed purchase price of wheat. Therefore, any change in the measuring method of these parameters will affect the guaranteed purchase price of wheat. In this regard, in the present study, the effect of using three separation sieves with pore sizes of 2×2, 2×20 and 1.7×20 mm×mm on the grain and black dockage of different irrigated and rainfed wheat cultivars was investigated. For this purpose, 665 samples of wheat produced by farms Farmers and 341 samples of wheat sale centers of 12 important provinces in wheat production in the country including the provinces of East Azerbaijan, West Azerbaijan, Ardabil, Khorasan-e -Razavi, Khuzestan, Fars, Kermanshah, Kurdistan, Golestan, Lorestan, Markazi and Hamedan (consisting of irrigated and rainfed wheat) were prepared and evaluated. The results showed that the highest amount grain dockage was related to the sieve with a mesh size of 2×20 mm (3.89%) and the lowest was in the sieve 2×2 mm (1.01%). Regarding the black dockage, the highest mount (1.06%) was related to the sieve of 2×20 mm and the lowest (0.89%) was reported using a 2×2 mm sieve. On the other hand, it was observed that rainfed wheat cultivars (bread and durum cultivars) had a higher useful yield compared to irrigated cultivars. So that the grain dockage amount bt using a sieve with a spring size of 2×20 mm in irrigated and rainfed bread wheat is 3.69 and 4.12, respectively, and in durum irrigated and rainfed cultivars are 2.06 and 4.97% respectively were reported. The highest and lowest black dockage under sieve and grain dockage in all evaluated wheat groups were observed in sieve with 2×20 mm and 2×2 mm respectively. Also, by examining the bakery properties of 60 sifted wheat samples with three different sizes in different provinces, it was found that there was no significant difference between the bakery properties of the sifted samples with different sieve sizes. Finally, by examining the effect of sieve size on the value of wheat (price) with a base price of 105000 Rials per kilogram, it was found that sifted irrigated wheat with a sieve of 2×2 and 2×20 mm, respectively, has The highest price (106276 Rials) and the lowest price (105203 Rials). This price difference was also observed for rainfed wheat cultivars and sifted samples with a size of 2×20 mm will be purchased from agriculture at a lower price due to a higher grain and black dockage than the other two sizes of sieves (104763 Rials).
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی