رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي مقدماتي صفات کمي و کيفي ژنوتيپ هاي موتانت انتخابي از برنج محلي هاشمي "


شماره شناسایی : 18874199
شماره مدرک : ۶۱۶۲۸
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : خزائي، ليلا
: حسيني چالشتري، مريم
: اله قلي پور، مهرزاد
: حق طلب کماچالي، ديدار
: ايرانپرست چوبري، حسن
: صيادي فتمه سري، محمود
: اسدالهي شريفي، فرزانه
: محسني ماسوله، طاهره
: محمدي، محمد
عنوان اصلي : ارزيابي مقدماتي صفات کمي و کيفي ژنوتيپ هاي موتانت انتخابي از برنج محلي هاشمي
نام نخستين پديدآور : خزائي، ليلا
عنوان اصلي به زبان ديگر : Preliminary evaluation of quantitative and qualitative traits of selected rice mutant genotypes derived from Hashemi cultivar
وضعیت انتشار : رشت: موسسه تحقيقات برنج کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹۶۱۶۲۸
: شماره طرح : 2-04-04-016-990131
: سامانه سمپات
توصیفگر : اجزاي عملکرد - برنج - تنوع- عملکرد- مقدماتی- موتاسيون
خلاصه یا چکیده : این تحقیق با هدف ارزیابی خصوصیات زراعی، مقایسه مقدماتی عملکرد تعداد 18 ژنوتيپ موتانت نسل M5 حاصل از موتاسيون رقم محلي هاشمي منتخب از آزمایش مشاهده‌ای سال 1398، به همراه رقم هاشمی و آنام به‌عنوان شاهد (جمعاً 20 ژنوتیپ)، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 1399 اجرا شد. در این آزمایش صفات زراعی و مورفولوژیک شامل روز تا 50 درصد گلدهی، ارتفاع بوته، تعداد پنجه موثر، طول خوشه، تعداد دانه پر در خوشه، تعداد دانه پوک در خوشه، وزن صد دانه، طول دانه، عرض دانه، عملکرد دانه، درصد برنج سالم، میزان آمیلوز و درجه حرارت ژلاینی شدن در کلیه ژنوتیپ‌ها اندازه‌گیری شد.
: testThis study was conducted with the aim of study the agronomic traits, preliminary yield evaluation of 18 mutant genotypes (M5) resulted from chemical mutation of Hashemi local rice variety, selected of augmented design in 2019, with control cultivars Hashemi, Anam in a randomized complete block design with three replications , at the Rice Research Institute of Iran, Rasht, in 2020. In this study, Agronomic and morphological characteristics including flowering time, plant height, number of fertile tillers, panicle length, number of filled grains, number of unfilled grains, 100-grain weight, seed length, seed width, Head rice yeild, amylose content, mean gelatinization temperature and grain yield were assessed in all genotypes. Results of variance analysis illustrated that the trial treats had significant difference at the level 1% in terms of studied traits except number of fertile tiller trait (p<0.05). Mean comparison of lines yield with Hashemi and Anam cultivars showed that 7 mutant genotypes had superiority than Anam cultivar and 15 mutant genotypes than Hashemi control. So this genotypes were selected considering with properties such as short height, Earliness, good grain quality and high yield for compatibility and sustainability projects.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی