رکورد قبلیرکورد بعدی

" پروژه تحقيقي - ترويجي اثر محلول پاشي اوره، بور، روي و مديريت آبياري بر تشکيل گل هاي کامل، تلقيح جوانه گل و کيفيت زيتون رقم شنگه "


شماره شناسایی : 18874185
شماره مدرک : ۶۱۶۱۷
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : تدين، محمد سعيد
: پورتولري، عليرضا
: کشتکار، مجيد
عنوان اصلي : پروژه تحقيقي - ترويجي اثر محلول پاشي اوره، بور، روي و مديريت آبياري بر تشکيل گل هاي کامل، تلقيح جوانه گل و کيفيت زيتون رقم شنگه
نام نخستين پديدآور : تدين، محمدسعيد
عنوان اصلي به زبان ديگر : The effects of foliar application of urea, boron, zinc and irrigation management on the increment of perfect flowers, fertilization and fruit bearing of olive (Olea europaea L. cv." shenke")
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات خاک و آب، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸۶۱۶۱۷
: شماره طرح : 3-50-1053-007-980017
: سامانه سمپات
توصیفگر : درصدگل کامل
: رژیم آبیاری
: تغذيه
: زیتون رقم شنگه
: عملکرد و کیفیت
خلاصه یا چکیده : از بين ارقام زیتون مورد كاشت در استان فارس رقم شنكه (Olea europaea L. cv." shenke") علي رغم دارا بودن درصد گلدهي بالا به دليل بالا بودن درصد گل هاي ناقص (تخمدان با کمتر از 3 تخمک) نسبت به گل هاي كامل از عملكرد مناسبي به ويژه در مناطق گرم و خشك برخوردار نیست. در اين آزمايش اثر عوامل تغذيه¬اي و تغيير رژیم و مقدار آب آبياري عملکرد اين رقم مورد بررسي قرار گرفت. اين مطالعه به ترتیب در مناطق معتدل، گرم و مرطوب و گرم و خشک استان فارس در شهرستان¬های بیضاء، کازرون و فسا و بر روی درختان يكنواخت رقم شنكه به مورد اجرا در آمد. در فروردین ماه سال 1398 تعداد 24 اصله درخت مشابه و يكنواخت در هر منطقه انتخاب و علامت گذاري شدند. آزمايش در قالب طرح بلوك¬هاي كامل تصادفي با 3 تكرار و هر کرت 4 درخت و 2 تیمار انتخابی بر اساس نتایج آزمایش پژوهشی انجام شده شامل: 1- مقدارآبياري عرف منطقه (آبیاری قطره¬ای بر اساس نیاز آبی و پتانسیل تبخیر ارقام زیتون) (Ctrl.) و 2- کاهش فاصله زمان آبیاری به ميزان یک چهارم (25 درصد بیش از نیاز آبی) يك ماه قبل و بعد از گلدهي به همراه تغذیه محلول پاشی دو درصد کود اوره، دو درصد کلات کلسیمCa-EDTA (5/9 درصد کلسیم)، 2/0 درصد کلات روی Zn-EDTA و 2/0 درصد اسید بوریک، در هنگام گل¬انگیزی یعنی دو هفته قبل از گلدهي و 4 هفته پس از گلدهي (I125+FS) انجام پذیرفت. صفات مورد نظر در آزمايش شامل‌ عملكرد كل درخت و درصد و عملکرد روغن بود. محاسبه عملكرد كل درخت با توزين ميوه¬هاي برداشتي انجام گرفت و درصد روغن بر اساس وزن¬تر ميوه و عملکرد روغن بر اساس درصد روغن و میزان عملکرد کل و روغن زیتون محاسبه شد. تجزيه واریانس و مقایسه میانگین داده¬هاي جمع¬آوري شده با استفاده از آزمون T-test Students با برنامه SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که محلول¬پاشی دو درصد کود اوره، دو درصد کلات کلسیم Ca-EDTA (5/9 درصد کلسیم)، 2/0 درصد کلات روی Zn-EDTA و 2/0 درصد اسید بوریک، در هنگام گل انگیزی یعنی دو هفته قبل از گلدهي و 4 هفته پس از گلدهي (محلول پاشی میوه بندی) و اثر متقابل آن با کاهش فاصله زمان آبیاری به ميزان یک چهارم (25 درصد بیش از نیاز آبی) يك ماه قبل و بعد از گلدهي (I125+FS) در هر سه منطقه آزمايشي موجب افزايش غلظت عناصر برگي نیتروژن، روی، كلسيم و بور شد. تیمار آزمایشیI125+FS موجب افزایش معنی¬دار عملکرد زیتون رقم شنگه در هر سه منطقه آزمایشی یعنی منطقه پشت باغ بیضاء در شهرستان سپیدان (28/39 %)، منطقه بهبودی سفلی واقع در شهرستان کارزون (74/47 %) و بویژه منطقه چناران شهرستان فسا (93/96 %) با آب و هوای گرم و خشک، نسبت به شاهد (عرف منطقه) شد. اثر تیمار آزمایشی I125+FS بر افزایش عملکرد در شهرستان فسا با آب و هوای گرم و خشک به مراتب بیشتر از مناطق بیضاء شهرستان سپیدان با آب و هوای معتدل و خشک و منطقه بهبودی سفلی شهرستان کازرون با آب و هوای گرم و مرطوب بود، اما اثر این تیمار بر افزایش عملکرد روغن در منطقه بیضاء و منطقه بهبودی سفلی شهرستان کازرون به مراتب بیشتر از شهرستان فسا بود. این استراتژی یعنی تغذیه محلول¬پاشی میوه¬بندی و کاهش فاصله زمان آبیاری به ميزان یک چهارم (25 درصد بیش از نیاز آبی) يك ماه قبل و بعد از گلدهي را می¬توان برای باغ¬های زیتون بویژه رقم شنگه در مناطق خشک و نیمه خشک و نیمه گرمسیری با مشکلات رشد و نمو جوانه¬های گل توصیه نمود.
: Among the olive cultivars planted in Fars province, Shenke cultivar (Olea europaea L. cv. "Shenge") despite having a high flowering percentage, due to the high percentage of incomplete flowers (ovaries with less than 3 ovules) compared to the perfect flowers especially in hot and arid areas, does not have a satisfactory production. In this experiment, the effect of nutritional factors and the irrigation management on the perfect flower formation and yield of this cultivar was investigated. This study was carried out on uniform trees of Shenkeh cultivar in temperate, hot and humid, and hot and arid areas of Fars province in Beiza, Kazerun and Fasa counties respectively. In April 2018, 24 similar and uniform trees in each region were selected and marked. Experiment was conducted in a randomized complete block design with 3 replications and 4 trees per plot and 2 selected treatments based on the results of research experiments including: 1- The usual irrigation management in the area (drip irrigation based on water requirements and evaporation potential of olive cultivars) (Ctrl.) And 2- Reducing the irrigation interval by a quarter (25% more than the water requirement) one month before and after flowering with foliar application of 2% urea fertilizer, 2% calcium chelate Ca-EDTA (9.5 Calcium content, 0.2% chelate on Zn-EDTA and 0.2% boric acid during flower initiation and fruit set, ie two weeks before flowering and 4 weeks after flowering (I125+FS). The studied traits in the experiment included total yield, oil percentage and oil yield. The yield of the whole tree was calculated by weighing the harvested fruits and the percentage of oil was calculated based on the fresh weight of the fruit and the yield of the oil was calculated based on the percentage of oil and the amount of total yield. The data was analyzed using Student's t-test with Excel software. The results showed that foliar application of 2% urea fertilizer, 2% calcium chelate Ca-EDTA (9.5% calcium), 0.2% zinc chelate on Zn-EDTA and 0.2% boric acid, during flowering, ie two One week before flowering and 4 weeks after flowering (foliar spraying) and its interaction by reducing the irrigation time interval by a quarter (25% more than the water requirement) one month before and after flowering (I125 + FS) in All three experimental regions had a significant effect on increasing the concentration of leaf elements nitrogen, zinc, calcium and boron. Experimental treatment of I125 + FS significantly increased the yield of Shankh cultivar olives in all three experimental areas, i.e., Posht Bagh Beizah in Sepidan county (39.28%), Behboodi Sofla area located in Karzon county (47.74%) and especially Chenaran region in Fasa county (96.93%) with hot and dry climate, compared to the control. The effect of I125 + FS experimental treatment on the increment of yield in Fasa county with hot and dry climate was far greater than the Beiza areas of Sepidan country with temperate and arid climate and the Behboodi Sofla area of Kazerun county with hot and humid climate. The effect of this treatment on increasing oil yield in the Beiza area and Behboodi Sofla area of Kazerun county was much more than Fasa city. Foliar application of 2% urea fertilizer, 2% calcium chelate Ca-EDTA (9.5 Calcium content, 0.2% chelate on Zn-EDTA and 0.2% boric acid during flower initiation and fruit set and reducing the interval of irrigation time by a quarter (25% more than the water requirement) one month before and after flowering can be used as a new strategy for olive orchards with the problem of flower bud development, especially Shenkeh cultivar in arid and dry areas.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی