رکورد قبلیرکورد بعدی

" اثر تيمارهاي مختلف تغذيه‌اي گونه‌هاي سازگار مرزه در شرايط آبي، تراکم و تغذيه در شرايط ديم بر عملکرد كمي و كيفي اسانس "


شماره شناسایی : 18874120
شماره مدرک : ۶۱۶۱۱
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : سفيدکن، فاطمه
: يوسفي، برزو
: عباس زاده، بهلول
: عبدي، اکبر
: هوشيدري، فرحناز
: راضيه عظيمي،
: عظيمي اترگله، راضيه
: خليل کريم زاده اصل،
: ايماني، مهدي
: صفايي، ليلي
: اسدي صنم، سمانه
: احمدي، شهلا
: سپهوند، علي
: دوازده امامي، سعيد
: بحريني نژاد، بابک
: معصومه لايق حقيقي،
: ميرزا، مهدي
: جبلي، مريم
: رجبيه، اکرم
: صالحپور دستجردي، سميه
: پرنوره، يداله
: نجف پورنوائي، مهردخت
: ميرزا، مهدي
: رضائي، مصلح‌الدين
: مشکي زاده، سعيده
: شيخ زاده، جواد
: ولي زاده، نگار
: ايماني ديزج يکان، يوسف
: چشمه سفيد، محمدحسن
: فکري قمي، سميه
: ميثم انصاري،
: نصراصفهاني، حسين
: درويشي زيدآبادي، داود
: حسني مقدم، اسفنديار
: سدري، محمدحسين
: کوه جاني گرجي، مينا
: کدوري، محمدرضا
: هدايتي پور، سيدمحمدخالد
: باور، مهدي
: سياه منصور، رضا
: قرباني کهريزسنگي، محمد
: صفري، هوشمند
: جابرالانصار، زهرا
: کرميان، رضا
: عسکري، فاطمه
: بختياري رمضاني، محمد
: محمديان، علي
عنوان اصلي : اثر تيمارهاي مختلف تغذيه‌اي گونه‌هاي سازگار مرزه در شرايط آبي، تراکم و تغذيه در شرايط ديم بر عملکرد كمي و كيفي اسانس
نام نخستين پديدآور : سفيدکن، فاطمه
عنوان اصلي به زبان ديگر : The effect of different nutrition treatments on adapted Satureja species in irrigation conditions, plant density and nutrient in dry conditions on yield and quality of essential oils
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳۶۱۶۱۱
: شماره طرح : 01-09-09-9554-96003
: سامانه سمپات
توصیفگر : Satureja
: اسانس
: تیمول
: کارواکرول
: بازده اسانس
خلاصه یا چکیده : برای اجرای این پروژه ملی، ابتدا بذر جمعیت های برتر گونه‌های مرزه حاصل از اجرای فاز اول طرح تهیه و از آنها نشا تهیه شد. سپس نشاهای تهیه شده در مزارع تحقیقاتی مناطق (البرز، اصفهان، کردستان، آذربایجان شرقی، لرستان و کرمانشاه)، در قالب طرح بلوک کامل تصادفی، در سه تکرار کشت شدند. به منظور بررسی و مقایسه کمی و کیفی اسانس این گونه‌ها در شرایط آبی تحت تیمارهای تغذیه ای مختلف و در شرایط دیم تحت تیمارهای تغذیه ای و تراکم، سرشاخه‌های گل‌دار آنها طی چند سال متوالی پس از کشت جمع‌آوری شدند و پس از خشک‌شدن در محیط آزمایشگاه به روش تقطیر با آب مورد اسانس‌گیری قرار گرفتند. ضمن محاسبه بازده اسانس، تركيب‌هاي تشکیل‌دهنده اسانس‌ها با استفاده از کروماتوگرافی گازی تجزیه‌ای (Analytical GC) و گازکروماتوگراف متصل به طیف‌سنج جرمی (GS-MS) و محاسبه شاخص بازداری مورد اندازه‌گیری و شناسایی قرار گرفتند. با مقایسه نتایج حاصله و تغییرات بازده و ترکیب اسانس‌ها در سالهای متوالی، بهترین کمیت و کیفیت اسانس تولیدی مشخص شد. ترکیبات اسانس برای گونه های کشت شده مورد شناسايي قرار گرفتند . نتایج حاصله در مناطق اقلیمی hvhmi ani hsj:
: To do this national project, first the seeds of the best populations of satureja species obtained from the implementation of the first phase of the project were prepared and seedlings were prepared from them. Then seedlings were cultivated in research farms of Alborz, Isfahan, Kurdistan, East Azerbaijan, Lorestan and Kermanshah Provinces in a randomized complete block design with three replications. In order to evaluate and compare the essential oils of these species in irrigated conditions under different nutritional treatments and in rainfed conditions under nutrient and density treatments, their flowering branches were collected for several consecutive years after planting, dried in shade subjected to hydro-distillation for obtaining their essential oils. In addition of calculating the essential oil yield, the constituents of the essential oils were measured and identified using analytical gas chromatography (GC) and gas chromatograph connected to mass spectrometer (GS-MS) and calculating the retention indices. By comparing the results and changes in the yield and composition of essential oils in consecutive years, the best quantity and quality of essential oil produced was determined. Essential oil compounds were identified for cultivated species. The treatments were N50, P25, K25, Cow Manure30, Cow Manure60, N50, P25, K25 + Cow Manure 30, N50, P25, K25 + Cow Manure 60, Vermi-compost (5 ton/ha), N50, P25, K25 + Vermi-compost (5 ton/ha), Glomus mosseae, G. intraradaices, Azospirillum, Pseudomonas, Thiobacillus + S0, Thiobacillus + S250, Thiobacillus + S500, Thiobacillus + Vermi-compost (5 ton/ha) and control.The results in different climatic regions are presented.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی