رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي کمي و کيفي روغن، علوفه و ارزش غذايي اکوتيپ¬هاي مختلف ساليکورنيا در گونه¬هاي بومي ايران "


شماره شناسایی : 18874198
شماره مدرک : ۶۱۶۲۷
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : خوش خلق سيما، نيراعظم
: حسيني سالکده، سيدقاسم
: ناخدا، بابک
: زين العابديني، مهرشاد
: غفاري، محمدرضا
: رياحي ساماني، نرگس
عنوان اصلي : ارزيابي کمي و کيفي روغن، علوفه و ارزش غذايي اکوتيپ¬هاي مختلف ساليکورنيا در گونه¬هاي بومي ايران
نام نخستين پديدآور : خوش خلق سيما، نيراعظم
عنوان اصلي به زبان ديگر : Quantitative and Qualitative Evaluation of Oil, Forage and Nutritional Value of Different Ecotypes of Iran's Salicornia Species
وضعیت انتشار : کرج: پژوهشگاه بيوتکنولوژي کشاورزي، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹۶۱۶۲۷
: شماره طرح : 12-05-05-001-93001-940001
: سامانه سمپات
توصیفگر : اسیدهای چرب، تحمل به شوری، سالیکورنیا، کیفیت علوفه، هالوفیت
خلاصه یا چکیده : رشد روز افزون جمعیت به همراه پدیده¬ی رو به گسترش تغییر اقلیم و افزایش شدت تنش¬های زیستی و غیر زیستی امنیت غذایی بشر را به شدت تهدید می¬کند. در بین انواع تنش¬های محیطی شور شدن منابع آبی و خاکی عامل مهمی در کاهش عملکرد محصولات زراعی است. استفاده از گیاهان هالوفیت به منظور بهره¬وری از منابع نامتعارف خاک و آب شور در بخش کشاورزی و با هدف تولید غذا یک رهیافت مناسب و پربازده در کشورهای خشک و نیمه خشک از جمله ایران است که در این مناطق سرعت شور شدن منابع آبی و خاکی بسیار رو به گسترش است. سالیکورنیا یکی از هالوفیت¬های پرکاربرد به منظور تولید علوفه، روغن و سوخت زیستی و همچنین پالایش خاک¬های آلوده است. روغن سالیکورنیا با داشتن درصد بالایی از اسیدهای چرب غیر اشباع برای مصرف خوراکی بسیار مناسب است. هدف از مطالعه¬ی حاضر بررسی پتانسیل تولید روغن و علوفه در جمعیت¬های بومی سالیکورنیا در شرایط متغیر محیطی و همچنین در شرایط یکسان گلخانه و حذف اثرات محیطی و تاثیر غلظت¬های مختلف کلرید سدیم بر عملکرد آن¬ها بود. همچنین هدف دیگر از این مطالعه ارزیابی مکانیسم¬های درگیر در تحمل به شوری در جمعیت¬های منتخب حاصل از نسل دوم بود. این مطالعه در قالب 4 آزمایش انجام گرفت. نتایج آزمایش اول که در آن ارزیابی کیفیت علوفه جمعیت¬های مختلف سالیکورنیا جمع¬آوری شده از استان¬های مرکزی، قم، اصفهان، البرز، مازندران، گلستان، آذربایجان شرقی و غربی در شرایط متغیر محیطی انجام شد، نشان داد عمدتا گیاهچه¬های جمع¬آوری شده از مناطق شورتر محتوای سدیم بالاتر، پتاسیم پایین¬تر، درصد خاکستر بالاتر، فیبر کمتر و پروتئین خام بیشتر بودند. نتایج آزمایش دوم که به بررسی کمی و کیفی روغن در جمعیت¬های مورد مطالعه پرداخت نشان داد درصد روغن در بذرهای جمعیت¬های جمع¬آوری شده از مناطق بسیار شور (بیش از 650 میلی¬مولار) کاهش معنی¬داری در مقایسه با درصد روغن در جمعیت¬های جمع¬آوری شده از مناطق با شوری پایین¬تر نشان داد. همچنین تغییر معنی¬دار در ترکیب اسیدهای چرب روغن در بذور مناطق مختلف نشان¬دهنده¬ی تاثیر معنی¬دار شوری بر این صفت بود به گونه¬ای که در شوری¬های بیشتر نسبت اسیدهای چرب اشباع به غیراشباع افزایش نشان داد. همچنین اکوتیپ جویبار با داشتن 38 درصد روغن و میانگین بالاتر اسیدهای چرب غیراشباع، اکوتیپ مناسبی برای تولید روغن است. آزمایش سوم به صورت گلخانه¬ای انجام شد و هدف از آن کشت اکوتیپ¬های مختلف در شرایط یکسان محیطی و حذف اثرات محیطی بر عملکرد روغن و علوفه¬ی آن¬ها و همچنین بررسی تاثیر غلظت¬های مختلف کلرید سدیم بر صفات مورد ارزیابی و میزان تحمل به شوری در آن¬ها بود. نتایج مربوط به این آزمایش نیز نشان داد اکوتیپ جویبار با داشتن میانگین 32 درصد روغن اکوتیپ مناسبی برای تولید روغن است. همچنین در نتایج این آزمایش نیز تاثیر معنی¬دار افزایش شوری بر افزایش اسیدهای چرب اشباع نشان داده شد. نتایج بررسی تولید علوفه در اکوتیپ¬های مورد بررسی نیز نشان داد حداکثر تولید علوفه در گیاه سالیکورنیا با میانگین وزن خشک 17 گرم در شوری 300 میلی¬مولار حاصل شد و در بین اکوتیپ¬ها، اکوتیپ جویبار با میانگین 20 گرم ماده خشک بیشترین عملکرد را در بین سایر اکوتیپ¬ها داشت که نشان-دهنده¬ی پتانسیل بالای این اکوتیپ برای رسیدن به بیشترین عملکرد ماده خشک در واحد سطح زمین به منظور تولید علوفه است. ارزیابی¬های انجام شده در بررسی تغییرات فیزیولوژیک و متابولیک در اکوتیپ¬های منتخب و متفاوت در تحمل به شوری نشان داد تفاوت در سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی آنزیمی، تعادل یونی و تجمع اسیدهای آمینه و قندهای محلول برای تنظیم اسمزی در بین این اکوتیپ¬ها، باعث تفاوت در میزان تحمل به شوری در آن¬ها شده است. به¬طور کلی نتایج مطالعه¬ی حاضر علاوه بر تایید برپتانسیل بالای سالیکورنیا در تولید روغن خوراکی و علوفه نشان داد در بین اکوتیپ¬های بومی سالیکورنیا در میزان تحمل به شوری و تولید عملکرد در شرایط شور اختلاف معنی¬داری وجود دارد و برای کشت سالیکورنیا به منظور تولید علوفه شوری 150 تا 300 میلی¬مولار کلرید سدیم بسته به نوع اکوتیپ مناسب بوده و در شوری¬های بیشتر کشت به منظور تولید روغن توصیه می¬شود.
: The increasing population growth, together with the growing phenomenon of climate change and the increased severity of biotic and abiotic stresses, seriously threat human food security. Among various environmental stresses, water and soil salinization is an important factor reducing crops yield. The use of halophyte plants in order to utilization of saline soil and water to producing food is a good and productive approach in arid and semi-arid countries such as Iran. Salicornia is one of the most widely used halophytes for production of fodder, oil and biofuels, as well as the remediation of contaminated soils. Salicornia oil is well suited as edible oil with high ratio of unsaturated fatty acids. The aim of this study was investigate the potential of oil and forage production in native Salicornia populations under environmental conditions and in the same conditions in the greenhouse. Another goal of this study was to evaluate the mechanisms involved in salt tolerance in selected second-generation populations. This study was conducted in four experiments. Results of the first experiment, which conducted to assessment of forage quality of different Salicornia populations collected from Markazi, Qom, Isfahan, Alborz, Mazandaran, Golestan, East and West Azarbaijan provinces showed that higher sodium content and ash percentage and also lower potassium content as well as fiber and crude protein percentage observed in collected plants from high saline regions. Results of the second experiment, which investigated the quantitative and qualitative properties of oil in the studied populations, showed that the oil content in the seeds of populations collected from saline areas (over 65 dS/m) decreased significantly compared to areas with lower salinity concentration. Also, a changes in the composition of fatty acids in oil extracted from seeds collected different regions showed a significant effect of salinity on this trait so that the ratio of saturated fatty acids to unsaturated increased by increase in salinity of the soil. The ecotype of the Jouybar (Chapakrood) with 38% oil in the seeds and also the higher mean of unsaturated fatty acids is an appropriate ecotype for oil production. The third experiment was conducted in the greenhouse condition with the aim of cultivating different ecotypes in the same and controlled conditions and also eliminating environmental factors effects on oil and forage yield as well as studying the effects of different concentrations of sodium chloride on these traits. The results of this experiment also showed that ecotypes of Jouybar with an oil content by mean of 32% was a suitable ecotype for oil production. Also, a significant effect of salinity in increase of saturated fatty acids observed in the results. The results of forage yield in the studied ecotypes also showed that the maximum forage production in salicornia plant was obtained with an average dry weight of 17 g in salinity of 300 mM NaCl. Compare of different ecotypes in forage yield showed that Jouybar ecotype with an average of 20 g of dry matter had the highest yield Among other ecotypes, which indicates the high potential of this ecotype to achieve the highest dry matter yield per unit area for the production of forage in saline soils. The evaluations of physiological and metabolic changes in last experiment showed that differences in the antioxidant defense system, ionic homeostasis and the accumulation of amino acids and soluble sugars for osmotic regulation among these ecotypes, Caused a difference in the salt tolerance in them. In general, the results of this study, in addition to confirming the high potential of salicornia in the production of edible oil and forage, showed significant differences between the ecotypes of Salicornia in oil and forage yield in saline conditions. Also cultivation of salicornia in soils with salinity of 150-300 mM NaCl is recommended to forage production and oil production is proper in high saline soils.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی