رکورد قبلیرکورد بعدی

" برآورد ميزان آلودگی هشت رقم گيلاس به مگس گيلاس(Rhagoletis cerasi L.) و تعيين ارتباط بين تغييرات مراحل مختلف زيستی آفت با مراحل فنولوژی ارقام تحت آزمايش گيلاس "


شماره شناسایی : 18874156
شماره مدرک : ۶۱۲۱۷
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : پورحاجی، علیرضا
: کلیایی، رئوف
: گنجه‌ای، رمضان
: رمضانی، حسین
: فتحی، حسین
عنوان اصلي : برآورد ميزان آلودگی هشت رقم گيلاس به مگس گيلاس(Rhagoletis cerasi L.) و تعيين ارتباط بين تغييرات مراحل مختلف زيستی آفت با مراحل فنولوژی ارقام تحت آزمايش گيلاس
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Evaluating the damage of European cherry fruit fly Rhagoletis cerasi L. (Diptera: Tephritidae) and determining the relationship between different biological stages of the pest with sweet cherry cultivars phonology
صفحه شمار : ۱۴ ص.:مصور، جدول
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات گیاه‌پزشکی کشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۲۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲۶۱۲۱۷
: شماره طرح ۹۷۰۱۱۰-۰۱۲-۱۶-۳۵-۲
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح ترویجی است
خلاصه یا چکیده : مگس گيلاس Rhagoletis cerasi L. ( Dip.: Tephritidae) يكي از مهمترین آفات گيلاس (Prunus avium) در اروپا و مناطق معتدله‌ي آسيا ميباشد. حشرات كامل اين آفت با تخم‌گذاري در داخل ميوه‌هاي نارس و ايجاد زخم در آنها و لاروها با تغذيه از گوشت ميوه‌ها، ايجاد خسارت ميكنند. در صورت عدم كنترل آن، درصد بالايي از ميوه‌ها آلوده به آفت شده و در بعضي از مناطق و روي تعدادي از ارقام گيلاس خسارت تا 100 درصد نيز ميرسد و در حال حاضر مهمترين روش كنترل آن استفاده از سموم شيميايي است. در اين بررسي انبوهي جمعيت حشرات كامل آفت در طول فصل زراعي با نصب تله‌هاي زرد رنگ بررسي شد و تطابق مراحل زيستي آفت با مراحل فنولوژيكي هفت رقم تجاري با نام‌هاي استلا، سامیت، سانبرست، قرمز دورفی کلون‌تری، سابیما، سیلژبلامارکا و سیاه مشهد همراه با ژنوتیپ‌ بومی به عنوان شاهد در ايستگاه تحقيقات باغباني مشكين شهر مورد مطالعه قرار گرفت.در اين بررسي نشان داده شد كه رقم سيلژبلاماركا به واسطه زودرس بودن از خسارت آفت در امان مي¬باشد و ارقام استلا، سانبرست، قرمز دورفي و سابيما با توجه به زمان رنگ‌گيري و رسيدن فقط توسط حشرات كامل ظاهر شده در اوايل زمان خروج، آلوده ميشوند كه ميزان اين آلودگي در قياس با ارقام ساميت، سياه مشهد و ژنوتيپ‌هاي بومي كه بعد از اوج پرواز حشرات كامل رنگ گرفته و مي‌رسند، ميتواند كمتر باشد.واژگان کلیدی: مگس گیلاس، ارقام گیلاس، میزان آلودگی
: The European cherry fruit fly, Rhagoletis cerasi L. (Dip.: Tephritidae) is the most harmful pest of sweet cherry (Prunu savium L.) throughout Europe and in temperate parts of Asia. Adult females cause damage by laying their eggs in the ripening sweet cherries and larvae feed in the fruit pulp. Its damage on fruits of some varieties of sweet cherries can reach to 100%. Chemical control is the important method to control of this pest. In this research infestation rate of eight cultivars of sweet cherry (Silegdela Marka, Stella, Sunburst, Germese Dorfi, Subima were, Summit, Siahe Mashhad and native genotypes) were evaluated in Research Station of Meshkin Shahr. Determined phonological events of the pest were studied alongside with phonology of the selected cultivars. To monitoring of adult appearance densities used from yellow sticky traps. The result of this study clearly showed that Silegdela Marka is an early matured cultivar and not infested by the pest. While, Stella, Sunburst, Germese Dorfi and Subima were infested only by the first appeared adults so infestation rate of these cultivars in comparison with Summit, Siahe Mashhad and native genotypes can be lower. Key words: European cherry fruit fly, Prunus avium cultivars, infestation rate
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی