رکورد قبلیرکورد بعدی

" برآورد تاثير همخوني بر روي صفات توليدي و توليد مثلي با استفاده از اطلاعات شجره اي در مرغان بومي ايران "


شماره شناسایی : 18874118
شماره مدرک : ۶۱۶۰۷
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : اسماعيل خانيان، سعيد
: قره داغي، علي اکبر
: قرباني، شعله
: اميني، حبيب
: اغنيا نژاد مهرجردي، کورش
: زارع، عباس
: پايدار، عليرضا
: فقيه زاده، مهدي
: چهار وطني، رضا
: طوسي، کاظم
عنوان اصلي : برآورد تاثير همخوني بر روي صفات توليدي و توليد مثلي با استفاده از اطلاعات شجره اي در مرغان بومي ايران
نام نخستين پديدآور : اسماعيل خانيان، سعيد
عنوان اصلي به زبان ديگر : Estimation inbreeding effectsestimation in production and reproduction traits using pedigree information of Iranian native fowls
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم دامي کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳۶۱۶۰۷
: شماره طرح : 01-13-13-004-95008
: سامانه سمپات
توصیفگر : صفات اقتصادی،
: جمعیت همخون،
: پسروی همخونی،
: مرغهای بومی
خلاصه یا چکیده : هدف از پژوهش حاضر برآورد مقدار ضریب همخونی و تأثیر آن بر صفات اقتصادی مهم در مرغهای بومی مراکز تکثیر و اصلاح نژاد مرغ بومی بود. در این تحقیق از داده های 97272 پرنده که طی سال های 1374 تا 1397(21 نسل) در ایستگاه اصلاح نژادی مرغ بومی اصفهان و داده های 61563 پرنده که طی سال های 1373 تا 1396(21 نسل) در ایستگاه اصلاح نژادی مرغ بومی آذربایجان غربی، 57400 پرنده که طی سال های 1380 تا 1396(15 نسل) در ایستگاه اصلاح نژادی مرغ بومی یزد و داده های 38489 پرنده که طی سال های 1385 تا 1396(12 نسل) در ایستگاه اصلاح نژادی مرغ بومی خراسان رضوی، 81175 پرنده که طی سال های 1368 تا 1397(26 نسل) در ایستگاه اصلاح نژادی مرغ بومی مازندران و داده های 63250 پرنده که طی سال های 1369 تا 1397(25 نسل) در ایستگاه اصلاح نژادی مرغ بومی فارس جمع آوری شده بودند، استفاده شد. ضریب همخونی هر پرنده با استفاده از نرم افزار CFC و تاثیر صفات از همخونی فردی و مادری توسط نرم افزار WOMBAT برآورد شد. نتایج تجزیه و تحلیل شجره نشان داد، تعداد77313 پرنده همخون (48/79 درصد) در ایستگاه مرغ بومی اصفهان و 54981 پرنده همخون (31/89 درصد) در ایستگاه مرغ بومی آذربایجان غربی، تعداد 45351 پرنده همخون (79 درصد) در ایستگاه مرغ بومی یزد و 21892 پرنده همخون (88/56 درصد) در ایستگاه مرغ بومی خراسان رضوی، تعداد 59075 پرنده همخون (73 درصد) در ایستگاه مرغ بومی مازندران و 40184 پرنده همخون (64 درصد) در ایستگاه مرغ بومی فارس وجود دارد. میانگین ضریب همخونی فردی و مادری ( 044/0و 035/0) در ایستگاه اصفهان و(06/0 و05/0 ) در ایستگاه آذربایجان غربی، ( 03/0و 02/0) در ایستگاه یزد و(02/0 و01/0 ) در ایستگاه خراسان رضوی، ( 044/0و 036/0) در ایستگاه مازندران و(023/0 و020/0 )در ایستگاه فارس برآورد شدند. پسروي ناشي از همخوني به ازاي یک درصد افزایش همخوني پرندگان ایستگاه اصفهان برای صفات وزن بدن در 1 روزگی، 8 و 12 هفتگی، سن بلوغ جنسی، وزن بلوغ جنسی، تعداد تخم مرغ (در 12 هفتة اول توليد)، میانگین وزن تخم مرغ (در هفته 30،28 و 32) و وزن اولین تخم مرغ به ترتیب 008/0-، 52/2- ، 51/3-، 23/0، 97/3-، 13/0-، 02/0 و 06/0 بودند. ایستگاه آذربایجان غربی برای همان صفات به ترتیب 04/0-، 52/1- ، 49/2-، 12/0، 22/1-، 01/0- ، 02/0- و 01/0- . ایستگاه یزد نیز به ترتیب 0003/0، 69/0- ، 53/1-، 16/0، 27/2-، 14/0-، 05/0- و 05/0- ، ایستگاه خراسان رضوی به ترتیب 04/0-، 51/0- ، 17/1-، 19/0، 05/1، 08/0 ، 05/0- و 02/0- ، ایستگاه مازندران به ترتیب 02/0، 32/1- ، 04/2-، 31/0، 11/0-، 18/0-، 03/0- و 03/0، ایستگاه فارس به ترتیب 02/0، 07/1- ، 14/2-، 38/0، 27/0، 07/0- ، 01/0- و 08/0 بودند. نتایج این پژوهش نشان میدهد که علی رغم بسته بودن جمعیت و تعداد نسل بالا ولی بدلیل آمیزش های کنترل شده میزان همخونی پایین است. گرچه بدلیل بسته بودن هر یک از جمعیتها پرندگان همخون وجود دارند ( حدوود 75%) ولی با کنترل آمیزشها و دقت در عملیات ثبت شجره و نحوه آمیزش، همخونی پایین می باشد و لذا می توان امید داشت که همخونی اثرات نامطلوبی روی گله ایجاد ننموده است.
: The aim of this study was to estimate the amount of inbreeding coefficient in native fowls and its impact on important economic traits. In this research, data of 97272 bird that were collected through 21 generations from the Esfahan native fowls breeding station and data of 61563 bird that were collected through 21 generations from the West Azarbaijan native fowls breeding station, data of57400 bird that were collected through 21 generations from the Yazd native fowls breeding station data of 38489 bird that were collected through 12 generations from the Khorasan Razavi native fowls breeding station, data of 81175 bird that were collected from 21 generations from the Mazandaran native fowls breeding station, data of 63250 bird that were collected from 21 generations from the Fars native fowls breeding station were used. Estimation of inbreeding coefficient was done by CFC program and the genetic parameters were estimated by using WOMBAT software. Results of the pedigree analysis showed that 77313 (79.48 percent) in Esfahan and 54981 (89.31 percent) in West Azarbaijan, 45351 (79 precent) in Yazd, 21892 (56.88 percent) in Khorasan Razavi, 59075 (73 precent) in mazandaran and 40184 (64 percent) of beerd are inbred.The mean individual and maternal inbreeding coefficient were estimated to be (4.4 and 3.5) present in Esfahan, (6 and 4.8) percent in West Azarbaijan, (0.02 and 0.03) in Yazd, (0.01 and 0.02) in Khorasan Razavi, (0.036 and 0.044) in Mazandaran and (0.02 and 0.23) in Fars. Inbreeding depression per 1 percent increase of individual inbreeding for BW1, BW8, BW12, ASM, WSM, EN, EW1 and MEW was -0.008, -2.51, -3.51, 0.23, -3.97, -0.13, 0.06 and 0.02, in Esfahan native fowls. 0.04, -1.51, -2.49, 0.12, -1.22, -0.01, -0.01 and -0.02 in West Azarbaijan, 0.0003, 0.69, 1.16, 2.27, 0.14, 0.05, 0.05 in Yazd, 0.04, 0.51, 1.17, 0.19, 1.05, 0.08, 0.05, 0.02 in Yazd , 0.04, 0.51, 1.17, 0.19, 1.05, 0.08, 0.05, 0.02 in Khorasan Razavi , 0.02, 1.32, 2.04, 0.31, 0.11, 0.18, 0.03, 0.03 in Mazandaran and 0.02, 1.07, 2.14, 0.38, 0.27, 0.07, 0.01, 0.08 in Fars native fowls. The results of this study showed that the inbreeding rate was low in the closed population of Esfahan and West Azarbaijan native chicken station. This is because of implementing appropriate mating designs. In these populations, the absence of inbred birds is almost impossible, but it is possible to have a suitable mating design for reducing the probable undesirable effects of inbreeding.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی