رکورد قبلیرکورد بعدی

" اثر سطوح مختلف اسيدهاي آمينه و نسبت هاي والين به ليزين جيره بر عملکرد و سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي سويه آرين "


شماره شناسایی : 18874183
شماره مدرک : ۶۱۶۱۵
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : يوسفي کلاريکلائي، کاظم
: نوبري، کريم
: حسيني، سيد عبداله
: رضازاده، حامد
: يوسفي کلاريکلائي، حسين
: مهاجر، مختار
عنوان اصلي : اثر سطوح مختلف اسيدهاي آمينه و نسبت هاي والين به ليزين جيره بر عملکرد و سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي سويه آرين
نام نخستين پديدآور : يوسفي کلاريکلايي، کاظم
عنوان اصلي به زبان ديگر : Effect of different levels of amino acids and ratios of valine to lysine on performance and immune system of Arian broiler chickens
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم دامي کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸۶۱۶۱۵
: شماره طرح : 24-57-13-007-980150
: سامانه سمپات
توصیفگر : جوجه گوشتی، آرین، والین، عملکرد و ایمنی
خلاصه یا چکیده : به منظور بررسی اثر سطوح مختلف اسیدهای آمینه و نسبت¬های مختلف اسید آمینه والین به لیزین بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه¬های گوشتی سویه آرین آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی به روش فاکتوریل با 3 سطح اسیدهای آمینه در حد توصیه سویه آرین، بیشتر و کمتر از آن (لیزین به عنوان شاخص) و 3 سطح نسبت والین به لیزین(75، 80 و 85) با 45 تکرار 20 قطعه¬ای از مخلوط دو جنس به مدت 40 روز اجرا گردید. نتایج نشان داد اگرچه سطح اسیدهای آمینه تا 25 روزگی مطابق توصیه آرین سبب حصول بهترین عملکرد وزنی می¬¬شود اما بعد از این سن برای افزایش بیشتر وزن بدن نیاز به افزایش سطح اسیدهای آمینه جیره است. سطوح مختلف نسبت والین به لیزین در این تحقیق اثر ثابت و مشخصی بر افزایش وزن بدن نداشت. جوجه¬هایی که در سنین 6، 14 و 26 روزگی سطح کمتر اسید آمینه را دریافت کرده بودند، مصرف خوراک بیشتری داشتند. جوجه¬هایی که سطح کمتر اسید آمینه را دریافت کرده بودند، ضریب تبدیل غذایی بالاتری را نشان دادند. با افزایش نسبت والین به لیزین درصد لاشه، سینه و ران به¬طور معنی داری افزایش یافت. افزایش سطح اسیدهای آمینه سبب افزایش معنی-دار درصد سینه و کاهش درصد چربی محوطه شکمی شد. با افزایش سطح اسیدهای آمینه و افزایش نسبت والین به لیزین شاخص تولید بهبود یافت. تیتر آنتی¬بادی نیوکاسل و نسبت هتروفیل به لنفوسیت تحت تاثیر سطوح مختلف اسیدهای آمینه و نسبت¬های والین به لیزین قرار نگرفت. در کل سطح اسیدهای آمینه پیشنهادی راهنمای سویه آرین با نسبت والین به لیزین 80 را می¬توان برای پرورش-دهندگان جوجه گوشتی سویه آرین توصیه نمود. افزایش سطح اسیدهای آمینه سبب افزایش عملکرد می¬شود ولی شرایط اقتصادی و سودآور بودن آن را باید درنظر گرفت.
: An experiment was conducted to investigate the effects of amino acid levels and three levels of dig. valine to dig. lysine on performance and immune system of Arian broiler chicks. Experimental design was based on completely randomized design in a factorial arrangement with 3 amino acid levels (Arian recommended, more and lower recommended), and 3 valine to lysine ratioes. Each treatment was replicated to 5 pens with 20 broilers per pen. Broilers fed high density amino acid diet had the same body weight (BW) before 25 day, but increased BW at the age of 33 and 40 days when compared with broilers fed standard amino acid recommendation (p<0.05). Different levels of valine to lysine ratio in this study did not have a clear effect on body weight gain. Chickens that received lower amino acid levels at 6, 14, and 26 days of age consumed more feed. Chickens receiving lower amino acid levels showed higher feed conversion ratios. With increasing the ratio of valine to lysine, the percentage of carcass, breast and thigh increased significantly. Increasing the level of amino acids significantly increased the percentage of breast and decreased the percentage of abdominal fat. The production index improved with increasing the level of amino acids and increasing the ratio of valine to lysine. Newcastle antibody titer and heterophile to lymphocyte ratio were not affected by different levels of amino acids and valine to lysine ratios. In general, the recommended amino acid level of Arian strain guide with valine to lysine ratio of 80 can be recommended for Arian broiler chickens. Increasing the level of amino acids increases the yield, but its economic conditions and profitability must be considered.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی