رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي امکان جايگزيني پودر شويد با آنتي بيوتيک خوراکي در جيره جوجه هاي گوشتي "


شماره شناسایی : 18874197
شماره مدرک : ۶۱۶۲۶
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : شهرامي، احسان
: جباري راد، محمد
: اميرصادقي، مهدي
: افتخاري، مهدي
: مستشاري، مسعود
: حسيني، سيدعبداله
عنوان اصلي : بررسي امکان جايگزيني پودر شويد با آنتي بيوتيک خوراکي در جيره جوجه هاي گوشتي
نام نخستين پديدآور : شهرامي، احسان
عنوان اصلي به زبان ديگر : The feasibility of replacing dill powder with oral antibiotics in broiler chickens
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم دامي کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹۶۱۶۲۶
: شماره طرح : 24-51-13-016-990193
: سامانه سمپات
توصیفگر : شوید
: ایمنی هومورال
: فلور میکروبی روده
: آنتی بیوتیک
: عملکرد
: جوجه های گوشتی
خلاصه یا چکیده : این پژوهش به منظور بررسی اثر سطوح مختلف پودر شوید بر عملکرد، پاسخ ایمنی و فلور میکروبی روده جوجه¬های گوشتی و با استفاده از 420 قطعه جوجه نر یک روزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار و شش تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره شاهد، جیره¬های حاوی سطوح 2/0، 5/0 و یک درصد پودر شوید و جیره حاوی 200 میلی¬گرم در کیلوگرم آنتی¬بیوتیک فلاوومایسین بود. افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی جوجه¬های تغذیه شده با جیره حاوی آنتی¬بیوتیک و سطوح 5/0 و یک درصد پودر شوید بیشتر از سایر پرندگان بود (05/0P<). میزان چربی شکمی در پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی یک درصد پودر شوید کمتر از پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی آنتی¬بیوتیک و شاهد بود (05/0P<). ظرفیت نگهداری آب لاشه در گروه تغذیه شده با یک درصد پودر شوید در مقایسه با گروه شاهد بیشتر بود (05/0p<). گروه دریافت کننده یک درصد پودر شوید در جیره غذایی، شاخص تیوباربیتوریک اسید گوشت را در مقایسه با گروه های شاهد و دریافت کننده آنتی بیوتیک به طور معنی داری کاهش داد (05/0p<). شمار کلنی¬های اشریشیاکلی و لاکتوباسیلوس در پرندگان تغذیه شده با جیره-های حاوی تمامی سطوح پودر شوید به ترتیب کمتر و بیشتر از پرندگان تغذیه شده با جیره شاهد و حاوی آنتی¬بیوتیک بود (05/0P<). مقدار تری گلیسرید خون در گروه دریافت کننده 5/0 پودر شوید در جیره کمتر از گروه های دریافت کننده 2/0 درصد پودر شوید، آنتی بیوتیک و گروه شاهد بود (05/0p<). گروه دریافت کننده یک درصد پودر شوید در جیره، کلسترول پایین تری نسبت به گروه های دریافت کننده 2/0 درصد پودر شوید، آنتی بیوتیک و شاهد داشت (05/0p<). مقدار HDL و LDL خون در گروه های دریافت کنند پودر شوید در مقایسه با گروه شاهد و دریافت کننده آنتی بیوتیک به ترتیب بالاتر و پایین تر بود (05/0p<). تیتر ثانویه پادتن علیه گلبول قرمز گوسفند در پرندگان تغذیه شده با یک درصد پودر شوید بیشتر از پرندگان تغذیه شده با جیره شاهد بود (05/0P<). پرندگان تغذیه شده با جیره¬های حاوی پودر شوید در چالش با ویروس نیوکاسل و آنفلوآنزا تیتر آنتی¬بادی بالاتری نسبت به پرندگان تغذیه شده با آنتی-بیوتیک و شاهد تولید کردند (05/0P<). بر اساس نتایج این پژوهش، استفاده از 5/0 یا یک درصد پودر شوید در جیره عملکرد رشد، پاسخ سیستم ایمنی و محیط میکروبی روده جوجه¬های گوشتی را بهبود می-بخشد و می¬تواند به عنوان جایگزین مناسب با آنتی¬بیوتیک محرک رشد استفاده شود.
: This study was conducted to evaluate the effect of different levels of dill powder on growth performance, hormonal immune system and cecal microbial population of broiler chickens using 420 mail broiler Ross 308 strain in a completely randomized design with 5 treatments and 6 replicates. The treatments were including control diet, diets containing 0.2, 0.5 and 1 percent dill powder and a diet that contained 200 mg/kg flavomycin antibiotic. Body weight gain and feed conversion ratio were higher in chickens supplemented with flavomycin and dill powder at the levels of 0.5 and 1% in diet (P<0.05). Abdominal fat was lower in birds received 1% dill powder than those administrated by antibiotic and control group (P<0.05). Water holding capacity (WHC) was higher in birds recived received 1% dill powder than those administrated by control group (P<0.05). Supplementing diet with 1% dill powder significantly reduced TBA in compare to the control and antibiotic treatments (P<0.05). The Escherichia coli and lactobacilli count in birds fed dill powder containing diets were lower and higher than birds fed control and antibiotic containing diets, respectively (P<0.05). Serum triglycerides levels in treatments 0.5% dill powder was lower compared with 0.2% dill powder, Antibiotic and control treatments (P<0.05).Supplementing diet with 1% dill powder significantly reduced serum cholesterol levels in compare to the 0.2% dill powder, antibiotic and control treatments (P<0.05). HDL and LDL levels in birds fed dill powder containing diets were higher and lower than birds fed control and antibiotic containing diets, respectively (P<0.05). Second antibody titer against SRBC was higher in birds fed by 1% dill powder in diet than birds fed the control diet (P<0.05). In challenge with NDV and influenza viruses, the birds that supplemented by dill powder had higher antibody titer compare to those fed control and antibiotic containing diet (P<0.05). According to results of the present experiment, using 0.5 or 1% dill powder in diet improves performance, immune responses and intestinal microbial environment of broiler chickens and can be used as a good replacement for antibiotic growth promoters.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی