رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعيين سازگاری ژنوتيپ‌های بهاره کلزا در مناطق گرم خشک و گرم مرطوب ايران "


شماره شناسایی : 18874150
شماره مدرک : ۶۱۲۱۴
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : امیری‌اوغان، حسن
: رامئه، ولی‌الله
: فرجی، ابوالفضل
: فنایی، حمیدرضا
: زينل‌زاده، حسین
: دانایی، امیرخسرو
: عسگری، عبدالحسین
: کازرانی، نرجس‌خاتون
: قدرتی، غلامرضا
: پيغام‌زاده، کمال
: کیانی، داود
: بخشی، بهنام
: دلیلی، علیرضا
: آقاجانی‌نسب افروزی، محمدعلی
: قلی‌زاده سرچشمه، پروانه
: صادقی، حسین
: شریعتی، فرناز
: تشکری‌ميمند، حبیب
: کشتگر خواجه‌داد، محمد
: مير شکارپور، یدالله
: رشیدی، علی‌محمد
: خیاطی، قاسم
: آزاد، رحمت
: بوداغی ماليدره، رضا
: مبینی‌راد، حبیب
: شربتی‌نوکنده، محمدمهدی
عنوان اصلي : تعيين سازگاری ژنوتيپ‌های بهاره کلزا در مناطق گرم خشک و گرم مرطوب ايران
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Determination of adaptability for spring oilseed rape genotypes in warm and humid regions of Iran
صفحه شمار : ۳۴ ص.:مصور، جدول
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۲۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱۶۱۲۱۴
: شماره طرح ۹۷۱۳۵۸-۲۹۳-۰۳-۰۳-۰
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح مقدماتی است
خلاصه یا چکیده : به منظور بررسي سازگاري ژنوتيپ‌هاي بهاره کلزا ، آزمايشي با 18 تيمار در قالب طرح بلوك‌هاي كامل تصادفي با سه تكرار به مدت دو سال زراعي (1399-1397) در مناطق گرگان، ساري، بوشهر، زابل، بهبهان، حاجي آباد، مغان، دزفول و کرج اجرا شد . در اين آزمايش، دو رقم آزاد گرده افشان RGS003 و دلگان به عنوان شاهد استفاده شد. هر کرت آزمايشي شامل چهار خط 5 متري به فاصله خطوط 30 سانتي متر بود. در طول فصل زراعي، صفات فاصله كاشت تا سبز شدن، تاريخ شروع گلـدهي، تاريـخ خاتمـه گلـدهي، طول دوره گلدهي، تعداد شاخه فرعي در گياه، تعداد خورجين در گياه، تعداد دانه در خورجين، ارتفاع گياه، تاريخ رسيدن، طول دوره رشد يادداشت برداري شد. بعد از برداشت نيز عملكرد دانه، وزن هزار دانه و درصد روغن دانه (فقط سال دوم از يک تکرار) تعيين شد. مقايسه ميانگين عملکرد دانه نشان داد که لاينهاي ارزيابي شده از نظر عملکرد دانه داراي اختلاف معنيداري در سطح یک درصد بودند. متوسط عملکرد دوساله ژنوتيپ ها نشان داد که لاينهاي ارزيابي شده از نظر عملکرد دانه داراي اختلاف معنيداري در سطح یک درصد بودند و لاينهای SRL-96-17 و SRL-96-11 به‌ترتیب با میانگین3148 و 3040 کيلوگرم در هکتار به ترتيب داراي رتبه هاي اول و دوم بودند. ارزيابي دوساله بيماري در دو منطقه ساري و گرگان نشان داد که نسبت به بيماري پوسيدگي سفيد ساقه لاينSRL-96-17 و SRL-96-11 به ترتيب در گروه نيمه مقاوم و نيمه حساس قرار گرفتند (به‌ترتيب با طول زخم 41 و 58 ميلي متر). در عوض از بابت واکشن به بيماري ساق سياه لاين SRL-96-11 در وضعيت مطلوبتري نسبت به هر دو رقم شاهد قرار داشت و درصد آلودگي کمتري (31 درصد) نشان داد.واژه‌هاي کليدي: ارقام بهاره، بيماري، سازگاري، کلزا
: In order to evaluate the compatibility of spring rapeseed genotypes, an experiment with 18 treatments in a randomized complete block design with three replications for two cropping years (1397-1397) in Gorgan, Sari, Bushehr, Zabol, Behbahan , Hajiabad, Moghan, Dezful and Karaj were performed. In this experiment, two free pollinator cultivars RGS003 and Delgan were used as controls. Each experimental plot consisted of four 5 m lines with 30 cm line spacing. During the growing season, planting distance to emergence, flowering start date, flowering end date, flowering period length, number of sub-branches per plant, number of pods per plant, number of seeds per pod, plant height, ripening date, growth period of notes Was removed. After harvest, grain yield, 1000-grain weight and seed oil percentage (only the second year of one replication) were determined. Comparison of mean grain yield showed that the evaluated lines in terms of grain yield had a significant difference at the level of one percent. The average biennial yield of genotypes showed that the evaluated lines in terms of grain yield had a significant difference at the level of one percent and SRL-96-17 and SRL-96-11 lines with an average of 3148 and 3040 kg / ha, respectively had the first and second ranks, respectively. Two-year disease evaluation in Sari and Gorgan showed that for white stem rot SRL-96-17 and SRL-96-11 lines were in the semi-resistant and semi-susceptible groups (with 41 and 58 mm wound length, respectively). Instead, in terms of reaction against black leg disease, SRL-96-11 was in a favorable condition compared to both control cultivars and showed a lower infection rate (31%).Key words: Compatibility, disease, rapeseed, spring cultivars.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی