رکورد قبلیرکورد بعدی

" تاثير پايه‌های بومی (خودرو) روی تحمل به بيماريهای مهم برگی، رشد رويشی، عملکرد و خصوصيات کيفي آلو "


شماره شناسایی : 18874155
شماره مدرک : ۶۱۲۱۶
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : علوی، وحید
: محمودی، مجتبی
: حسن‌پور آهی‌دشتی، فرامرز
: رعیت‌پناه، سیاوش
عنوان اصلي : تاثير پايه‌های بومی (خودرو) روی تحمل به بيماريهای مهم برگی، رشد رويشی، عملکرد و خصوصيات کيفي آلو
عنوان اصلي به زبان ديگر : :The effect of native rootstocks on tolerance to major leaf diseases, growth, yield and quality of plum
صفحه شمار : ۲۱ ص.:مصور(عکس‌رنگی)، جدول
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۲۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱۶۱۲۱۶
: شماره طرح ۹۴۰۰۳۳-۰۰۵-۱۶۱۰-۶۰-۳۴
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح ترویجی است
خلاصه یا چکیده : در حال حاضر سطح زیر کشت ارقام مختلف هسته‌داران به بیش از بیست هزار هکتار در استان مازندران رسیده است و علی رغم افزایش چشمگیر سطح زیر کشت، تولید نهال در استان محدود بوده و بیشتر نهال‌های کاشته شده از کرج و گرگان وارد استان میگردد. پایه‌های مورد استفاده اغلب بذری و از انواع بذور با اصالت نامشخص و غیر بومی، بدون توجه به سازگاری پایه- پیوندک تامین شده است. عدم سازگاری مطلوب پایه-پیوندک‌ها تبعات نامطلوبی را به همراه داشته که از جمله آنها طغیان بیماریهای برگی، بروز علائم کمبود عناصر غذایی و ضعیف شدن درختان و کاهش طول عمر مفید آنها است. در این پروژه دو پایه بومی آلوی گیلاسی سیاه و زرد شناسایی شده در منطقه شرقی استان مازندران با سنین بالا که خصوصیات ظاهری مطلوب تحمل در برابر بیماریهای برگی و عدم بروز علائم کمبود مواد غذایی در شرایط طبیعی را داشتند، به همراه پایه رایج آلوی سبز با پیوندک نوع تجاری آلوی بلاک استار پیوند شده و در طی پنج سال فاز رویشی و زایشی اولیه، تحمل آنها به بیماریهای برگی خیارک و لکه غربالی و همچنین جذب عناصر غذایی در برگ مقایسه و بررسی شد. پایه آلوی گیلاسی سیاه در خصوص ارزیابی بیماری های مهم برگی آلو در شرق مازندران برتری خود را نسبت به دو پایه دیگر در این بررسی نشان داد. در خصوص جذب عناصر، به خصوص عناصر ماکرو، این برتری نیز در تیمار پایه آلوی گیلاسی سیاه مشاهده گردید. بدین ترتیب میتوان اختلافات مشاهده شده در خصوصیات رویشی را تا حدی مرتبط با اختلاف جذب در عناصر دانست که پایه آلوی گیلاسی سیاه به نوعی این برتری را نشان داده و حفظ کرده است. اما سطح عددی اختلافات مشاهده شده در خصوص جذب عناصر در سطحی نیست که بتوان آن را با منابع مقاومت مشاهده شده در پایه آلوی گیلاسی سیاه ارتباط داد و به نظر می رسد برتری این پایه در خصوص مقاومت به بیماریهای برگی مطالعه شده در این بررسی، به خصوصیات ژنتیکی و احتمالاً وجود ترکیبات بازدارنده ارتباط داشته باشد.واژه‌هاي كليدي: خیارک آلو، لکه غربالی، آلوی گیلاسی، هسته داران
: At present, the area under cultivation of different cultivars of stone fruits has reached more than twenty thousand hectares in Mazandaran province. Despite the significant increase in area under cultivation, seedling production is limited in the province and most of the seedlings planted from Karaj and Gorgan enter the province. The rootstocks used are often provided from seeds of unknown origin and non-native origin, regardless of rootstock-scion compatibility. Inadequate rootstock-graft compatibility has adverse consequences, including outbreaks of foliar diseases, symptoms of nutrient deficiencies, weakening of trees and reduced useful life. In this project, two native rootstocks of black and yellow cherry plums identified in the eastern region of Mazandaran province with older ages that had favorable appearance characteristics of tolerance against leaf diseases and no symptoms of nutrient deficiency in natural conditions, along with the common rootstock with commercial type of black plum (block star) was grafted and during five years of early vegetative and reproductive phases, their tolerance to plum pocket and shot hole diseases as well as nutrient uptake in leaves were compared and evaluated. Black plum in the evaluation of important leaf diseases of plum in East Mazandaran showed its superiority over the other two rootstocks in this study. Regarding the absorption of elements, especially macro elements, this superiority was also observed in the black rootstock treatment. Thus, the differences observed in vegetative characteristics can be considered to some extent related to the differences in adsorption in the elements that the black rootstock has shown and maintained this superiority. But the numerical level of the observed differences in element uptake is not at a level that can be related to the sources of this resistance observed in the black rootstock, and it seems that the superiority of this rootstock in terms of resistance to leaf diseases studied in this study is related to genetic characteristics and the presence of inhibitory compounds.Keywords: Plum pocket, Shot hole, Cherry plum, Stone fruits
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی