رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعيين رابطه تاريخ کاشت و عملکرد تاج خروس علوفه‌ای در منطقه سرد "


شماره شناسایی : 18874149
شماره مدرک : ۶۱۲۱۳
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : خوارزمی، کامبیز
: راهنما، عبدالامیر
: جعفرزاده، ناصر
: حیدرپور، مرتضی
عنوان اصلي : تعيين رابطه تاريخ کاشت و عملکرد تاج خروس علوفه‌ای در منطقه سرد
عنوان اصلي به زبان ديگر : :The relationship between planting dates and yield forage Amaranth performance in cold area
صفحه شمار : ۳۰ ص.:مصور، جدول
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۲۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱۶۱۲۱۳
: شماره طرح ۹۶۰۵۰۱-۹۶۰۱۵-۰۵۳-۰۳-۳۶-۱۲۴
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح ترویجی است
خلاصه یا چکیده : به منظور بررسی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت بر روی عملکرد علوفه و اجزای عملکرد تاج‌خروس علوفه‌ای ، آزمایشی در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 10 تیمار و سه تکرار در سال 1396 و 1397 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خوی به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل 10 تیمار تاریخ کاشت(1، 30،20،10 اردیبهشت، 30،20،10 خرداد و 10، 20، 30 تیرماه) بوده است.رقم مورد کشت لورا و تراکم کشت 160هزار بوته در هکتار بوده است. نتایج تجزیه مرکب دوساله از این آزمایش نشان دادکه تاریخ کاشت بر روی بیشتر خصوصیات مورد بررسی در این آزمایش اثر معنی‌داری داشته ، بطوریکه تاریخ‌های مختلف کاشت بر روی عملکرد تر و خشک، ارتفاع بوته، قطر ساقه، وزن تر و خشک برگ وساقه، نسبت برگ تر به ساقه تر و درصد ماده خشک برگ دارای اثر معنی‌دار داشته است. بیشترین عملکرد علوفه تر و خشک حاصله از تیمار تاریخ کاشت 30 اردیبهشت، به ترتیب با میانگین 78 /97 تن در هکتار و 43 /18 تن در هکتار بدست آمد. تاریخ کاشت 10 تیرماه با میانگین 3 /206 سانتیمتر بیشترین ارتفاع و تاریخ کاشت 10 خرداد با میانگین 34 /2 سانتیمتر بیشترین قطر ساقه رو به خود اختصاص داده، ازلحاظ خصوصیات کیفی ، می‌توان به نسبت برگ تر به ساقه تر اشاره نمود که بیشترین میزان برگ تر به ساقه تر در تاریخ کاشت 1 اردیبهشت با میانگین 42 درصد بدست آمد. با توجه به عملکرد علوفه خشک و نسبت برگ به ساقه بعنوان خصوصیات کیفی تاریخ 30 اردیبهشت برای منطقه توصیه می گردد.
: The effect of different planting dates on forage yield and yield components of forage canopy, an experiment in the form of randomized complete blocks with 10 treatments and three replications was conducted in 2017 and 2018 at Khoy Agricultural Research Station. Experimental treatments included 10 treatments of planting date (1, 10, 20, 30 May, 10, 20, 30, June and 10, 20, 30 July). The results of combined analysis this experiment showed that planting date had a significant effect on most of the characteristics studied in this experiment, so that different planting dates had a significant effect on wet and dry yield, plant height, stem diameter, fresh weight And leaf and stem dryness had a higher leaf-to-stem ratio and a percentage of leaf dry matter. The highest yield of wet and dry forage obtained from the treatment date was 30 May, with an average of 97.78 tons per hectare and 18.43 tons per hectare, respectively. July 10 treatment with an average of 206.3 cm has the highest height and June 10 treatment with an average of 2.34 cm has the highest stem diameter. In terms of quality characteristics and digestibility, it can be mentioned that the ratio of leaf to wet is higher, that the highest amount of fresh leaf to stem was obtained in the treatment of May 1 with an average of 42%. Due to the dry forage yield and leaf to stem ratio as quality characteristics, May 20 is recommended for the region.Keywords: Yield – variety – Quality – Date of planting
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی