رکورد قبلیرکورد بعدی

" تاثير توري‌سايبان بر محافظت از لمون ليسبون در برابر تنش گرمايي "


شماره شناسایی : 18874182
شماره مدرک : ۶۱۶۱۴
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : شفيعي زرگر، عليرضا
: مقدميان، هوشنگ
: عجم گرد، فريدون
: ملک زاده، محمد رضا
عنوان اصلي : تاثير توري‌سايبان بر محافظت از لمون ليسبون در برابر تنش گرمايي
نام نخستين پديدآور : شفيعي زرگر، عليرضا
عنوان اصلي به زبان ديگر : The effect of Shade/Net house on the protection of Lisbon lemon against heat stress
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم باغباني، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸۶۱۶۱۴
: شماره طرح : 1248-71-33-134-9701-99008-981145
: سامانه سمپات
توصیفگر : آفتاب‌سوختگي – عملکرد- دماي هوا – مرکبات
خلاصه یا چکیده : گرماي بالاتر از 40 تا 45 درجه سيلسيوس به همراه کاهش رطوبت هوا به ميزان 20% و کمتر سبب ريزش برگ‌ها، کم‌آبي میوه، آفتاب سوختگی درخت و نهایتاً خشک شدن درختان مرکبات مي‌شود. با توجه به افزایش دمای هوا در سال‌های اخیر محافظت این درختان از گرمای شدید تابستان اهمیت فراوانی دارد. به همین دلیل بهره‌گیری از سایبان در این خصوص می‌تواند یکی از مفیدترین روش‌های محافظت مرکبات باشد. به این منظور بررسی تاثیر کاربرد سایبان بر میزان آفتاب سوختگی و کیفیت میوه لمون رقم لیسبون طی آزمایشی بصورت بلوک‌های کامل‌تصادفی با 3 تکرار تحت بررسی قرار دارد. تیمارهای آزمایشی شامل کاربرد توری‌سایبان سبز و سفید با دو تراکم30 و 50 درصد و شاهد بدون پوشش است. پروژه در سال اول در یکی از باغ‌های شرکت‌کشت‌و‌صنعت شهید‌رجایی‌دزفول در استان خوزستان که دارای سازه لازمه اجرای پروژه است اجرا شد. زمان گسترش توری‌سایبان اوایل خردادماه درنظر گرفته شده بود که به دلیل تاخیر دریافت توری یک ماه به تعویق افتاد. به منظور ادامه روند فرآیندهای طبیعی گیاه، توری‌سایبان پس از رفع خطر گرمازدگی و تعدیل دمای هوا جمع‌آوری شد. در طول مدت گستر‌ش توری‌سایبان دمای هوا، خاک، برگ و نیز میزان رطوبت هوا ثبت گردید. صفات مورد ارزیابی شامل تعدادمیوه در درخت، عملکرد (کیلوگرم میوه در درخت)، تعیین درصد میوه‌های سالم و آفتاب‌سوخته، وزن میوه (گرم)، درصد آب‌میوه، میزان بریکس، درصد پوست، طول و قطر میوه، ضخامت پوست (میلی‌متر)، تعیین موادجامد‌محلول و اسیدیته کل می‌باشد. نتایج بدست آمده حاکی از افزایش تولید میوه در زیر سایبان نسبت به محیط بدون سایبان و برتری سایبان با تراکم 50 درصد نسبت به سایبان با تراکم 30 درصد می‌باشد.
: The temperatures above 40 to 45 degrees Celsius, along with a reduction in humidity of 20% or less, is the cause of leaf fall, dehydration, sunburn, and eventually drying of citrus trees. Due to the increase in temperature in recent years, it is very important to protect these trees from the extreme heat of summer. For this reason, using shade nets in this regard can be one of the most useful methods of citrus protection. For this purpose, the effect of shade nets application on the amount of sunburn and the quality of Lisbon lemon is studied in a randomized complete block with 3 replications. Experimental treatments include application of green and white shade with two densities of 30 and 50% and uncovered control. The project was implemented in the first year in one of the gardens of Shahid Rajaei, Dezful Company, Khuzestan Province. The time for the expansion of the nets was scheduled for early June. In order to continue the process of natural plant processes, the shade nets were collected after eliminating the risk of overheating and adjusting the air temperature. Temperature of soil, leaves and air humidity were recorded during the spread of nets. Evaluated traits were the number of fruits per tree, yield (kg of fruit per tree), percentage of healthy and sunburned fruits, fruit weight (g), fruit juice percentage, fruit Brix, skin percentage, fruit length and diameter, skin thickness (mm), solids soluble and total acidity determination. The results showed a significant increase in fruit production using 50% density shade net compared to 30% density.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی