رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابی کارایی حشره‌کش بیولوژیک Bacillus thuringiensis تولیدی شرکت Biotech International هند روی پیله خوار نخود "


شماره شناسایی : 18874151
شماره مدرک : ۶۱۲۱۵
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : مرزبان، رسول
: ﻣﺤﺠﻮﺏ ﮐﺮﻡ‌ﺑﺴتی، مهدی
: قربانی، روشنک
: ﺭﻧﺠﺒﺮﺍﻗﺪﻡ ﭘﺎﺯﻳﮕﻮیی، حسین
: کلانتری، مریم
عنوان اصلي : ارزيابی کارایی حشره‌کش بیولوژیک Bacillus thuringiensis تولیدی شرکت Biotech International هند روی پیله خوار نخود
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Evaluation of the effectiveness of Bacillus thuringiensis Bio insecticide on chickpea pod borer
صفحه شمار : ۲۰ ص.:مصور، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۲۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱۶۱۲۱۵
: شماره طرح ۹۹۰۲۴۲-۰۳۹-۱۶-۱۶-۰۴
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح تجاری است
خلاصه یا چکیده : از عمده مشکلات تولید نخود آفات عمومی و اختصاصی آن از جمله كرم پیله خوار نخود، در اکثر استانهای کشت نخود از جمله استان هاي غرب و شمال غرب مي باشد. میزان خسارت اين آفت در صورت عدم کنترل به موقع شديد بوده و میزان محصول را به شدت کاهش مي دهد، استفاده از روش كنترل شيميايي برای این آفت در شرایط طغیانی اجتناب ناپذیر می باشد. از جمله تركيبات بيولوژيكي كه تأثير آن روي اين آفت اثبات شده است آفت کش های بیولوژیک Bacillus thuringiensis ver. kurstaki مي باشند كه بصورت تجاري با نام هاي مختلف عرضه مي شوند. استفاده به موقع از اين تركيبات كه تأثير سويي بر انسان و موجودات غير هدف ندارند، در كنار ساير روش هاي مبتني بر مديريت تلفيقي آفات، با استفاده يكسويه از آفت کش ها قابل رقابت است. اين پروژه در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در دو استان كرمانشاه و لرستان با 7 تيمار در سه تكرار اجرا شد. تیمارها شامل، لوفنورون (5% Flagu EC) دو در هزار، روی آگرو (ماترین 6/0%) یک در هزار، بایولپ پی با دوز توصیه شده (یک در هزار)، حشره کش B. thuringiensis بیوتک هند با سه دوز یک کیلو، 600 و 400 گرم در هکتار (دوز توصیه شده نیم تا یک کیلوگرم در هکتار) بود. اثر تيمارهاي مورد بررسي در کنترل جمعيت لاروهاي کرم پيله خوار نخود در فواصل زماني 3 و 7 روز بعد از محلول پاشي در مناطق اجراي پروژه تعيين شد. اندازه هر کرت 5 در 10 متر و بین کرت ها نیز 4 متر فاصله در نظر گرفته شد. نمونه برداری با حذف ردیف های حاشیه ای از ردیف های میانی کشت با انتخاب 10 بوته نخود از هر کرت بصورت تصادفی قبل و بعد تیمار انجام شد و تعداد لاروهاي زنده در فواصل زماني پيش بيني شده و نیز یک روز قبل از محلولپاشی ثبت، و درصد تاثير هر تيمار در ايجاد مرگ ومير روي لاروهاي کرم پيله خوار نخود با استفاده از فرمول هندرسون-تیلتون برآورد شد. همینطور در فواصل زمانی یاد شده بعد از اعمال تیمار با نمونه برداری از 30 بوته نخود از بخش میانی هر کرت (طبق روشی که برای لاروها شرح داده شد) تعداد غلاف های خسارت دیده از کل غلاف های موجود روی 30 بوته در هر یک از کرت های آزمایشی ثبت و بر اساس آن درصد خسارت روی غلاف های نخود برای هر کرت محاسبه شد. نتایج نشان داد که تیمارها با هم تفاوت معنی دار دارند و حشره کش B. thuringiensis بیوتک هند با دوز یک کیلو در هکتار با توجه به کارایی مؤثر از لحاظ آماری (75 تا 80 درصد کنترل پیله خوار نخود پس از هفت روز تیمار کرتها در دو استان مذکور)، قابل توصیه برای کنترل پیله خوار نخود است.واژه‌هاي كليدي: نخود، كرم پیله خوار نخود،كنترل بيولوژيك، Heliothis spp.
: One of the main problems in the production of chickpeas is its general and specific pests, including chickpea pod borer, Heliothis spp. In most chickpea growing provinces, including the western and northwestern provinces. If it is not controlled, the amount of damage is severe and reduces the yield drastically. The use of chemical control method for this pest is currently inevitable. Among the biological compounds that have an effect on this pest are the biological pesticides Bacillus thuringiensis, which are commercially available under different names. Timely use of these compounds, which have no adverse effects on humans and non-target organisms, along with other methods based on integrated pest management, is competitive with the unilateral use of pesticides. This project implemented in a randomized complete block design in Kermanshah and Lorestan provinces with seven treatments in three replications. Treatments include lofenuron (5% Flagu EC) two per thousand, Roy Agro (matrin 0.6%) one per thousand, Biolp P with recommended dose (one per thousand), insecticide B. thuringiensis biotech India with three doses of 1000 , 600 and 400 g / ha. The effect of the studied treatments on population control of chickpea pod borer larvae at 3 and 7 days after foliar application in the project areas was determined. The size of each plot was 5 in 10 meters and the distance between the plots was 4 meters. Sampling was performed by removing marginal rows from the middle rows of cultivation by selecting 10 chickpea plants from each plot randomly before and after treatment and the number of live larvae was recorded at the predicted intervals. The percentage of effect of each treatment on mortality of Chickpea pod borer larvae were estimated using Henderson-Tilton formula. Also, at the mentioned intervals, after applying the treatment by sampling 30 chickpea plants from the middle part of each plot (according to the method described for the larvae). The number of damaged pods from the total pods on 30 plants in each plot was recorded. The percentage of damage on chickpea pods was calculated for each plot. The results showed that the treatments were significantly different and B. thuringiensis biotech of India at a dose of 1000 g / ha, due to statistically efficiency (75 to 80%) control of chickpea pod borer after seven days of treatment of plots in two Province. It is recommended to control chickpea pod borer.Keywords: chickpea pod borer, chickpea, Heliothis spp., Biological control
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی