رکورد قبلیرکورد بعدی

" طراحي و تهيه کيت الايزا جهت تشخيص بيماري کروناويروس ( COVID-19) در سرم هاي انساني "


شماره شناسایی : 18874201
شماره مدرک : ۶۱۶۳۰
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : مدني، رسول
: گلچين فر، فريبا
: غني زاده، آرش
: امامي، تارا
عنوان اصلي : طراحي و تهيه کيت الايزا جهت تشخيص بيماري کروناويروس ( COVID-19) در سرم هاي انساني
نام نخستين پديدآور : مدني، رسول
عنوان اصلي به زبان ديگر : Development of an ELISA Kit for Diagnosing corona virus disease (Covid-19) in Human Sera
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات واکسن وسرم سازي رازي، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹۶۱۶۳۰
: شماره طرح : 2-18-18-085-990574
: سامانه سمپات
توصیفگر : الایزا ،
: کورونا،
: ارزیابی ،
: اپیدمی
خلاصه یا چکیده : در اواخر 2019 یک بیماری ویروسی جدید با نام کووید -19 ناشی از کورونا ویروس SARS-CoV-2از چین آغاز و خیلی زود به پاندمی تبدیل شد . کوید 19 عامل تهدید کننده سلامت انسان ها ومسبب خسارت جانی و مالی جوامع بشری است لذا محققین در تلاش برای شناسایی بهتر و کنترل سریعتر آن هستند. استفاده از روش الایزا جهت غربال تعداد زیاد سرم همواره در همه گیری های عفونی بسیار کمک کننده است و در برهه تاریخی اخیر با توجه به نیاز کشور جهت دستیابی به کیت تشخیصی ساخت داخل متد تشخیصی الایزا می تواند بسیار کمک کننده باشد. در این پروژه از پروتئین نوکلئوکپسید (آنتی ژن N ) ویروس SARS-CoV-2 جهت اندازه گیری آنتی بادی سرمی IgG استفاده شده است که از پژوهشگاه ابن سینا در 3 مرحله دریافت شد در ابتدا مورد مطالعات اولیه از نظر سنجش پروتئینی و آزمون الکتروفورز قرار گرفت وسپس با دریافت نمونه های سرمی از آزمایشگاه های تشخیص طبی (سرم های مثبت و منفی سنجش شده با تست های الایزا و PCR ) طراحی کیت تشخیصی انجام شد بدین منظور چاهک پلیت الایزا با این پروتئین پوشانده شده است. نمونه سرم رقیق شده به چاهک ها اضافه می شود و پس از شستشو با استفاده از کونژوگه آنزیمی آنتی IgG آنتی بادی های سرمی متصل شده به آنتی ژن شناسایی می شوند، پس از شستشوی پلیت از محلول سوبسترای رنگ زا که با آنزیم HRP واکنش می دهد استفاده می شود که شدت رنگ ایجاد شده متناسب با غلظت آنتی بادی است. در انتها از محلول متوقف کننده واکنش جهت توقف واکنش استفاده می شود و با استفاده از دستگاه الایزاریدر در طول موج 450 نانومتر جذب نوری چاهک ها خوانده می شود. کیت طراحی شده پس از انجام مراحل دوره ایی وسنجش های INTER ASSAY و INTRA ASSAY و تست های مکرر با سنجش 200 سرم دریافتی سنجش شد . که حساسیت 95% و ویژگی 92 % را نشان داد کیت تهیه شده تا کنون دارای DURATION بمدت 10 ماه می باشد .
: In late 2019, a new viral disease called Covid-19 caused by the coronavirus SARS-CoV-2 started in China and soon became a pandemic. Quaid 19 is a factor that limits human health and causes human and financial damage to human societies, so researchers are trying to better identify and control it faster. Using ELISA method to screen a large number of serums is always very helpful in infectious epidemics and in recent times, according to the country's need to obtain a diagnostic kit made within the ELISA diagnostic method can be very helpful. In this project, nucleocapsid protein (N antigen) of SARS-CoV-2 virus was used to measure serum IgG antibody, which was received from Ibn Sina Research Institute in 3 stages. Then, after receiving serum samples from medical diagnostic laboratories (positive and negative serums measured by ELISA and PCR), a diagnostic kit was designed. For this purpose, the ELISA plate well is covered with this protein. The diluted serum sample is added to the wells and after rinsing using anti-IgG enzyme conjugate, serum antibodies bound to the antigen are detected, after rinsing the plate from the dye substrate solution which reacts with HRP enzyme. It is used that the intensity of the color created is proportional to the concentration of antibodies. Finally, the reaction stopping solution is used to stop the reaction and the light absorption of the wells is read using an Elizider device at a wavelength of 450 nm. The designed kit was measured after periodic steps and INTER ASSAY and INTRA ASSAY tests and repeated tests by measuring 200 serums received. Which showed 95% sensitivity and 92% specificity. The kit has been DURATION for 10 months.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی