رکورد قبلیرکورد بعدی

" استفاده ازGA3 و اسیدهای آمینه بر القای گل‌دهی نوبت دوم ارکید دندروبیوم در شرایط تولید تجاری "


شماره شناسایی : 18874145
شماره مدرک : ۶۱۲۰۹
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : ادریسی، بهزاد
: ناظریان، عیسی
: خلج، محمدعلی
عنوان اصلي : استفاده ازGA3 و اسیدهای آمینه بر القای گل‌دهی نوبت دوم ارکید دندروبیوم در شرایط تولید تجاری
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Application ofGA3 and Amino Acids on second Flowering Induction of Dendrobium Orchid in Commercial Production Conditions
صفحه شمار : ۲۲ ص.:مصور(عکس‌رنگی)، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم باغبانی، پژوهشکده گل و گیاهان‌زینتی، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۲۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹۶۱۲۰۹
: شماره طرح ۹۸۰۶۴۰-۰۷۶-۳۳-۲۶-۴۷
: شماره نامه: سامانه سمپات
خلاصه یا چکیده : برآورد گردیده که ارکیدها حدود هشت درصد از تجارت جهانی گل و گیاه را به خود اختصاص داده‌ و توانسته‌ بین 10 گل نخست شاخه بریده جهان قرار گیرند. دندروبیوم ها یکی از محبوب‌ترین ارکیدها می باشند. امروزه با توسعه گلخانه‌های مدرن در سراسر کشور، کشت انواع گلهای شاخه بریده از جمله ارکیدها در حال گسترش می باشند. در این میان تولید ارکیدها در کشور توان تأمین بازارهای داخلی را نداشته و هر ساله از خارج از کشور نیز وارد می‌ شود . به منظور بررسي اثرات هورمون جيبرليك اسيد و اسید آمینه های گلایسین و گلوتامین برخصوصيات كمي و كيفي گل دندروبیوم پژوهشي در سال های 1398-1399 بصورت فاكتوريل در قالب طرح كاملا تصادفي و با هدف امکان تولید گل ارکید در تابستان (دو نوبت گلدهی در سال) به منظور افزایش بازده اقتصادی تولید در گلخانه هیدروپونیک بخش خصوصی در شهرستان تنکابن روی بوته های 5 ساله ارکید دندروبیوم (Dendrobium nobile Lindl) اجرا شد. فاکتور اول آزمایش شامل تیمار هورمونی بصورت پاشش برگی در 4 سطح (شاهد آب 0 و 150 ، 250 و 350 میلی گرم در لیترGA3) در اردیبهشت ماه. فاکتور دوم شامل 3 رقم مختلف ارکید دندروبیوم (Thambnail, Queen Florist White House, Jacquelyn Concert × Lady Hamilton). فاکتور سوم شامل محلولپاشی برگی اسید آمینه گلایسین (ppm400)، گلوتامین (ppm 400) و گلایسین (ppm400)+ گلوتامین (ppm400) ده روز پس از تیمارGA3 بوده است. نتايج نشان داد كه هیچکدام از تیمارها تغییری در زمان ظهور گل آذین یا گلچه ها بوجود نیاورد و در کلیه گیاهان تیمار شده با غلظتهای مختلفGA3 و اسید امینه ها، گل آذین ها و گل ها به ترتیب از هفته دوم مهر ماه و نیمه اول آبانماه دو سال متوالی اجراء پروژه شروع به ظاهر شدن نمودند.. همچنین اندازه گل، زمان ظهور گل آذین، طول گل آذین، تعداد گلچه نیز تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. فقط وزن خشک و درصد ماده خشک گلچه ها تحت تاثیر مصرف جیبرلین کاهش یافت و کاهش آنها با افزایش غلظت جیبرلین رابطه مستقیم داشت یعنی با افزایش غلظت هورمون وزن خشک و درصد ماده خشک گلچه ها نیز کاهش یافت. هیچکدام از تیمارها قادر به القاء گلدهی دوم در بهار و یا تابستان دو سال متوالی اجراء پروژه نبودند. به نظر می رسد تیمار هورمونی در زمان مناسبی انجام نشده و فاصله زمانی لازم برای القای گلدهی نوبت دوم باتوجه به شرایط دما و طول روز محیط وجود نداشت.کلمات کلیدی: القای گلدهی، جيبرليك اسيد، گلایسین، گلوتامین، محلولپاشی برگی
: It is estimated that Orchids assigned that approximately 8% of global flower trade and gain among the top of 10 cut flowers in the world. Dendrobium spp. is one of the most popular orchid flowers. Nowadays regarding the development of modern greenhouses throughout the country, the cultivation of cut flowers, such as orchids are increasing. In the same time, the production of orchids in the country are not able to supply the domestic demand so its need to imported every year. To investigate the effects of gibberellic acid and amino acids; glycine and glutamine, on quantitative and qualitative characteristics of dendrobium flowers and the possibility of production of flowers in summer (two flowering sessions) to increase the economic efficiency of its production, a completely randomized design was achieved in a private hydroponic greenhouse in Tonekabon city with the use of 5 years old Dendrobium nobile Lindl.in 2020-2021. The first factor of the experiment was spraying of GA3 at 4 levels (0 and 150, 250 and 350 mg per liter of GA3) in May. The second factor with 3 different dendrobium orchid cultivars (Thambnail, Queen Florist White House, Jacquelyn Concert × Lady Hamilton) and the third factor was foliar application of the amino acids glycine (400 ppm), glutamine (400 ppm) and glycine (400) + glutamine (400 ppm) ten days after GA3 treatment. The results showed that neither of different GA3 nor amino acids concentration to induced inflorescences or florets induction for the second time in denderobium at two years of experiment. All experiment measures except dry weight and dry matter percentage of florets had not affected by treatments application. It is assumed that decrease of dry weight and dry matter percentage of florets were affected by gibberellin consumption and their decrease was directly related to the increase in gibberellin concentration, so with increasing dry matter hormone concentration and dry matter percentage of florets. None of the treatments were able to induce a second flowering in spring or summer for two consecutive years of project implementation. It seems that the hormonal treatment was not done at the right time and there was no time interval required to induce flowering for the second time due to the temperature and day length of the environment.Key Words: Flower induction, Foliar spray, Gibberellic acid, Glutamine, Glycine
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی