رکورد قبلیرکورد بعدی

" بهبود بازده توليدمثل گله گوسفند زل از طريق مديريت سه زايش در دو سال "


شماره شناسایی : 18874200
شماره مدرک : ۶۱۶۲۹
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : جواهري بارفروشي، هدي
: پاپي، نادر
: مسعودي، رضا
: صادقي پناه، ابوالحسن
: اسدزاده، نادر
: عليمحمدي، سيد جواد
: آهنگري، محسن
عنوان اصلي : بهبود بازده توليدمثل گله گوسفند زل از طريق مديريت سه زايش در دو سال
نام نخستين پديدآور : جواهري بارفروشي، هدي
عنوان اصلي به زبان ديگر : Improvement of the reproduction efficiency of the Zel sheep herd through the parturition management (lambing three times in two years)
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم دامي کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹۶۱۶۲۹
: شماره طرح : 14-13-13-032-98011-980387
: سامانه سمپات
توصیفگر : گوسفند زل
: مدیریت تولیدمثل
: همزمان سازی فحلی
: ابزارهای کمک تولیدمثلی
: آرپرو سینکرو®
خلاصه یا چکیده : این پژوهش با هدف بهبود بازده تولیدمثل و بالا بردن ضریب بره¬دهی از طریق کاهش فاصله زمانی دو زایش و در نهایت افزایش سوددهی و درآمد ایستگاه ملی تحقیقات گاودشت، بر روی 120 رأس از میش-های گله گوسفند زل ایستگاه انجام پذیرفت. میش¬ها به طور تصادفی به دو گروه 60 رأسی شاهد و تیمار تقسیم شده و طی دو سال وارد برنامه جفت¬دهی شدند. گروه شاهد تنها در فصل تولیدمثلی (پاییز هر سال) امکان جفتگیری داشت که مطابق روش مرسوم بود اما به گروه تیمار علاوه بر پاییز هر سال در فصل بهار نیز امکان جفتگیری داده شد. برنامه مدیریت تغذیه¬ای و تولیدمثلی برای هر دو گروه یکسان بود. تنها تفاوت استفاده از اسفنج پروژسترونی و هورمون PMSG در نوبت جفت¬دهی بهار برای گروه تیمار بود. پس از زایش، اطلاعاتی نظیر وزن میش بعد از زایش، وضعیت زایش از نظر سخت¬زایی، مرده¬زایی و چندقلوزایی، وزن تولد بره، جنس بره، و تیپ تولد (یک¬قلو یا چندقلو بودن) ثبت گردید. وزن زمان شیرخوارگی و میزان تلفات تا زمان قطع شیر نیز ثبت شدند. پس از آنالیز اطلاعات، نتایج نشان داد که گروه تیمار از نظر نرخ زایش، نرخ بره¬زایی، نرخ بره¬دهی و نرخ شیرگیری عملکرد مطلوب¬تری در مقایسه با گروه شاهد داشت (05/0p<). همچنین درآمد خالص حاصل از گروه تیمار طی دو سال در مقایسه با گروه شاهد بالاتر بود (به ترتیب857480 در مقایسه با 655746 هزار ریال). با توجه به نتایج به دست آمده، مشخص شد که پیاده سازی روش مدیریت تولیدمثلی سه زایش در دو سال همراه با استفاده از ابزارهای کمک تولیدمثلی، می¬تواند موجب تمرکز زایش¬ها در بازه زمانی مشخصی از سال شده و بنابراین، هم مدیریت گله را برای دامدار آسان¬تر ساخته و از هزینه¬های اضافی بکاهد و هم امکان عرضه محصول به بازار در فصولی که تقاضا برای مصرف گوشت بالاست را فراهم سازد و در نهایت افزایش درآمد دامدار را در پی داشته باشد.
: The aim of this study was to improve reproduction efficiency and increase the fecundity index by reducing the interval between lambings and ultimately increasing the profitability and income of Gavdasht National Research Station. One hundered and twnty Zel ewes were randomly divided into two groups, control and treatment, 60 in each, and entered the mating program within two years. The control group was able to mate only in the reproductive season (autumn of each year) which was according to the usual method, but the treatment group was allowed to mate in addition to autumn every year in spring. The nutritional and reproductive management program was the same for both groups. The only difference was the use of progesterone sponge and PMSG hormone during spring mating for the treatment group. After lambing, information such as postpartum ewe weight, lambing status in terms of distosia, stillbirth and multiplication, lamb birth weight, lamb sex, and birth type (single or multiple) were recorded. Lamb weaning weight and mortality until weaning were also recorded. After data analysis, the results showed that the treatment group had a better performance in terms of conception rate, lambing perccentage, fecundity and weaning percentage compared to the control group (p <0.05). Also, the net income of the treatment group during two years was higher compared to the control group (857480, respectively, compared to 655746 thousand Rials). According to the results, it has been found that the administration of the reproductive management method of lambing three times in two years, with using the reproductive aid tools, can increase the lambing in a specified period of time and, as a result, make herd management easier for the farmer, reduce additional costs, allows the product to be marketed when demand for meat is high, and ultimately generate income for the farmer.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی