رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابی عملکرد و خصوصيات زراعی لاين‌های برگزيده برنج در آزمايش مقايسه عملکرد مقدماتی "


شماره شناسایی : 18874157
شماره مدرک : ۶۱۲۱۸
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : نبی‌پور، علیرضا
: عرفانی‌مقدم، رحمان
: فلاح، الهیار
: عمواقلی طبری، مهرداد
: خسروی‌، وحید
: علی‌زاده نیاکی، مهرداد
: رمضانی، فاطمه
: علی‌نژاد نور، عیسی
: علی‌نژاد، فائزه
: درویش‌زاده نشلی، نعمت‌الله
: دریاباری، حسین
: فتحی، ناهید
عنوان اصلي : ارزيابی عملکرد و خصوصيات زراعی لاين‌های برگزيده برنج در آزمايش مقايسه عملکرد مقدماتی
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Evaluation of yield and agronomic traits of selected rice lines in preliminary yield test
صفحه شمار : ۲۳ ص.:مصور، جدول
وضعیت انتشار : رشت: موسسه تحقيقات برنج کشور، معاونت مازندران، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲۶۱۲۱۸
: شماره طرح ۹۷۱۰۱۵-۰۴۶-۰۴-۰۴-۲
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح مقدماتی است
خلاصه یا چکیده : تهيه و ارزيابي لاين‌هاي خالص به منظور يافتن لاين‌هاي اميدبخش که قابلیت معرفي به عنوان رقم جديد دارند یکی از مراحل مهم در اصلاح ارقام جدید برنج می‌باشد. در اين مطالعه، در بهار سال 1397 تعداد 15 ژنوتيپ خالص برنج منتخب از آزمایش مشاهده‌ای، به همراه شاهد پرمحصول شيرودي در قالب طرح بلوک‌هاي کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه تحقيقاتي معاونت موسسه تحقيقات برنج کشور در آمل تحت شرایط معمول کشت شدند. صفات مورد اندازه‌گيري شامل ارتفاع بوته، تعداد روز تا رسیدگی، عملکرد محصول در هر کرت، قابل‌قبول بودن تيپ ظاهري، تعداد پنجه، وزن هزاردانه، طول خوشه، تعداد دانه در خوشه و درصد دانه پر بود. همچنین، صفات کیفی دانه شامل درصدهای راندمان تبدیل، درصد پوسته، سبوس، درجه تبدیل، درصد برنج کامل و خردشده، طول دانه قبل و بعد از پخت، درصد طویل شدن دانه پس از پخت، درصد آمیلوز و دمای ژلاتینه شدن اندازه‌گیری شدند. بر اساس ترکیب عملکرد بالا (از 5382 تا 7202 کیلوگرم در هکتار) و خصوصياتی از جمله زودرسی، ارتفاع مناسب بوته، طول خوشه، وزن دانه و تيپ دانه و خصوصیات کیفی، تعداد هشت لاین براي آزمايش مقايسه عملکرد ناحیه‌ای انتخاب شدند.کلمات کلیدی: واریته برنج، گزینش، مقایسه عملکرد، اصلاح برنج
: Production and evaluation of pure lines for finding promising lines which could be released as new cultivars is an important step in rice breeding programs. In this experiment, 15 lines selected from the 2017 observational trial along with Shiroodi as check cultivar were planted in normal paddy field condition under a randomized complete block design with 3 replications in Amol. Measurements were made on plant height, days to maturity, yield, number of tillers, number of grains, grain weight and percentage of filled florets. As well, grain quality traits, including milling recovery percent, degree of milling, bran content, percent of whole and broken grains, length of grains before and after cooking, elongation ratio, amylose content and gelatinization temperature were measured. Based on yield and other characteristics such as grain quality, earliness and also acceptability of plant architecture, eight lines were selected to be further studied in a multi-location yield test experiment.Keywords: Rice variety, Pedigree method, Selection, Yield test
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی