رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثرات استفاده از پسآب فاضلاب شهری بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک "


شماره شناسایی : 18874148
شماره مدرک : ۶۱۲۱۲
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : ملاحسینی، حمید
: مسعودی، حشمت‌الله
: منتجبی، نصرت‌الله
عنوان اصلي : بررسی اثرات استفاده از پسآب فاضلاب شهری بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Investigating the effect of urban wastewater use on some soil chemical properties
صفحه شمار : ۳۵ ص.:مصور، جدول، نقشه
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات خاک و آب، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۲۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱۶۱۲۱۲
: شماره طرح ۹۷۰۴۴۴-۹۷۰۰۷-۰۴۲-۱۰-۳۸-۱۲۴
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح ترویجی است
خلاصه یا چکیده : تحقيق حاضر باهدف بررسی تأثیر پساب تصفیه‌خانه شمال اصفهان بر برخی عناصر غذایی و آلاینده خاک در اراضی با 4 دوره کاربرد زمانی مختلف در طی سال 99-1398اجرا شد. ابتدا بر اساس نتایج برخی ویژگی‌های شیمیایی نمونه‌های خاک به‌ویژه عنصر مس، اراضی منطقه به 4 دوره زمانی کاربرد پساب فاضلاب شهری شامل اراضی تحت آبیاری بلندمدت با پساب فاضلاب (عامل سه) ، اراضی تحت آبیاری بلندمدت با پساب فاضلاب (عامل دو) ، اراضی تحت آبیاری متناوب پساب فاضلاب و آب چاه و اراضی تحت آبیاری(عامل یک) با آب چاه (شاهد) تفکیک شدند در هرکدام از مناطق فوق‌الذکر ده مزرعه بر اساس اطلاعات پرسشنامه و بازدیدهای محلی انتخاب و در هر مزرعه به روش مرکب یک نمونه خاک از عمق 20-0 و یک نمونه خاک از عمق 40-20 سانتي‌متري جمع‌آوری شد نمونه‌های خاک برای انجام آنالیز ویژگی‌های شوری، اسيديته ، کربن آلی، غلظت عناصر غذايي مهم موردنیاز گياهان از قبيل نیتروژن، پتاسيم ، فسفر و همچنین غلظت کل عناصر سنگين روي، منگنز، آهن، مس، كادميوم و سرب به آزمایشگاه ارسال شدند. مقایسه نتایج هر منطقه با شاهد (آبیاری با آب چاه) در عمق 20-0 سانتی‌متری خاک‌نشان داد که عامل یک‌بر هیچ‌یک از دوازده ویژگی شیمیایی خاک تأثیر معنی‌داری نداشت ولی عامل سه فقط باعث افزایش معنی‌دار فسفر، پتاسیم، آهن، منگنز، مس، روی، سرب و اسیدیته نسبت به شاهد گردید و بر سایر ویژگی‌ها نظیر کربن‌آلی، نیتروژن، کادمیوم و شوری تأثیر معنی‌داری نسبت به شاهد نداشت. همچنین کاربرد پساب در دوره‌های زمانی مختلف در عمق 40-20 سانتي‌متري خاك تأثیر معنی‌داری بر مقدار کربن‌آلی ، نیتروژن، پتاسیم، منگنز، روی، سرب و کادمیوم نداشت ولی عوامل یک، دو و سه در عمق مذکور تأثیر معنی‌داری بر مقدار فسفر، منگنز و مس نسبت به شاهد داشتند. از طرفی بررسی میزان آلایندگی عناصر سنگین کادمیوم و سرب در اراضی تحت کاربرد پساب در دوره‌های زمانی مختلف نشان داد که بر اساس استاندارد سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران و کانادا کلیه اراضی منطقه موردمطالعه در دو عمق 20-0 و 40-20 سانتي‌متري خاك (تحت آبیاری با پساب یا چاه و یا هردو) ازنظر سرب و کادمیوم بدون آلودگی هستند. لذا نتیجه می‌شود که تأثیر کاربرد پساب در دوره‌های زمانی مختلف در منطقه موردمطالعه بیشتر در عمق 20-0 سانتی‌متری خاک و به‌طور غالب در تجمع عناصر تغذیه‌ای گیاهان مؤثر بوده و همبستگی مثبت و معنی‌داری برافزایش عناصر سنگین آلاینده نداشته است ولی با توجه به افزایش برخی پارامترها ناشی از کاربرد پساب فاضلاب در دوره‌های طولانی، ضروری است مصرف پساب فاضلاب در منطقه مدیریت و از روش آبیاری متناوب با آب پساب و آب چاه به‌منظور کنترل مقدار تجمع عناصر آلاینده و کاهش خطر آلایندگی پساب استفاده شود همچنین پیشنهاد می‌شود با توجه به‌احتمال آلودگی میکروبی در این اراضی، از کشت محصولات تازه خوری نظیر محصولات سبزی و صیفی خودداری شود. واژه‌های کلیدی : پساب فاضلاب شهری، عناصر سنگین، آلایندگی
: This study carried out to investigate the effect of Isfahan north urban wastewater on some nutrients and soil contaminants in lands with 4 different application periods during 2009-2010. Firstly, based on the results of some chemical parameters of soil samples, especially copper element, lands are divided into 4 periods of urban wastewater application, including lands with very long-term irrigation with sewage (factor three), lands with long-term irrigation with sewage (factor two), lands with Intermittent irrigation of sewage and well water and irrigated lands (factor one) with well water (control) were separated. Then, In each of the above-mentioned areas, ten farms were selected based on questionnaire information and local visits. In each farm, a soil sample from a depth of 0-20 and a soil sample from a depth of 20-40 cm were collected by combined method. Soil samples were analyzed for salinity characteristics. Acidity, organic carbon, concentrations of important nutrients required by plants such as nitrogen, potassium, phosphorus as well as total concentrations of heavy elements zinc, manganese, iron, copper, cadmium and lead were sent to the laboratory. Comparison of the results of each region with the control (irrigation with well water) at a depth of 0-20 cm showed that the first factor had no significant effect on any of the twelve soil chemical properties, but the third factor only significantly increased phosphorus, potassium, iron, manganese, copper, zinc. , Lead and acidity compared to the control and had no significant effect on other properties such as organic carbon, nitrogen, cadmium and salinity compared to the control. Also, the use of effluent in different time periods at a depth of 20-40 cm of soil did not have a significant effect on the amount of organic carbon, nitrogen, potassium, manganese, zinc, lead and cadmium, but factors one, two and three at the depth had a significant effect on phosphorus, manganese and copper compared to the control. There were no lead and cadmium pollution in studied lands. Therefore, it is concluded that the effect of effluent application in different time periods in the study area is more at a depth of 0-20 cm in the soil and is mainly effective in the accumulation of plant nutrients and has no positive correlation and increase in heavy pollutants, but due to increasing some parameters Due to the use of wastewater in long periods, it is necessary to use wastewater in the management area and to use intermittent irrigation with wastewater and well water to control the accumulation of pollutants and reduce the risk of wastewater pollution is also recommended due to the possibility of microbial contamination in These lands should be avoided from cultivating fresh crops such as vegetables and summer crops.Keywords: Municipal wastewater, Heavy elements, Pollution lands.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی