رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي خسارات اقتصادي ناشي از بيماريهاي تنفسي چند عاملي در مزارع طيور گوشتي "


شماره شناسایی : 18874195
شماره مدرک : ۶۱۶۲۳
نام عام مواد : [گزارش نهایی -محرمانه]
شناسه افزوده : انصاري، فرشته
: باهنر، عليرضا
: فلاح مهرآبادي، محمد حسين
: پورجعفر، هادي
عنوان اصلي : ارزيابي خسارات اقتصادي ناشي از بيماريهاي تنفسي چند عاملي در مزارع طيور گوشتي
نام نخستين پديدآور : انصاري، فرشته
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation of economic losses due to Multi-causal Respiratory Diseases in broiler farms
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات واکسن وسرم سازي رازي، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹۶۱۶۲۳
: شماره طرح : 3-18-1851-069-971048
: سامانه سمپات
توصیفگر : سندرم تنفسی
: خسارت اقتصادی
: داده های بیمه
: طیور گوشتی
: ایران
خلاصه یا چکیده : تعیین بار بیماری های دامی اهمیت زیادی برای برنامه ریزی و انتخاب سیاست های کنترلی مناسب دارد. هدف از مطالعه حاضر تعیین خسارات اقتصادی مستقیم ناشی از سه عامل ویروسی سندرم تنفسی طیور شامل آنفولانزای H9N2، نیوکاسل و برونشیت عفونی در مزارع طیور گوشتی معدوم شده در سال های 1396-1395 در سطح کشور است. این مطالعه بر اساس اطلاعات حاصل از پایش مقطعی در سال 96-1395انجام شد. جامعه آماري در این مطالعه،کلیه مزارع پرورش گوشتی فعّال کشور است که در طول این بازه زمانی مبتلا به سندرم تنفسی شده و معدوم شده اند. به منظور ارزیابی خسارات اقتصادی ناشی از سندرم تنفسی در مزارع طیور گوشتی معدوم شده، از داده های بیمه تکمیلی پرداخت غرامت و پرسش نامه های تکمیلی طرح اصلی و هم چنین اطلاعات دیگر استفاده شد. در این مطالعه تعداد کل گلّه و جمعیت طیور گوشتی معدوم شده، نسبت تعداد گلّه و جمعیت طیور گوشتی معدوم شده به تعداد کل گلّه و جمعیت طیور گوشتی، میانگین سن ابتلا یا حذف کشوری، میانگین روزهای از دست رفته از عمر اقتصادی طیور کشور، میانگین فاصله زمانی بین ابتلا تا حذف کشوری، نسبت میانگین سن ابتلا یا حذف به میانگین سن اقتصادی طیور تولیدی کشور، میانگین وزن ابتلا یا حذف کشوری، میانگین اختلاف وزن ابتلا یا حذف به میانگین کلی تولید کشوری، نسبت میانگین وزن ابتلا یا حذف به میانگین کلی تولید، میانگین تولید گوشت از دست رفته به میانگین کلی تولید محاسبه و به تفکیک استان، عامل مسبب و نژاد گزارش شده است. از آزمون آماری One-Way ANOVA یا Kruskal-Wallis به ترتیب برای تحلیل داده های با توزیع نرمال و غیر نرمال استفاده شد. در مجموع در طول مدت مطالعه از سراسر کشور تعداد 132 گلّه گوشتی به دلیل سندرم تنفسی معدوم شدند و تعداد کل طیور معدوم شده برابر با 1723131قطعه بود. بیشترین جمعیت طیور معدوم شده به ترتیب مربوط به استانهای اصفهان، آذربایجان غربی و مرکزی میشد و کمترین تلفات را استانهای ایلام ، لرستان و گیلان داشتند. بیشترین تلفات مربوط به نژاد راس بود و کمترین تلفات نیز به نژاد مخلوط تعلق داشت. بیماری نیوکاسل عامل بیشترین تلفات و بیماری برونشیت عفونی عامل کمترین تلفات ناشی از سندرم تنفسی در دوره مطالعه بودند. خسارت کلی ناشی از تلفات/معدوم سازی 217.11 هزار میلیون ریال در کل کشور بود. در مجموع در حدود 86.2 هزار میلیارد ریال هزینه خوراک طیور معدوم شده تا زمان کشتار محاسبه شد. هزینه تقریبی واکسن برای طیور از دست رفته در کل کشور 12.6 هزار میلیون ریال بود و هزینه کلی خدمات دامپزشکی برای طیور حذف شده 42.21 هزار میلیارد ریال برآورد شد. نتایج این پژوهش بیانگر این است که ضررهای مستقیم اقتصادی ناشی از سندرم تنفسی در طول سال های 1395-1394 برابر با 271.92 هزار میلیون ریال بوده است. استان اصفهان سهم اعظمی از این خسارات را متحمل شده و بیماری نیوکاسل نیز در مقایسه با سایر بیماری های بررسی شده نقش بیشتری در ایجاد خسارات اقتصادی داشته است.
: Assessing the burden of animal diseases is crucially important for planning and selecting the proper control strategies. The aim of this study was to find the direct economic losses due to the three viral causes of the avian respiratory syndrome including Newcastle, H9N2 Influenza, and Infectious Bronchitis in stamped out broiler farms during 1395-1396 across the country. This study was carried out on the information on cross-sectional monitoring in the years 1395-1396. The statistical society of the study was all the active broiler farms of the country stamped out due to respiratory syndrome. This study used the compensation insurance data, questionnaire data and other sources. The studied variables were as follows: total number of stamped out farms and poultries, the proportion of the number of stamped out farms and poultries to the total number of farms and poultries of the country, mean of the age of infection and stamping out, mean of lost days of economic life, mean of the time interval from infection to stamping out, the ratio of the mean of the age of infection or stamping out to the national mean of the economic life of the poultries, mean of the weight of infection or stamping out, mean of the difference between the weight of infection or stamping out to the average national weight, the ratio of the mean weight of infection or stamping out to the total average production weight, the mean of the lost produced meat to the total mean of production by province, causal agent and race. One-Way ANOVA or Kruskal-Wallis tests were used to analyze normally and none-normally distributed data. In total, during the study period, 132 broiler farms and 1723131 poultries were stamped out across the country. Most of the stamped out broilers belonged to Iasfahan, West Azerbaijan, and Markazi provinces and Ilam, Lorestan, and Gilan had the lowest stamped out broilers. The highest and lowest rate of stamping out were from Ross and Mixed races. Newcastle disease was the cause of the highest stamping out and Infectious Bronchitis leaded to the lowest stamping out due to the respiratory syndrome during the study period. Total economic losses from stamping out was 217.11 million thousand Rials all over the country. In total, about 86.2 million thousand Rials were spent on feed the extinct poultry until atamping out.The cost of vaccines for the stamped out broilers was calculated as 12.6 million thousand Rials and the cost of the veterinary services for stamped out broilers was estimated as 42.21 million thousand Rials. According to the results of the present investigation direct losses due to respiratory syndrome during 1394-1395 is 271.92 million thousands Rials. A large proportion of the losses belonged to Isfahan province, and Newcastle disease took a larger part in economic losses compared to other studied diseases.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی